Начало / Обучение / Общежития

Общежития

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град - 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти.

Поради основни ремонти временно общежитията на бл. 35 и бл. 61Б не функционират.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ ЗА НАСТАНИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2024/25

Настанителната кампания за учебната 2024/25г. е обявена със Заповед на ректора на УАСГ – ТУК

1. Ползващите общежитие на УАСГ, които желаят да запазят стаята си през летния период:

1.1.  Да подадат необходимите документи лично в КСБВУ от 10.06.2024г.

до 28.06.2024г., а за студентите от специалност „Геодезия“ – до 12.07.2024г.;

1.2.  Да заплатят текущия наем в периода 24.07.2024г. – 06.08.2024г    (след обявяване на класирането), като в същия период да предплатят наем за месец август, наем за 16 дни от месец септември и размера на субсидията за същия период;

1.3.  Да заплатят пълния размер на наема за м. септември в периода

06.09.2024г. – 30.09.2024г. и да изискат от КСБВУ индивидуалната си настанителна заповед за учебната 2024/25г.;

1.4. Да представят уверение за записан зимен семестър на учебната 2024/2025г. и разменно писмо до 25.10.2024 г. – само за учащите в други висши училища. При неизпълнение на задължението срокът за освобождаване на помещението е 04.10.2024г. по реда на т. 5.4. от настоящата заповед;

2. Новоприетите в УАСГ студенти и докторанти (ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ):

2.1.  Да подадат необходимите документи лично в КСБВУ от 01.07.2024г. до 31.07.2024г.;

2.2.  Да заверят своите молби-декларации в съответните факултетни канцеларии;

2.3. Да получат от КСБВУ своята  индивидуална настанителна заповед в едноседмичен срок след обявяване на класирането на 09.09.2024г. – не по-късно от 16.09.2024г.;

2.4.  Да бъдат настанени в стаята от управителя на съответното общежитие не по-късно от 25.09.2024г.;

 

Поради възможност за несъответствие между очакванията на настанените и предоставените условия в общежитията на УАСГ е желателно преди да се заплати наема да се извърши оглед на стаята. В случай, че условията са неудовлетворителни за настанения, следва да се подаде заявление в свободен текст за отказ от настаняване, като в този случай наемът не се начислява. В случай, че отказът се направи след като е заплатен наема, то сумата не се възстановява, а правото за ползване на общежитието се прекъсва на първо число на следващия месец.

3. Без класиране (по списък за настаняване) да бъдат настанени всички заявители, които отговарят на условията на чл. 15, ал. 2 от Наредбата и чл. 21 от ПУПСО;

КСБВУ ще извърши проверка на подадените документи за участие в настаняването по т. 1, 2 и 3, ще обработи подадените документи в срок до 23.07.2024г. и ще извърши служебна корекция на наемите според конфигурацията на стаята и настанените, а преизчислените наеми ще се начислят от 01.08.2024г.;

КСБВУ ще обяви класирането за настанените по т. 1 в срок до 31.07.2024г., а на класирането по т. 2 и списъка по т. 3 – в срок до 09.09.2024г. на сайта на УАСГ и пред канцеларията на КСБВУ;

КСБВУ ще връчва индивидуалните настанителни заповеди на студентите по т. 1 само след изпълнение на задължението по т. 1.2 – в срок до 06.08.2024г;

 

Управителят на съответното общежитие ще осигури достъп на новонастанените за предварителен оглед на помещенията и ще настани в съответното помещение класирания студент/докторант в периода 09.09.2024г. – 16.09.2024г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Молба-декларация за кандидатстване за студентско общежитие – ТУК

Moлба декларация за преместване до КСБВУ – ТУК

Молба-декларация за настаняване на съквартиранти – ТУК

Молба-декларация за пренастаняване – ТУК

Декларация за поверителност за регистър „Видеонаблюдение и контрол на достъпа“ в общежитие бл. 36А – ТУК

Декларация за напускане на студентско общежитие  - ТУК

НАЕМИ

Ценоразписът с размерите на наемите е публикуван ТУК.

Заплащането се извършва чрез ПОС терминал на касата на студентските общежития в корпус А на новата сграда, ет. 2 (до КСБВУ).

Работното време на касата е всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. Плащането на наемите „в брой“ на касата е преустановено от 1 януари 2021г.

Плащания могат да се правят и на следната банкова сметка:

BG86UNCR75273100079701

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Корпоративен филиал "Св. Неделя", гр. София, пл. "Света Неделя" №7

УАСГ – ССОС, бул. "Хр. Смирненски", №1

Основание за плащане: три имена, блок/стая, месец/и за които е плащането.

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ НА УЧАЩИТЕ СЕ

Комисията по социално – битови въпроси на учащите се (КСБВУ) се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ. КСБВУ разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. КСБВУ извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. КСБВУ не се занимава директно със събиране на наемите.

Постоянният състав на КСБВУ за 2024г. е:

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов – председател на КСБВУ

Румяна Минкова – инспектор КСБВУ

Радост Николова – инспектор КСБВУ

Денимира Митева – отговорник на бл.33Б

Емил Ангелов – отговорник на бл. 34А

Татяна Вълкова – отговорник на бл. 34Б

Иван Герджиков – отговорник на бл. 36А

Велимир Йорданов – отговорник на бл.61А

Белослава Дражева – отговорник на бл.35

Виктор Марков – отговорник за студентския стол

КОНТАКТИ

e-mail: ksbvu_adm@uacg.bg

Инспектор-настаняване към КСБВУ: 02/9634183 или 02/9635245 вътр. 511

Връзка с представител на студентите в КСБВУ: 02/8661774

Управител на бл. 33 – 02/8689726

Управител на бл. 34А – 02/4231921

Управител на бл. 36А – 02/862 95 25

Управител на бл. 34Б – 02/8624776

Управител на бл. 35 –02/8629418

Управител на бл. 61Б – 02/9616039

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Наредба за ползване на Студентските общежития и столове – ТУК

Правилник за управлението, условията на ползване и вътрешния ред в студентските общежития  и столове на УАСГ – ТУК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Право на всеки студент е да участва в управлението на общежитията, което е разписано подробно в прикачената нормативна уредба.

АРХИВ

Указания за кандидатстване за общежитие – ТУК

Документи-образци, свързани с лични данни са публикувани, както следва:

Заявление за достъп до лични данни на физическо лице – ТУК

Заявление за коригиране на лични данни на физическо лице – ТУК

Заявление за ограничаване на обработването на лични данни на физическо лице – ТУК

Заявление за изтриване на лични данни на физическо лице – ТУК