Начало / Прием / Докторантури / Необходими документи

Необходими документи

В рамките на срока на публикуваните обяви за докторантски места, документи се подават в съответната факултетна канцелария.

Кандидатите – български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, желаещи да участват в конкурсните изпити за докторанти, както и чужденци съобразно чл. 30 ал. 2, подават заявление до ректора на УАСГ чрез декана на факултета, в който е акредитирана съответната научна специалност.
 Заявлението се подава в съответния деканат. Към него се прилагат:
1. автобиография;
2. диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея – оригинал и ксерокопие. След сверяване от длъжностното лице, оригиналът се връща на кандидата;
3. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
4. други документи по преценка на кандидатите, с които се удостоверяват техните интереси и постижения в съответната научна област.
В заявлението се посочват адресите за кореспонденция с кандидата и телефон за връзка.
В заявлението се посочва и чуждият език, на който кандидатът ще се явява на изпит, заедно с изпита по специалността.