Начало / Обучение / Магистър след бакалавър и магистър

Магистър след бакалавър и магистър

В тези програми се приемат кандидати със завършена бакалавърска или магистърска степен.

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Магистър (MA)

Предназначение на програмите: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5. “Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър. кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура.
Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа.
Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура. Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производствено-технически отдели. Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.

 

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври
 Специалността „Инженерна екология“ е със срок на обучение 2 години (4 семестъра), в редовна форма на обучение. Тя е създадена като комбинация от традициите в обучението в УАСГ, пречупени през призмата на изискванията на новото време. Мисия: Подготовка на ...
Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърското ниво на специалността „Урбанизъм” е в продължение и е надстройка на образованието на урбанистите-бакалаври. То е предназначено за завършилите успешно бакалавърското ниво. При определени условия е отворено и за обучение на други специалисти, имащи отношение към планирането и изграждането на жизнената среда на човека – архитекти, инженери, географи, икономисти, юристи, социолози и т.н.

Конкретните магистърски програми по специалността „Урбанизъм“ са съобразни с потребностите на страната и са профилирани в едно от следните направления:

 • Управление на околната среда;
 • Урбанистична и жилищна политика;
 • Туристическо планиране;
 • Управление на земи и имоти;
 • Градски дизайн.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно: историята на урбанизма като комплексна наука и професия; характера, целите, теорията и методите в урбанизма; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие; политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика; механизмите за прилагането на урбанистичната политика; връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Завършилите специалността „Урбанизъм“ могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области: като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото; като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята; като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността; като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Урбанисти с допълнителна професионална квалификация на равнище „Магистър“ ще могат да участват като консултанти на по-високи равнища, като съветници към държавни институции, обществени и неправителствени организации, свързани с посочените области, както и в европейски програми за градско и регионално развитие. При определени условия те могат да работят в сферата на устройственото планиране като проектанти на всички негови нива.

Структура и съдържание на обучението

Обучението до следваща степен за бакалаврите-урбанисти е с продължение 1 година и половина, включващо 2 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от дипломанта тема.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

 

 

Конструктивно инженерство
Магистър (MA) за бакалаври
Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адек¬ватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори. Лекциите в курса се базират на получените в предходното обучение добри познания по приложна ...
Изследване и проектиране на строителни конструкции
Магистър (MA) за бакалаври
Магистърската програма “Изследване и проектиране на строителни конструкции” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строител-ния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of ...
Геотехническо инженерство
Магистър (MA) за магистри

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас - фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.
Тематични направления в обучението: съвременни методи за изследване на свойствата и напрегнатото и деформираното състояние на почвените и скалните масиви, специални фундаментни конструкции, свлачищни укрепващи конструкции, геотехнически проблеми на околната среда, геотехнически съоръжения в сеизмичните райони, числени методи в геотехническото проектиране, насипни съоръжения, инженерна скална механика, приложна инженерна геология.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по геотехническо инженерство. Придобитата квалификация дава възможност за реализация на завършилите като проучватели, проектанти, изследователи, консултанти, експерти и др. в специализираните и строителни фирми и държавни органи.
Продължителност на програмата: два семестъра, от които вторият семес¬тър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултети и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степента “магистър” във Висше строително училище “Любен Каравелов”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” или Висше транспортно училище “Тодор Каб¬лешков” по специалност “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Андрей Тоцев – ръководител на катедра “Геотехника”, тел: 963-52-45/вътр. 434, е-mail: a.tocev@abv.bg, Фейсбук страница: Катедра "Геотехника", УАСГ

 

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Специалността е пряко свързана с осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване, зелена енергия, земеделие, промишлено водоснабдяване, охлаждане и др. Тази дейност е от изключително значение за всички сфери на икономиката и живота в условията на климатични ...
Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври
 В специалността се подготвят високо квалифицирани специалисти за двете основни дейности в условията на климатични промени – борба със засушаването и предпазване от наводнения. Компетенциите на дипломираните инженери са проектирането, строителството и ...
Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

 

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври
 Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните технологии за пречистване на води, като се грижат за опазването на водата като ресурс в България и по света. Средства: Модерни лаборатории с нова апаратура, преподаватели с активна практика, ...
Управление на проекти в строителството
Магистър (MA) за бакалаври
 Магистърската програма “Управление на проекти в строителството” е разработена от колектив на катедра „Организация и икономика на строителството” към Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество с “Project Management Institute” – Chapter in Bulgaria. Обучението за ...
Транспортно строителство
Магистър (MA) за магистри

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степените „бакалавър” или „магистър“ в български висши училища с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“;
– чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бака¬ла-вър” или “магистър” с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по транспортно строителство.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа. През първите два семестъра се провеждат лекции и упражнения по задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на транспортното строителство. През третия семестър се разработва дипломна работа.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет е предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане.

