Начало / Наука и проектиране / НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2020"

НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2020"

Семинарът "Научни изследвания 2020" ще се проведе на 14 и 15 юни 2021г. онлайн За Архитектурен факултет на 14.06.2021 г. от 15.00 часа на долупосочения линк https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQfJ1cujUKRNxkvRtRqG1hYgKAsvgDkcctZ66ss76oes1%40thread.tacv2/1623145668194?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%221344869b-0e99-44aa-8f1b-12433e1952f8%22%7d За Строителен, Хидротехнически , Геодезически факултети и Факултет по транспортно строителство - на 15.06.2021 г. съгласно приложената програма. Присъединяването на участниците в тиймс, ще бъде направено от модераторите на отделните сесии за всеки факултет.