Начало / Студенти и Докторанти / Стипендии

Стипендии

Дейността по кандидатстване, обработка и верификация на данните и класиране на студентите за стипендии, кандидатстване и отпускане на награди и помощи се извършва от Комисия „Стипендии“, назначавана всяка година със заповед от Ректора на УАСГ. Комисията се председателства от Заместник Ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Членове са представители на студентите, служители и преподаватели от УАСГ.

Заповед за назначаване на Комисия „Стипендии“


 

Стипендии по Постановление № 90 на МС

При кандидатстване за стипендии по Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г. всеки семестър със заповед на Ректора се определя заделената сума за стипендии, сроковете и графика за кандидатстване и класиране. Комисията актуализира и приема „Условия и ред за предоставяне на стипендии“.

  • Заповед за условията и реда за кандидатстване за стипендии по ПМС № 90
  • Условия и ред за предоставяне на стипендии за студентите от УАСГ по ПМС № 90

Забележка 1: От летния семестър на учебната 2016-17 г. като единствен критерий за получаване на стипендия е приет "среден семестриален успех".

Забележка 2: От зимния семестър на учебната 2020-21 г. право да кандидатстват за стипендия имат и студентите от първи семестър на защитена специалност Хидростроителство. За повече подробности вижте Условията и реда за предоставяне на стипендии - чл. 1, ал. 7а и Графика за кандидатстване

  • Заповед на Ректора на УАСГ

Кандидатстването за стипендии става on-line на сайта на УАСГ. Попълненият формуляр се въвежда в базата данни и се разпечатва или съхранява в pdf формат. След това се подава във факултетната канцелария за заверка. За повече подробности относно процедурата по кандидатстване, необходимите документи и срокове вижте чл.2 от Условията и реда за предоставяне на стипендии и Графика за кандидатстване.

График и условия за подаване на документи за зимен семестър на учебната 2021.2022 г.:

След обработването на подадените документи, на сайта на университета се публикува списък на кандидатите с указани нередовни документи.

Списък на студентите с указани нередовни документи за летен семестър на учебната 2020-2021 г.

  • Списък на студентите, кандидатствали за стипендии с указани нередовни документи

Студентите, които имат забележка, че нямат положени всички изпити да се свържат с факултетните си канцеларии за изясняване на проблема.

Студентите, за които има указани други нередности по подадените документи, да ги отстранят при инспектор студенти в съответствие с Графика за кандидатстване.

Класиране на студентите за летен семестър на учебната 2020-2021 г.

  • Списък на класираните студенти за стипендия

 

Награди и помощи по Постановление № 90 на МС

Предоставянета на награди и помощи става въз основа на доклад или заявление до комисия "Стипендии". Отпускането им става въз основа на следния правилник

Бланка за заявление за получаване на помощи