Предназначение на програмата

В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления програмата е ориентирана към следните категории студенти с придобито висше образование „бакалавър“ или „магистър“ от направления:

 • Администрация и управление
 • Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“)
 • Биологически науки
 • Горско стопанство и туризъм
 • Енергетика
 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • История и археология
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Науки за земята
 • Национална сигурност
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Политически науки
 • Право
 • Социология, антропология и науки за културата
 • Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация

Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-, мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.

Придобита квалификация след успешното завършване на програмата: специалист по пространствено и градско планиране. Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Продължителност на обучение: 3 семестъра, от които 2 с учебни занятия и 1 дипломен. Програмата има за цел да разшири хоризонта на специалисти от различни професионални области върху пространствените аспекти на развитието и планирането, да подпомогне интердисциплинния диалог в процеса на пространственото управление, като открои специфичният им принос за регионалното и градско развитие и планиране.

Програмата изгражда в студентите:

 • знания, свързани с обекта на пространственото планиране:
  • природната и антропогенна среда;
  • устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите;
  • оценяването и управлението на околната среда, анализирането и прогнозирането на бъдещите обществени потребности;
  • характера, целите, теорията, историята и методологията на пространственото планиране;
  • инструментите за планиране и приложението им;
  • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
  • политическия, институционален и правен контекст на урбанистичната практика и връзката на пространственото планиране с други видове планиране.
 • умения за:
  • концептуално мислене и практическо прилагане на концепциите чрез инструменти, мерки и проекти;
  • работа с инструменти, използвани в полето на урбанизма;
  • техники за събиране, обработка и анализ на данни, включително чрез използване на съвременни технологии;
  • техники и инструменти за графично представяне и пространствено моделиране;
  • методи за генериране на идеи и предложения в стратегическото планиране, мониторинг и оценка при приложението на стратегически и оперативни планове;
  • ефективна професионална комуникация, медиаторство и екипна работа в процеса на планиране.
 • отношение към:
  • пространственото планиране като дейност, адресирана към обществените потребности съгласно принципите на устойчивото развитие;
  • екипната мулти-, интер- , трансдисциплинна дейност в полето на урбанизма; социокултурните предпоставки в организацията на околната среда;
  • ценностите и етиката в професионалния диалог.

 

 

Управление на европейски инфраструктурни проекти
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Computational and Advanced Design
Магистър (MA)

Манифест
Работата на архитектите и дизайнерите се основава и ограничава от начина, по който телата ни са създадени и функционират, начина, по който преживяват реалността. Но всъщност днес сме достигнали фаза, в която технологиите ще повлияят не само на ума ни, но и на тялото ни. В този смисъл дизайнът на бъдещето трябва да се обърне, на първо място, към тялото, което ще живее в това бъдеще. Предизвикателствата се увеличават, изискват иновативно мислене и подходи; за материализиране на решението са необходими нови инструменти и нови технологии; границите ще бъдат преминати и равновесието ще се промени. Компасът в това пътуване ще бъде мащабируема представа за човешкото състояние. Жилището, транспортните средства и начините на придвижване, цялата структура на града, са съществени аспекти, които трябва да се имат предвид при дизайна на тази нова реалност. Чрез промяна на единицата /човешкото тяло/, около която целият свят е изграден, ние вече не се занимаваме само с части от света, в който живеем. Ние проектираме целия свят. Това не е просто процес на проектиране, това е космогония.

Учебен план
Графикът на магистратурата е разделен на 5 водещи дизайн модули и 5 поддържащи технически и теоретични лаборатории, които обхващат 9-месечната академична година. По време на тях, студентите ще се сблъскат и ще научат специфични техники и умения от световноизвестни дизайнери и архитекти. По време на фазата на водещите модули те ще започнат с генерирането на единица и нейните нови функции, т.е.подобреното човешко тяло, и след това ще напредват, за да развият по-сложни архитектурни обекти, достигайки до нивото на глобални системи и мрежи. Чрез Техническите лаборатории студентите ще овладеят разнообразен софтуер за параметричен и генеративен дизайн, като Maya, ZBrush, Rhinoceros, Grasshopper, Houdini, Unreal Engine, C # и т.н., както и ще могат да използват виртуална реалност, да визуализират своите концепции чрез Лабораториите Медия и Работа с машини за прототипиране и роботи. Освен това ще бъдат обучени как да формулират конкретна теоретична рамка, която да подкрепя тяхната визия. В края на всеки месечен цикъл те ще имат презентация, на която ще представят работата си и ще получат коментари и насоки от преподавателите и менторите. Студентите ще се дипломират с широка гама от знания и умения, които ще им дадат възможност да са конкурентно способни във всяка среда и условия.

