Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 53 (2020) / Брой 1

Брой 1

Приветствие 

Колонка на Гл. редактор 

 

 

 

 • Обективен избор на машини за обезводняване на утайки 

Р. Арсов

(пълен текст PDF

 

 • Открити реактори със суспендирана биомаса от микроалги: световни постижения и предизвикателства 

Д. Вълчев

(пълен текст PDF

 

 • Оценка на хидравличния капацитет на канализационни мрежи при промяна на отточния коефициент 

Т. Игнева-Данова

(пълен текст PDF

 

 • Оразмерителните дъждове за канализационни системи в Република България. Произход, зависимости и приложимост 

Ст. Дарачев, Б. Цанков, Т. Ганджов, З. Минковски

(пълен текст PDF

 

 • Sensitive Planning and Design of Stormwater Management in Urban Watersheds 

D. Milićević, M. Milanović, M. Gocić, S. Trajković

(пълен текст PDF

 

 • Инсталации за пожарогасене на жп тунел 2 по линията Видин – Медковец 

Ж. Нейкова

(пълен текст PDF

 

 • Отражение на неправилната височина при противопожарните хидранти в градски условия 

В. Василева, Р. Ганев

(пълен текст PDF

 

 • Проучване на водопотреблението в детски заведения 

В. Радованов, Е. Цанов, Д. Аличков

(пълен текст PDF

 

 • Резултати от актуализацията на данните за притоците към комплексните и значими язовири в България 

И. Няголов

(пълен текст PDF

 

 • Design Flood Hydrograph for Flood Protection Systems 

A. Ilić, S. Prohaska

(пълен текст PDF

 

 • Анализ на антропогенното въздействие върху оттока на река Доспат 

И. Иванов, Е. Бурназки

(пълен текст PDF

 

 • Хидромелиорациите – настояще и бъдеще 

С. Чехларова-Симеонова, Н. Гаджалска, С. Божков

(пълен текст PDF

 

 • Управление на обхвата на проекти за рехабилитация и модернизация на напоителната инфраструктура 

Р. Петрова, Н. Банишка

(пълен текст PDF

 

 • Водоспестяващи и екологосъобразни технологии и поливни режими при напояването по бразди 

З. Попова

(пълен текст PDF)  

 

 • Оценка на риска от замърсяване на води и почви при напояване на земеделските култури 

Н. Гаджалска, В. Кънчева, Р. Петрова

(пълен текст PDF)  

 

 • Използване на дъждовни води за напояване на дворни места на територията на град София 

Е. Цанов, М. Иванова, П. Филков

(пълен текст PDF)  

 

 • Analysis of Seepage Control and Slope Stability of the Embankment Dam “Vranjaš” 

D. Stipić, M. Vasić, M. Djogo, G. Jeftenić, S. Kolaković

(пълен текст PDF)  

 

 • Малки насипни язовирни стени – основни методи за ремонт и реконструкция 

И. Гълъбова

(пълен текст PDF)  

 

 • Предизвикателства в развитието на водния сектор на Република България след 1989: техническо състояние и експлоатация на малките язовири 

Л. Атев, Й. Марински

(пълен текст PDF)  

 

 • Уязвимост на експлоатацията на малки язовири – състояние на проблема 

Б. Николов, Д. Кисляков

(пълен текст PDF)  

 

 • Protection of the Bridge and River Bed Training on the River Tripušnica in Bosilegrad Municipality in Serbia 

D. Radivojević, A. Ilić

(пълен текст PDF)  

 

 • Явления и процеси, налагащи рехабилитацията на хидротехнически тунели 

И. Стефчева

(пълен текст PDF)  

 

 • Анализ на влиянието на различията в условията на измерване върху звукоизолацията на тънки строителни елементи за реални условия и чрез умалена камера 

С. Джамбова, Н. Иванова

(пълен текст PDF)  

 

 • The Effect of Mixed Peak Data on the Flood Quantile Estimates in a Single Station Analysis: Case Study 

B. Blagojević, V. Mihailović, A. Mulaomerović-Šeta

(пълен текст PDF)  

 

 • Поливни режими на царевица, отглеждана на Смолница при променящия се климат в Софийско 

М. Иванова, З. Попова

(пълен текст PDF)