Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Почвени анкери

Почвени анкери

 Изготвената програма е в унисон с концепцията на Европейския съюз и съвременните тенденции за учене през целия живот и непрекъснато придобиване на допълнителни знания и квалификации. Курсът е насочен към всички инженери от практиката, както и служители на държавната администрация, които искат да задълбочат познанията сисвързани с проектирането, изпълнението и изпитването на почвени анкери.

 Съдържание: Курсът запознава в детайли с технологията на изпълнение, проектирането, изпитването и антикорозионната защита на почвени анкери в рамките на 24 учебни часа.  В практичната част на курса се провежда инструктаж по базопасност  и посещение на геотехнически обект с изпълнение на почвени анкери.

 Учебни резултати:След завършване на курса на обучение, участниците получават умения:  Да проектират и изпитват почвени анкери; Да определят носещата способност на корена и свободната дължина на анкера; Да изследват анкерирани укрепителни стени; да проектират армирани изкопи; Да изследват поведението на анкери в сеизмични условия. 

Лекции: 16 учебни часа

Упражнения: 8 учебни часа

Метод на оценка: Тест                                                                                                    

Място на провеждане: Ректорат, ет. 1-ви, учебните зали на катедра "Геотехника".

Начин на провеждане:
- петък, събота и неделя  от 9:00 ч. до 18:00 ч.

Такса:
- 320,00 лв., платима преди започването на курса

Програма и лектори:
доц. д-р инж. А. Тоцев                                                                                                      

Справки и записване:                                                                                                                                           Отдел "Учебни дейности" - Сектор 3 "Чуждестранни граждани и Следдипломна квалификация" ; каб.205, Стара сграда, Ректорат; Инспектор: Сийка Илова;GSM 0882 52 95 92;  (+ 359 2) 9635245 вътрешен 524. Приемно време на отдела: всеки ден от 13:30 до 15:00 часа.