Тип
Архитектурен и продуктов дизайн

Научна степен
Магистратура

Език
Английски

Продължителност
От септември до юни (9 месеца)

Краен срок
Ранна регистрация - Декември
Стипендии - Февруари
Късна регистрация - Април

Локация
Онлайн

Стипендии и Отстъпки
Виж апликационната форма

Общежития
Виж апликационната форма

Кредити
90 ECTS

Изисквания
Архитектурно образование, Бакалавър или Магистър от други свързани специалности – продуктов дизайн, интериор, ландшафтен дизайн, градоустройство, моден дизайн, транспортен дизайн, анимация, инженерни специалности и др.

Записване
https://designmorphine.com/education/designmorphine-masters-y23-24

За въпроси
masters@designmorphine.com

 

 

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

УАСГ обявява прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА магистърска програма по ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

Условие за прием: Завършена степен на висше образование с издадена диплома за висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

Приемът по държавна поръчка се осъществява за кандидати, завършили степен „бакалавър“ по специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“. При повече кандидати от отпусната бройка за прием по държавна поръчка (10 бр.) се извършва класиране при следните критерии:
• Среден успех от дипломата за висше образование.
• При равен среден успех от дипломата за висше образование, предимство имат кандидатите завършили бакалавърските специалности на УАСГ;

Таксата за обучение по държавна поръчка е 700 лв. годишно, съответно по 350 лв. за семестър.

Приемът в платено обучение се осъществява за кандидати, завършили магистърски специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование. Няма ограничение в бройката за прием.

Такса за обучение в платено обучение: 5026 лв.годишна такса съгласно решение на АС от 12 юли 2023 г., протокол No 40, за семестър – 2513 лв..

Продължителност на обучението: три семестъра (една и половина академична година).

ВАЖНИ ДАТИ:


От 04.09.23 г. до 21.09.23г. подаване на документи в канцеларията на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

Необходими документи:
• Попълнено и подписано заявление за прием (по образец), същото като електронното;
• Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

От 25.09.23 г. до 29.09.23 г. записване в канцелария на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ, в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

След одобрение от съответните комисии по специалности и обявяване на списък, кандидатите заплащат съответната семестриална такса и се издава заповед за записване. Допълнително, във факултетната канцелария на Архитектурен факултет, студентите се записват със студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки и други документи, изисквани от канцеларията. Студентите, приети по държавна поръчка, се ползват със всички права, предоставени по реда на съответните постановления (право на общежитие, стипендии, карта за градски транспорт и т.н.). (Забележка: Списъкът на одобрените кандидати се публикува на страницата на Архитектурен факултет и на катедра „История и теория на архитектурата“, в сайта на УАСГ, както и на таблото пред катедрата).
След одобрение от страна на приемащите катедра и факултет, от отдел „Учебни дейности“ се издава
Заповед на Ректора за записване след заплащане на съответната семестриална такса.

Начало на обучението – 2 октомври 2023 г., като студентите ще бъдат уведомени и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия в сайта на АФ, СФ и ГФ, както и на страницата на катедра „История и теория на архитектурата“.

Ръководител на МП по ОКН – доц. д-р арх. Велина Панджарова, катедра „История и теория на архитектурата“, Архитектурен факултет, кабинет А701

При възникване на въпроси, можете да пишете на mp-okn-uaceg@abv.bg, или да се свържете с:
 
проф. д-р инж. Фантина Рангелова – E-mail: fantina_frp@abv.bg, моб.тел: 00359 886 88 25 92
доц. д-р инж.Лъчезар Хрисчев - E-mail: l.hrischev@abv.bg, моб.тел: 00359 898 615 832
гл.ас.д-р инж. Гергана Антова - E-mail: antova_fgs@uacg.bg, моб.тел: 00359 898779 888


Банкова сметка на УАСГ, по която се превеждат семестриалните такси
Получател: УАСГ
Банка: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01
BIC (код на БНБ): BNBG BGSD
Основание за плащане: трите имена, магистърска специалност, курс и ЕГН

Студентите могат да заплатят семестриалната си такса и на ПОС терминалните устройства в УАСГ.

