Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО) / ПРЕДИ мобилността

ПРЕДИ мобилността

В организацията на мобилността за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ участват инспекторите на ЦМДМ, студентите и докторантите.

Всички приемащи университети имат определени и строго спазвани срокове за регистрация на студенти по ЕРАЗЪМ+. Необходимо е те да се следят, защото след изтичане на обявените срокове на приемащите университети, регистрацията е невъзможна.

При попълване на документите за кандидатстване се използва Институционалната информация за УАСГ

I. Студентите и докторантите извършат индивидуално определени дейности и предоставят документи, свързани с подготовката и реализирането на мобилността:

  • Application form ( Регистрационен формуляр )
  • Learning Agreement for studies - Before the mobility ( Споразумение за обучение )

-          Вариант 1. Студентът инициира регистрация на https://learning-agreement.eu

-          Вариант 2. Студентът попълва текстовия формуляр

Кратки инструкции за попълване виж тук        

Пълни инструкции (на английски език) виж тук 

Преди началото на мобилността, се полага онлайн езиков тест за установяване на езиковото ниво. Тестът е оценъчен, а не елиминиращ и има за цел да установи развитието на езиковите познания при учене в чуждоезикова среда. Резултатът се изпраща на aceint@uacg.bg.

Инструкции за регистрация тук:

II. След разглеждане на документите и по преценка на приемащия университет, номинираните студенти/докторанти биват приемани за обучение. Това се удостоверява с приемателно писмо Letter of admission/acceptance, в което трябва да е посочен срокът на обучение

III. След изпращане на горепосочените документи на aceint@uacg.bg, ЦМДМ изготвя договор между УАСГ и студента за финансиране на мобилността. Списък с необходими документи виж тук 

Пълномощно