Начало / За Университета / Структура и управление / Правилници на УАСГ

Правилници на УАСГ

Основни правилници

Правилник за устройство и дейност на УАСГ v1

Правилник за управление на УАСГ v2.1

Правилник за трудовата дейност v3

Правилник учебна дейност v3.2

Правилник за развитие на академичния състав v3.8 + пр ППЗРАС Образци на документи

Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ v4.0 + пр Приложения към СОД

Вътрешен правилник учебна дейност чуждестранни студенти докторанти v1.1

Правилник за дейността на комисиите по учебни дейности v1.1

Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ v1.2

Правилник за създаване на нормативни документи v1.2

Етичен кодекс

Правилник за предотвратяване и санкциониране на плагиатство_v1.2

Стратегия за управление на риска в УАСГ v2 + пр. Регистър на наблюдаваните рискове в УАСГ 2020

Правилник за условията и реда за финансиране научноизследователски разработки_v2.0

Правилник за атестиране на академичния състав v1.1 + пр Приложения към ПААС

Правилник за въвеждане на система за академично наставничество v1.1

Правилник за работата на държавните изпитни комисии_v2

Правилник за провеждане на програмата ЕРАЗЪМ ПЛЮС

Правилник за издаване на учебна литература

Правилник осъществяване дейността международно сътрудничество и европейската интеграция УАСГ v1.1

Стратегия за интернационализация на УАСГ v 1.1

Стратегия УАСГ v 1.1

Правилник интелектуална собственост v1.1

Правилник система за натрупване на кредити v1

Правилник за приемане на студенти 2020_2021

Правилник за електронно обучение v2

Стратегия за развитие на НИД

 

Правилници за дейността на обслужващите звена

Правилник за дейността на комисията по академична етика v2.1

Правилник за дейността на ЦНИП

Правилник библиотечен център_1.1

Правилник ЦЕСО v2_0

Правилник център Качество и акредитация v1.2

Правилник за управление и стопанисване на сектор Студентски столове v1.0

Правилник Център за кариерно развитие v1.1

Правилник УЦИТ

Правилник Контролен съвет

Правилник Център за ФKС v2.2

Правилник Студентски съвет

Правилник за дейността на сектор Студентски общежития v1.0

Правилник за дейността на домовите съвети в СО v1.0

 

Правилници за извършване на специфични дейности

Правилник за работа на лабораториите в УАСГ v1.1

Правила за ползване на компютрите v1.1

Правилник за издаване Годишника на УАСГ + пр Приложения към Правилник за изд. на Годишника

Статут и правила за ползване на библиотеката v1.2

Правилник за вътрешния ред в студентските общежития v1.0

Правилник за ползване на студентски общежития v1.0

Правилник за вътрешен ред в СС v1.0

Условия и ред предоставяне стипендиите на студенти в УАСГ

Правилник международно сътрудничество v2

 

Вътрешни правилници

Правилник за определяне на нормативната и наднормативна заетост на преподавателския състав

Правилник за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи в УАСГ

Счетоводна политика на УАСГ

Вътрешен правилник за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол при изпълнението и отчитането на бюджета на УАСГ

Инструкция за изграждане на система за предварителен контрол и система за двоен подпис

Вътрешни правила за управление на дейностите по международни проекти

Програма за управление на риска в УАСГ

Вътрешни правила за обществените поръчки