Начало / Прием / Докторантури / Необходими документи

Необходими документи

В рамките на срока на публикуваните обяви за докторантски места, документи се подават в съответната факултетна канцелария.

Кандидатите – български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, желаещи да участват в конкурсните изпити за докторанти, подават заявление до ректора на УАСГ чрез декана на факултета, в който е акредитирана съответната научна специалност.
 Заявлението се подава в съответния деканат. Към него се прилагат:
1. Автобиография;
2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението и нотариално заверено копие от нея. След сверяване от длъжностното лице, оригиналът се връща на кандидата;
Кандидатите трябва да са завършили магистърски специалности, съответстващи на направлението, в което обучава факултетът, обявил конкурса. 3. Лица, завършили висше образование в чужбина, задължително преминават в УАСГ през процедура за признаване на образованието им, съгласно Наредбата за държавни изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, като след признаването могат да кандидатстват за обучение в докторска степен;
4. Други документи по преценка на кандидатите, с които се удостоверяват техните интереси и постижения в съответната научна област.
5. Квитанция за платена такса от 105 лв. (таксата се заплаща в касата на счетоводството на УАСГ - ректорат, заден двор, или по банков път); В заявлението се посочват адресите за кореспонденция с кандидата и телефон за връзка.
В заявлението се посочва и чуждият език, на който кандидатът ще се явява на изпит, заедно с изпита по специалността.