Начало / Студенти и Докторанти / Здравно осигуряване и студентски кредит / Здравно осигуряване на чуждестранни студенти и докторанти

Здравно осигуряване на чуждестранни студенти и докторанти

За сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл.40 ал.2 от ЗЗО, се осигуряват следните лица:
- чуждестранни студенти, редовно обучение до навършване на 26г. и докторанти, редовно обучение, приети по реда: а) на Постановление на Министерския съвет No 103 от 1993г. и Постановление на Министерския съвет No 228 от 1997г. за приемане на граждани от Република Македония /чл.40 ал.2 т.3 от ЗЗО/; б) междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен /чл.91 ал.7 т.4 от ЗВО/;
- чуждестранни студенти и докторанти, приети по реда на българските граждани във висшите училища на Република България /чл.68 ал.7 от ЗВО/, а именно:
1. са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство /чл.91 ал.7 т.4 от ЗВО/, ако са обхванати в кръга на задължително осигурените в НЗОК и спазват принципа на регламентите за социална сигурност в ЕС, т.е. всяко лице се осигурява в една държава членка и в една държава членка ползва пълни права. Във всички останали държави - членки - лицето ползва само спешна медицинска помощ с ЕЗОК;
2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
3. имат статут на бежанци;
- чуждестранни студенти и докторанти с двойно гражданство /едно от което е българско/, ако са обхванати в кръга на задължително осигурените в НЗОК и отговарят на условията на чл.40 ал.2 т.2 от закона, а именно: да са приети в редовна форма на обучение, да не са навършили 26-годишна възраст /не важи за докторанти/ и да живеят постоянно на територията на страната /чл.33 ал.1 т.2 от ЗЗО/


Оттук можете да изтеглите декларацията за здравно осигуряване:                                          Декларация за здравно осигруряване

 

 

                                                                 Разяснителни указания

Право на здравно осигуряване придобиват само тези чуждестранни студенти и докторанти, които отговарят на долупосочените условия:
1. Подадена в началото на всяка нова учебна година декларация във факултетната канцелария;
2. Ненавършени 26 години (не важи за докторантите);
3. Отсъствие на доходи (от трудов договор, наследствени пенсии и т.н.);
4. Студентът и докторантът са редовна форма на обучение и са приети по реда на българските граждани;
5. Студент и докторант с двойно гражданство, едно от което е българско; студентът е редовна форма на обучение, а докторантът е редовна форма обучение и държавна поръчка;
6. Статусът е:
- записан
- прекъснал
- дипломант в срока на обучение /чл. 91 ал.7 т.3 от ЗВО/


Чуждестранни студенти и докторанти, приети по ПМС, които не притежават ЛНЧ или ЕГН, първо се вписват в регистъра на НАП, като на лицата се издава служебен номер / Искане за издаване на номер на чужденец /. Едва след получаване на служебен номер подават декларация за здравно осигуряване във факултети. При получаване на ЛНЧ или ЕГН студентът или докторантът следва лично да се пререгистрира в НАП и след това да отрази промяната в здравната декларация във факултета. В противен случай чуждестранното лице няма да бъде осигурявано за сметка на държавния бюджет.

Чуждестранни студенти и докторанти, граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, които притежават ЛНЧ, първо се регистрират в осигурителната система на България, подавайки формуляр в НЗОК за пренасяне на здравното осигуряване /Заявление за изискване на Е104 от страна членка/ и се вписват в регистъра на НАП, а след това подават здравна декларация във факултета.

Проверявайте редовно здравноосигурителен си статус на сайта на НАП – www.nap.bg
Здравни права се губят, ако имате повече от 3 поредни неплатени месечни вноски.

За контакт:                                                                                                                                                                      Мария Сапунджиева - инспектор студенти /ФСО/    

                        e-mail: osi@uacg.bg