Начало / За Университета / Структура и управление / Правилници на УАСГ

Правилници на УАСГ

Основни правилници

1. Правилник за дейността на УАСГ v1.1

2. Правилник за вътрешния трудов ред v.1.1

3. Правилник учебна дейност v.5

4. Правилник за развитие на академичния състав v3.4 + пр ППЗРАС Образци на документи + пр ППЗРАС Образци на документи в doc формат за директно попълване

5. Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ v4.0 + пр Приложения към СОД

6. Вътрешен правилник учебна дейност чуждестранни студенти докторанти v1.1

7. Правилник за дейността на комисиите по учебни дейности v1.1

8. Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ v1.2 + пр.Приложения

9. Правилник за създаване на нормативни документи v1.3

10. Етичен кодекс

11. Правилник за предотвратяване и санкциониране на плагиатство_v1.2

12. Стратегия за управление на риска в УАСГ v2 + пр. Регистър на наблюдаваните рискове в УАСГ 2020

13. Правилник за условията и реда за финансиране научноизследователски разработки_v2.0

14. Правилник за атестиране на академичния състав v1.1 + пр Приложения към ПААС

15. Правилник за въвеждане на система за академично наставничество v1.1

16. Правилник за работата на държавните изпитни комисии_v2

17. Правилник за провеждане на програмата ЕРАЗЪМ ПЛЮС

18. Правилник за издаване на учебна литература

19. Правилник осъществяване дейността международно сътрудничество и европейската интеграция УАСГ v1.1

20. Стратегия за интернационализация на УАСГ v 1.1

21. Стратегия УАСГ v 1.1

22. Правилник интелектуална собственост v1.1

23. Правилник система за натрупване на кредити v1

24. Правилник за приемане на студенти 2022-2023

25. Правилник за приемане на студенти 2023-2024

26. Правилник за електронно обучение v2

27. Правилник за административната дейност в УАСГ v1.3

28. Стратегия за развитие на НИД

29. Правилник за управление на НИД СИСТЕМА “НАУКА“ v1.1

30. Правилник за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза на УАСГ“

 

 Правилници за дейността на обслужващите звена

1. Правилник за дейността на комисията по академична етика v2.2

2. Правилник за устройството и дейността на ЦНИП v2.2

3. Правилник библиотечен център v2.0

4. Правилник ЦЕСО v2_0

5. Правилник център Качество и акредитация v1.2

6. Правилник за управление и стопанисване на сектор Студентски столове v1.0

7. Правилник Център за кариерно развитие v1.1

8. Правилник УЦИТиДО

9. Правилник Контролен съвет

10. Правилник Център за ФKС v2.2

11. Правилник за дейността на ЦПЛ v.3

12. Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет v1.1

13. Правилник за дейността на сектор Студентски общежития v1.0

14. Правилник за дейността на домовите съвети в СО v1.0

15. Правилник на Център за комуникации и студентски политики

 

Правилници за извършване на специфични дейности

1. Правилник за работа на лабораториите в УАСГ v1.1

2. Правила за ползване на компютрите v1.1

3. Правилник за издаване Годишника на УАСГ + пр Приложения към Правилник за изд. на Годишника

4. Статут и правила за ползване на библиотеката v1.2

5. Правилник за вътрешния ред в студентските общежития v1.0

6. Правилник за ползване на студентски общежития v1.0

7. Правилник за вътрешен ред в СС v1.0

8. Условия и ред предоставяне стипендиите на студенти в УАСГ

9. Правилник международно сътрудничество v2

 

Вътрешни правилници

1. Правилник за определяне на нормативната и наднормативна заетост на преподавателския състав

2. Правилник за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав

3. План за действие при бедствия, аварии и катастрофи в УАСГ

4. Счетоводна политика на УАСГ

5. Счетоводна политика на УАСГ за 2023г.

6. Система за финансово управление и контрол в УАСГ от 01.11.2023 г.

7. Инструкция за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и система за двоен подпис

8. Вътрешни правила за управление на дейностите по международни проекти

9. Програма за управление на риска в УАСГ

10. Вътрешни правила за обществените поръчки  Приложение 1    Приложение 2    Приложение 3

11. Срокове за съхранение на документи

12. Информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на трудаНормативни документи на факултетите

АФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми

АФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

АФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите

ГФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми v2

ГФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти v2

ГФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите v2

ГФ4 Правилник работа Държавна изпитна комисия ГФ УАСГ

ГФ5 Правилник за провеждане на студентски практики в УОБ Семково

СФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми v2 

СФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти v2

СФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите v2

СФ4 Указания за разработване на дипломни работи

ТФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми v3

ТФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

ТФ3 Минимални стандартни изисквания за оценяване знанията на студентите

ХФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми

ХФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

ХФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите

 

Правилници за провеждане на дистанционна форма на обучение в УАСГ

1. Справочник за организацията на дстъпа до информационни ресурси

2. Система за контрол на качеството на обучение в ДФО

3. Правилник за поддържане и опазване на ЛД при ДФО

4. Регламенти за координиране и методически съвети относно ДФО

5. Процедури за оплаквания ДФО

6. Система за поддръжка на студенти, записани в ДФО

7. Длъжностни характеристики за отделните роли в ДФО

8. Регламент за организация на университетски квалификационни дейности в областта на ДО

9. Правилник за отчитане на специфичната натовареност на преподаватели в ДФО

10. Стандарт за описание на дисциплина ДФО   Стандарт описание е-курс - Приложение

11. Стандарт описание е-курс - Указания   Стандарти описание е-ресурси - Приложение

12. Ръководство за студенти и за преподаватели в ДФО

13. План-програма за подпомагане на студенти в ДФО

14. График за организиране на учебния процес

15. Описания на материали ресурси от пакета

16. Справочник за правата и задълженията на преподаватели и студенти в ДФО

17. Система за изпитване и оценяване ДФО