Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри

Магистърски програми за бакалаври и магистри

В тези програми се приемат кандидати със завършена бакалавърска или магистърска степен.


Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Магистър (MA)

Програмата е ориентира на към кандидати, завършили висше инженерно образование „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образование най - малко добър.

Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура. Продължителност на програмата: четири семестъра, от които пос ледния семес тър – дипломна работа.

Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най - важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и  управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура.

Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общости в областта на транспортната инфрастру ктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производ ствено - технически отдели.

Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври
Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

 Специалността Урбанизъм е въведена през 2002 год. и по нея сепровежда обучение единствено в УАСГ. Тя е резултат от успешноприключил проект по Phare-tempus с водещото участие на катедра Градоустройство и партньорството на Университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България.

Конструктивно инженерство
Магистър (MA) за бакалаври

Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адекватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори.

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма има за цел да разшири и задълбочи познанията и квалификацията на строителните инженери с бакалавърска и магистърска степен в областта на реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения с оглед повишаване на тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност, а така също и подобряване на параметрите на микроклимата в помещенията с цел икономия на енергия.

Изследване и проектиране на строителни конструкции
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма “Изследване на строителни конструкции” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of Technology, Göteborg, Department of Civil Engineering. При определени условия студентите, обучаващи се по тази програма, могат да провеждат няколкомесечно обучение в тези университети, което се финансира по действащата програма ЕРАЗЪМ. Този магистърски курс е завършен успешно от няколко випуска редовни студенти, които са намерили добра реализация като научни работници и преподаватели в наши и чуждестранни университети, а също така и като експерти, консултанти и проектанти във водещи международни и български компании.

Геотехническо инженерство
Магистър (MA) за магистри

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас - фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Студентите по специалност “Управление на водните ресурси” се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър". Срокът на обучение е 2 години и включва 3 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа.

Управление на европейски инфраструктурни проекти (до 2019 г.)
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Управление на проекти в строителството
Магистър (MA) за бакалаври
Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври
Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Магистърската програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - редовна форма. Продължителност на обучение: три семесъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Магистърска програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - задочна форма. Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

Транспортно строителство - задочно
Магистър (MA) за магистри

Магистърската програма по транспортно строителство (задочно обучение) е ориентирана към студенти с висше образование (бакалаври и магистри) от професионално направление 5.7 "Архитектура и строителство".  Студентите придобиват квалификация "магистър - строителен инженер" , след успешно завършване на обучението. Кандидатите трябва да са завършили петгодишния курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ или степените "бакалавър" и "магистър" в български висши училища, с диплома за придобита квалификация "строителен инженер".

Енергийна ефективност в строителството
Магистър (MA) за бакалаври

Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите енергийни консуматори и това трябва да се промени. Наближава срокът, в който България, като останалите страни от ЕС, трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия. Задачата не е лесна и за нея са нужни експерти, които да създават сгради с висока енергийна ефективност с помощта на подходящи архитектурни и строителни мерки, като интегрират в тях източници на възобновяема “зелена” енергия. Целта на настоящата магистърска програма е именно подготвянето на такива експерти по енергийна ефективност в строителството. Повече информация може да намерите на официалния уеб сайт на програмата http://eec.uacg.bg/

Софтуерни технологии в строителството
Магистър (MA) за бакалаври

 Обучението в магистърската програмапо „Софтуерни технологии в строителството” с образователно-квалификационна степен „магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и софтуерни разработчици на информационни системи с фокус върху инвестиционния процес в строителството.

С развитието на информационните технологии има нужда от все повече специалисти с компетенция както върху бизнес процесите, управлявани от различни информационни системи в строителството, така и върху внедряването, администрирането и разработването на модули върху тези системи.

Съвременните специалисти от всички технически дейности (включително и в строителството) трябва да имат изключително висока квалификация като потребители, но също така и като специалисти, разбиращи процесите, които стоят зад системите. Една от най - актуалните задачи е добавяне на функционалности към вече съществуващите системи,както и интеграциятамежду тях.

Завършилите магистърската програма по "Софтуерни технологии в строителството" ще могат да се реализират като специалисти в областта на web технологиите, бази данни, инженерно моделиране и създаване на инженерни математически модели, компютърни системи в строителството, строително - информационно моделиране ( BIM ), както и като специалисти при работа с програмни продукти в областта на строителното инженерство, архитектурата и геодезията.

Придобита квалификация след успешно з авършване на програмата: магистър по софтуерни технологии в строителството, образователно - квалификационна степен „магистър”. Продължителност на програмата: четири семестъра (три учебни и един дипломен). Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образов ание най - малко добър.

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърска програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане

Предназначение на програмата: В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г., актуализиран през 2011 г.), програмата е ориентирана към следните кате гории студенти с придобито висше образование „ бакалавър “ или „ магистър “ от направления:  Администрация и управление  Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите сп ециалностите Архитектура и Урбанизъм)  Биологически науки  Горско стопанство и туризъм  Енергетика  Икономика  Информатика и компютърни науки  История и археология  Комуникационна и компютърна техника  Науки за земята  Национална сигурност  Обществени комуникации и информационни науки  Политически науки  Право  Социология, антропология и науки за култ урата  Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация:
Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-,  мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.
Придобита квалификация след успешното завършване на програмата:
специалист по пространствено и градско планиране.
Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право
на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Управление на европейски инфраструктурни проекти
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.