Home / About the University / Тържествени събития и церемонии / проф. д.т.н. инж. Божидар Божинов - Доктор хонорис кауза

проф. д.т.н. инж. Божидар Божинов - Доктор хонорис кауза

Photo Gallery


На тържествена церемония на 3.12.2020 г. Ректорът на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков, от името на академичната общност на университета, връчи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на един от най-признатите специалисти в областта на земната механика и фундиране в България - проф. д.т.н. инж. Божидар Божинов.


На тържеството присъстваха преподаватели и студенти от УАСГ, преподаватели от МГУ „Св. Иван Рилски“, ВСУ „Любен Каравелов“, БАН, сред които проф. д-р инж. Любен Тотев - председател на Съвета на Ректорите в Р. България; акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов - един от доайените на българската строителна наука; проф. д-р инж. Фантина Рангелова - декан на строителния факултет в УАСГ; проф. д-р инж. Стоян Братоев - директор на „Метрополитен“ ЕАД, както и много видни представители на най-големите строителни и геолого проучватилни фирми.


Пред академичната аудитория проф. Божинов изнесе лекция на тема „Личен опит при проектирането на геотехнически обекти. Корекции в теорията за земен натиск, свързани с укрепване на дълбоки изкопи.“ В нея той представи опита си при проектиране на големи строителни обекти като атомната централа в гр. Козлудуй, пристанищни съоръжения в гр. Бургас, метростанции с голяма дълбочина в гр. София, укрепване на дълбоки свлачища по Северното Българско Черноморско краюбрежие, пилотно фундиране в слаби почви в гр. Видин, гр. Свищов и гр. Девня и др. За пръв път, 250 години след създаването на теорията за земен натиск от Кулон /1773 г./, проф. Божинов даде ново решение за определяне на земния натиск чрез директно отчитане на влиянието на кохезията на строителните почви. Решението беше подкрепено с данни от анализ на изпълнени обекти.