Начало / За Университета / Структура и управление / Правилници на УАСГ

Правилници на УАСГ

Основни правилници

Правилник за дейността на УАСГ v1

Правилник за вътрешния трудов ред v.1.1

Правилник учебна дейност v.4.1

Правилник за развитие на академичния състав v3.4 + пр ППЗРАС Образци на документи + пр ППЗРАС Образци на документи в doc формат за директно попълване

Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ v4.0 + пр Приложения към СОД

Вътрешен правилник учебна дейност чуждестранни студенти докторанти v1.1

Правилник за дейността на комисиите по учебни дейности v1.1

Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ v1.2 + пр.Приложения

Правилник за създаване на нормативни документи v1.3

Етичен кодекс

Правилник за предотвратяване и санкциониране на плагиатство_v1.2

Стратегия за управление на риска в УАСГ v2 + пр. Регистър на наблюдаваните рискове в УАСГ 2020

Правилник за условията и реда за финансиране научноизследователски разработки_v2.0

Правилник за атестиране на академичния състав v1.1 + пр Приложения към ПААС

Правилник за въвеждане на система за академично наставничество v1.1

Правилник за работата на държавните изпитни комисии_v2

Правилник за провеждане на програмата ЕРАЗЪМ ПЛЮС

Правилник за издаване на учебна литература

Правилник осъществяване дейността международно сътрудничество и европейската интеграция УАСГ v1.1

Стратегия за интернационализация на УАСГ v 1.1

Стратегия УАСГ v 1.1

Правилник интелектуална собственост v1.1

Правилник система за натрупване на кредити v1

Правилник за приемане на студенти 2022-2023

Правилник за приемане на студенти 2023-2024

Правилник за електронно обучение v2

Правилник за административната дейност в УАСГ v1.3

Стратегия за развитие на НИД

Правилник за управление на НИД 

Правилник за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза на УАСГ“

 

 Правилници за дейността на обслужващите звена

Правилник за дейността на комисията по академична етика v2.2

Правилник за дейността на ЦНИП

Правилник библиотечен център_1.1

Правилник ЦЕСО v2_0

Правилник център Качество и акредитация v1.2

Правилник за управление и стопанисване на сектор Студентски столове v1.0

Правилник Център за кариерно развитие v1.1

Правилник УЦИТ

Правилник Контролен съвет

Правилник Център за ФKС v2.2

Правилник за дейността на ЦПЛ v.3

Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет v1.1

Правилник за дейността на сектор Студентски общежития v1.0

Правилник за дейността на домовите съвети в СО v1.0

 

Правилници за извършване на специфични дейности

Правилник за работа на лабораториите в УАСГ v1.1

Правила за ползване на компютрите v1.1

Правилник за издаване Годишника на УАСГ + пр Приложения към Правилник за изд. на Годишника

Статут и правила за ползване на библиотеката v1.2

Правилник за вътрешния ред в студентските общежития v1.0

Правилник за ползване на студентски общежития v1.0

Правилник за вътрешен ред в СС v1.0

Условия и ред предоставяне стипендиите на студенти в УАСГ

Правилник международно сътрудничество v2

 

Вътрешни правилници

Правилник за определяне на нормативната и наднормативна заетост на преподавателския състав

Правилник за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи в УАСГ

Счетоводна политика на УАСГ

Счетоводна политика на УАСГ за 2023г.

Вътрешен правилник за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол при изпълнението и отчитането на бюджета на УАСГ

Инструкция за изграждане на система за предварителен контрол и система за двоен подпис

Вътрешни правила за управление на дейностите по международни проекти

Програма за управление на риска в УАСГ

Вътрешни правила за обществените поръчки

Срокове за съхранение на документиНормативни документи на факултетите

АФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми

АФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

АФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите

ГФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми v2

ГФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти v2

ГФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите v2

ГФ4 Правилник работа Държавна изпитна комисия ГФ УАСГ

ГФ5 Правилник за провеждане на студентски практики в УОБ Семково

СФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми v2 

СФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти v2

СФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите v2

СФ4 Указания за разработване на дипломни работи

ТФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми v3

ТФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

ТФ3 Минимални стандартни изисквания за оценяване знанията на студентите

ХФ1 Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове и програми

ХФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти

ХФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията на студентите