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ:
Магистърската програма “Опазване на културното наследство” е разработена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурен, Строителен и Геодезически факултети на УАСГ. Тя е естествено продължение на развиваните от 40 години образователни традиции на университета за обучение в уважение към наследените ценности в жизнената среда и едновременно с това адекватен отговор на осезаемата нужда от висококвалифицирани кадри за развитие на науката и практиката в тази област.
Основна цел на програмата е да формира специалисти с експертиза в основните направления на многообразния полидисциплинарен процес по опазване на недвижимите културни ценности.
Учебният план на програмата е разработен в съответствие със законовите изисквания за висшето образование в България, с международно установените съвременни принципи на дейността и с добрите практики на български и задгранични университети. В рамките на магистърската програма се разглеждат всички основни въпроси, свързани със съвременната теория за опазване на недвижимите културни ценности; с еволюцията на обществените представи за тяхната значимост; с международната и национална правна основа и институционална система за осъществяване на дейността; с основните форми за юридическа и териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; с иманентната връзка на опазването на културното наследство с историческото познание за неговата същност; с традиционните строителни материали, техники и технологии, характерни за недвижимото културно наследство в региона, и със съвременните такива за осъществяване на консервационната намеса; с методическия подход за изучаване, документиране, обследване, оценка на състоянието и проектиране за консервация, реставрация и адаптация на културните ценности в полето на архитектурата, строителното инженерство и геодезията; със съвременните принципи за устойчиво управление; със социализирането на културните ценности чрез повишаване на тяхната достъпност, чрез съвременните средства за тяхната интерпретация, със средствата на музеографията и др.
Магистърът по “Опазване на културното наследство” придобива знания и умения в широк архитектурен, конструктивен, технико-икономически, управленски, правен и социален аспект на опазването на културно-историческото наследство, които обогатяват и доразвиват получената основа от завършената образователно - квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” в професионално направление 5.7 «Архитектура, строителство и геодезия». Това специфично надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – архитекти, строителни инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и урбанисти, изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят широк спектър от полидисциплинарни въпроси в областта на опазване на културното наследство.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по “Опазване на културното наследство”.
Продължителност на обучението: Учебната програма е развита в рамките на три семестъра (една и половина академична година) и започва в началото на зимен семестър. Обучението включва лекционни курсове, упражнения, практики – в страната и в чужбина, и самоподготовка. Осъществява се под ръководството на преподаватели от академичния състав на УАСГ, от гост-преподаватели от задгранични университети, от изтъкнати специалисти с доказана в практиката експертиза и в сътрудничество с водещи фирми в областта на консервацията. Занятията се осъществяват в Центъра за върхови постижения «Наследство БГ» към УАСГ и във връзка с изградените към него Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН).
Обучението завършва с дипломна работа, която цели да представи придобитите професионални умения в областта на опазване на недвижимото културно наследство, проведени в мултидисциплинарен екип, максимално близо до реалната практика. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.
Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование, които притежават образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:
Кандидати, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Практикуване на придобитата квалификация:
Завършилите специалността придобиват правото за вписване в Регистъра на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности (съгласно чл.165 от ЗКН и чл.4 от Наредба № Н-3 ОТ 6 април 2011 на МК), могат да се реализират в инвестиционното проектиране за недвижими културни ценности и в устройственото планиране за територии с културен потенциал (в рамките на придобита с предходното образование проектантска правоспособност), в изпълнението на консервационно реставрационни работи по обекти на недвижимото културно наследство ( ЗКС, чл. 15, ал.4), в надзор в проектирането и строителството на недвижими културни ценности, в управление на недвижими културни ценности, в държавните институции и областни администрации за провеждане на политиката по опазване на културното наследсво, в неправителствени професионални и граждански организации с предмет на дейност, свързан с недвижимото културно наследство и други периферни области, свързани с развитие на културата, туризма, рекламата и др.
Условия за прием:
В платено обучение се приемат кандидатите, завършили специалности със степен „магистър“ от проф. направление 5.7 и със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от ЗВО. За държавна поръчка могат да кандидатстват завършили специалности със степен „бакалавър“ от направление 5.7.
Критерии за подбор на кандидатите – среден успех от диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
Начало на обучението: от зимен семестър на учебната 2023/24 година.
 

Заявление за прием - държавна поръчка

 

Заявление за прием - платено обучение

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма по „УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) / BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)“ е разработена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-2.016-0023/24.08.2021г. за „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

За контакти: инж. Росица Македонска – отговорник на магистърската програма, rmakedonska_fce@uacg.bg, тел. +359 882 047 722.