Начало / Обучение / Докторантури

Докторантури

Обучението в образователна и научна степен “доктор” се осъществява по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) докторски програми по научни специалности.

 За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности, съответстващи на направлението, в което обучава факултетът, обявил конкурса. Допълнително при обявяването на конкурсите за докторанти, факултетите могат да дефинират специфични изисквания към завършената магистърска специалност от кандидатите с решение на факултетния съвет съобразно докторските програми на научните специалности, по които факултетът провежда обучение.

Информация за текущи конкурси и процедурите за прием търсете в раздел Кандидатстване-Докторантури