Начало / Студенти и Докторанти / Стипендии

Стипендии

Дейността по кандидатстване, обработка и верификация на данните и класиране на студентите за стипендии, кандидатстване и отпускане на награди и помощи се извършва от Комисия „Стипендии“, назначавана всяка година със заповед от Ректора на УАСГ. Комисията се председателства от Заместник Ректора по учебна дейност, качество и акредитация. Членове са представители на студентите, служители и преподаватели от УАСГ.

Заповед за назначаване на Комисия „Стипендии“

Електронна поща на Комисия Стипендии - stipendia@uacg.bg


 

Стипендии по Постановление № 90 на МС

При кандидатстване за стипендии по Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г. всеки семестър със заповед на Ректора се определя заделената сума за стипендии, сроковете и графика за кандидатстване и класиране. Комисията актуализира и приема „Условия и ред за предоставяне на стипендии“.

Забележка 1: От летния семестър на учебната 2016-17 г. като единствен критерий за получаване на стипендия е приет "среден семестриален успех".

Забележка 2: От зимния семестър на учебната 2020-21 г. право да кандидатстват за стипендия имат и студентите от първи семестър на защитена специалност Хидростроителство. За повече подробности вижте чл. 8 от Условията и реда за предоставяне на стипендии.

Кандидатстване за стипендия:

Кандидатстването за стипендии става on-line на сайта на УАСГ. Попълненият формуляр се въвежда в базата данни и се разпечатва или съхранява в pdf формат. След това се подава във факултетната канцелария за заверка. За повече подробности относно процедурата по кандидатстване, необходимите документи и срокове вижте чл. 15 и чл. 16 от Условията и реда за предоставяне на стипендии и Графика за кандидатстване.

График за подаване на документи за летния семестър на учебната 2022.2023 г.:

След обработването на подадените документи, на сайта на университета се публикува списък на кандидатите с указани нередовни документи.

Списък на студентите с указани нередовни документи за летен семестър на учебната 2022-2023 г.

  • Списък на студентите, кандидатствали за стипендии с указани нередовни документи

Студентите, за които има указани нередности по подадените документи, да действат по реда на чл. 18 от Условията и реда за предоставяне на стипендии в съответствие с Графика за кандидатстване.

Класиране на студентите за летен семестър на учебната 2022-2023 г.

  • Списък на класираните студенти за стипендия
  • Справка за разпределение на стипендиите по специалности

 

Награди и помощи по Постановление № 90 на МС

Предоставянета на награди и помощи става въз основа на доклад или заявление до комисия "Стипендии". Отпускането им става въз основа на следния правилник

Бланка за заявление за получаване на помощи