Начало / За Университета / Структура и управление / Правилници на УАСГ

Правилници на УАСГ

Основни правилници

Правилник за дейността на УАСГ v1

Правилник за трудовата дейност v3

Правилник учебна дейност v3.2

Правилник за развитие на академичния състав v3.8 + пр ППЗРАС Образци на документи + пр ППЗРАС Образци на документи в doc формат за директно попълване

Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ v4.0 + пр Приложения към СОД

Вътрешен правилник учебна дейност чуждестранни студенти докторанти v1.1

Правилник за дейността на комисиите по учебни дейности v1.1

Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ v1.2 + пр.Приложения

Правилник за създаване на нормативни документи v1.2

Етичен кодекс

Правилник за предотвратяване и санкциониране на плагиатство_v1.2

Стратегия за управление на риска в УАСГ v2 + пр. Регистър на наблюдаваните рискове в УАСГ 2020

Правилник за условията и реда за финансиране научноизследователски разработки_v2.0

Правилник за атестиране на академичния състав v1.1 + пр Приложения към ПААС

Правилник за въвеждане на система за академично наставничество v1.1

Правилник за работата на държавните изпитни комисии_v2

Правилник за провеждане на програмата ЕРАЗЪМ ПЛЮС

Правилник за издаване на учебна литература

Правилник осъществяване дейността международно сътрудничество и европейската интеграция УАСГ v1.1

Стратегия за интернационализация на УАСГ v 1.1

Стратегия УАСГ v 1.1

Правилник интелектуална собственост v1.1

Правилник система за натрупване на кредити v1

Правилник за приемане на студенти 2022-2023

Правилник за електронно обучение v2

Правилник за административната дейност в УАСГ v1.1

Стратегия за развитие на НИД

 

Правилници за дейността на обслужващите звена

Правилник за дейността на комисията по академична етика v2.1

Правилник за дейността на ЦНИП

Правилник библиотечен център_1.1

Правилник ЦЕСО v2_0

Правилник център Качество и акредитация v1.2

Правилник за управление и стопанисване на сектор Студентски столове v1.0

Правилник Център за кариерно развитие v1.1

Правилник УЦИТ

Правилник Контролен съвет

Правилник Център за ФKС v2.2

Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет v1.1

Правилник за дейността на сектор Студентски общежития v1.0

Правилник за дейността на домовите съвети в СО v1.0

 

Правилници за извършване на специфични дейности

Правилник за работа на лабораториите в УАСГ v1.1

Правила за ползване на компютрите v1.1

Правилник за издаване Годишника на УАСГ + пр Приложения към Правилник за изд. на Годишника

Статут и правила за ползване на библиотеката v1.2

Правилник за вътрешния ред в студентските общежития v1.0

Правилник за ползване на студентски общежития v1.0

Правилник за вътрешен ред в СС v1.0

Условия и ред предоставяне стипендиите на студенти в УАСГ

Правилник международно сътрудничество v2

 

Вътрешни правилници

Правилник за определяне на нормативната и наднормативна заетост на преподавателския състав

Правилник за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи в УАСГ

Счетоводна политика на УАСГ

Вътрешен правилник за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол при изпълнението и отчитането на бюджета на УАСГ

Инструкция за изграждане на система за предварителен контрол и система за двоен подпис

Вътрешни правила за управление на дейностите по международни проекти

Програма за управление на риска в УАСГ

Вътрешни правила за обществените поръчки

Срокове за съхранение на документи