Начало / Обучение / Следдипломна квалификация

Следдипломна квалификация

 

В  УАСГ се провежда следдипломно обучение на специалисти и обучение на студенти по актуални въпроси на науката и техниката, които имат непосредствено отношение към практиката.

Бързо реагиране на новостите в дадено професионално направление.
В отличие от относително по-консервативните учебни планове и програми във висшите учебни заведения, самата организация на учебния процес позволява да се отговори веднага на интереса към специалности, продиктувани от пазара на работната сила, независимо от възраст, придобита квалификация, трудова заетост на обучаемите и т.н.

Интердисциплинарен характер на предлаганите специализации и квалификации, изискващ обединяване на усилията на преподаватели от разнородни висши учебни заведения-инженерни, икономически, хуманитарни. Постига се взаимно проникване и взаимно обогатяване на иначе разностранни дейности и специалистът може да реагира адекватно на комплексни и бързо изменящи се ситуации, с каквито изобилства съвременния преходен период. 

Многопосочността на квалификацията е характерна както за краткосрочните, така и за относително по-дългосрочните курсове като  "Компютърни технологии в проектирането" (КТП), специализираните курсове за  оценка на въздействието върху околната среда, реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, енергоефективност на сгради, естествени строителни материали, одитор по пътна безопасност, специализиран английски език, компютърните програми MS WORD, EXCEL, AutoCAD, ArchiCAD, 3D Dtudio MAX, Revit, SAP2000, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, ANSYS, MatLab&Simulink, Nemetschek ALLPLAN, групови и индивидуални специализации по избор на кандидатите и др.

Обучението е платено. Начин за плащане - в брой  или по банков път, преди началото на всяко обучение или курс.

Банкова сметка УАСГ
БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG84BNBG96613100174501

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Записването става с подаване на Заявление чрез Електронна форма на записване, качена на страницата на сайта на УАСГ или лично на място, като записалият се участник задължително се включва в група за съответния краткосрочен курс. Всеки курс стартира след сформиране на група от определен брои курсисти (броят за всеки курс е различен), като записалите се участници получават съобщение на посочения от тях телефон за връзка, за датата на провеждане на курса.

2. Кагото плащането се извършва  по банков път в платежното нареждане се посочва името на курса и имената на обучавания/те; Ако плащането се извъшва от името на фирма, задължително за наредител се изписват данните на фирмата вносител на таксата/те, а не имената на лицето/та което ще се обучава.

3. След направеният превод, лицето изпраща копие от платежното нареждане, а ако плащането е извършено от фирма и желае издаване на фактура и данни за фактурата /получател, адрес, МОЛ, булстат, регистрация по ДДС/ на ел.поща:  pgq@uacg.bg 

4. При плащане в брой: Подава се  Заявление в каб. Р 205; Ректорат, след което се извършва плащане в касата на УАСГ, като платежния документ се връща обратно в същия кабинет. Работно време на касата на УАСГ: от 9:00 до 16:00 часа.

5. След успешно завършване, се издава удостоверение за допълнително обучение за курс, удостоверение за специализация и свидетелство за професионална квалификация при друго дългосрочно обучение. Същите се получават лично срущу подпис или с пълномощно.

6. Справки и записвания: Инспектор: Сийка Илова;GSM 0882 52 95 92; ел.поща: pgq@uacg.bg

Приемно време: всеки ден от 13:30 до 15:00 часа.