Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 56 (2023) / Брой 3

Брой 3

  

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"80 години УАСГ"
 
 

 
 

Строителство на сгради и съоръжения

  

 Метални, дървени и пластмасови конструкции 

 

 • Определяне на аеродинамичните коефициенти при натоварване от вятър по гредови мостове

Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на опори на окачени фасади, работещи чрез триене при въздействие от напречна сила

В. Милков, Цв. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на умора в заварени съединения чрез използване на геометрични напрежения (в гореща точка)

В. Захариев, М. Милочев

(пълен текст PDF)

 

 • Изисквания на българските национални норми за пожарна безопасност към стоманената носеща конструкция на едноетажни складови сгради

Ч. Пенелов

(пълен текст PDF)

 

 • Изисквания на българските национални норми за пожарна безопасност към стоманената носеща конструкция на едноетажни производствени сгради

Ч. Пенелов

(пълен текст PDF)

 

 • Проучвания на сгради от недвижимото културно наследство с метални обтегачи

В. Танев, Б. Белев, Е. Йорданов, Е. Казакова, Хр. Симеонова

(пълен текст PDF)

 

 • Предварително напрегната мембранна конструкция за защита и показване на археологически разкопки при могила „Юнаците“

В. Танев, Н. Керенчев

(пълен текст PDF)

 

 • Подходи за генериране на вероятностни етажни спектри на реагиране

Л. Райчева, Г. Върбанов

(пълен текст PDF)

 

 • Числено изследване на дуални стоманени рамкови конструкции с BRB-диагонали

Б. Куков

(пълен текст PDF)

 

 

Масивни конструкции

 

 • Изследване на поведението на сглобяема едноотворна едноетажна стоманобетонна рамка, подложена на сеизмични въздействия

Хр. Нешев

(пълен текст PDF)

 

 • Хоризонтално срязване в работни фуги на композитни стоманобетонни елементи, подложени на огъване

Хр. Нешев

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на кръстосано армирани плочи, подложени на пожарно въздействие

Хр. Нешев

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на приложението на високоякостните бетони за връхни конструкции на мостове върху сеизмичното им реагиране

A. Илиев, Д. Стефанов, Д. Димитров

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнителен анализ на методите монолитно строителство, панелно строителство и строителство с предплочи и предстени

Оф. Лазова, Д. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Специфични изисквания при изчисляване на греди от стоманобетонни рамкови конструкции за сеизмични въздействия при високо ниво на обща дуктилност (DCH)

В. Кърджиев, Е. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Специфични изисквания при изчисляване на колони от стоманобетонни рамкови конструкции за сеизмични въздействия при високо ниво на обща дуктилност (DCH)

В. Кърджиев, Е. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • The Use of Green Concrete in Germany to Conserve Resources and the Opportunities for Decarbonization Along Its Value Chain

A. Schugt, S. Weber

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на сеизмичното поведение на стоманобетонна сграда с рамкова конструктивна система, проектирана за висок клас дуктилност по Еврокод

К. Бошнаков, В. Кърджиев

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на армоциментна черупка

С. Митева, Ф. Рангелова, Е. Абдулахад

(пълен текст PDF)

 

 • Инструментален мониторинг на реална стоманобетонна конструкция на жилищна сграда по време на изпълнение и след влизането ѝ в експлоатация за период от 10 години

Е. Абдулахад

(пълен текст PDF)

 

 

Организация и икономика на строителството

 

 • Здравина, издръжливост и устойчивост на мостовата инфраструктура срещу кризи

Б. Янев

(пълен текст PDF)

 

 • Интелигентни технологии в строителството

Ж. Манчева, Б. Сачански

(пълен текст PDF)

 

 • Бариери и стимули за устойчиво развитие на строителната фирма и строителния пазар

А. Маричова

(пълен текст PDF)

 

 • Модели за управление на запасите от строителни материали

В. Желязкова

(пълен текст PDF)

 

 • Управление на риска по безопасност при изпълнение на строително-монтажни работи във вода

Г. Атанасова, Ст. Терзиев

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на предложения за проектиране и строителство на сгради в контекста на устойчивото развитие

Р. Македонска, Н. Банишка, Л. Хрисчев

(пълен текст PDF)

 

Строителни материали и изолации

 

 • Конструктивни и експлоатационни проблеми на скенето на античния театър в град Пловдив след 40-годишна експлоатация

И. Дойков, Б. Петров, С. Бояджиев

(пълен текст PDF)

 

 • Установяване на влиянието на моделни агресивни среди върху изменението на модула на еластичните деформации при СВЯБ

К. Йорданова

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на коефициента на топлопреминаване (U) по аналитичен начин и опитно – чрез инфрачервена термография (IRT) и чрез термометричен метод (THM)

К. Колева

(пълен текст PDF)

 

 • Важни принципи за възстановяване на сгради, паметници на културата, въз основа на анализ на специфичните въздействия и рискове от изменение на климата

Б. Петров

(пълен текст PDF)

 

 • Експлоатационни проблеми на носещите стоманобетонни конструкции след пожарно въздействие

Б. Петров, И. Дойков, С. Бояджиев

(пълен текст PDF)

 

 • Изменение на якостта и дълбочината на карбонизация на бетони, съдържащи рециклирани добавъчни материали от строителна керамика

Б. Петров

(пълен текст PDF)

 

 • Възможности за енергийно оползотворяване на строителните отпадъци

Р. Захариева, Д. Евлогиев

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на технологичните параметри при рециклиране на строителни отпадъци от гипсокартон върху свойствата на рециклирания гипс

Р. Захариева, Б. Симонов

(пълен текст PDF)

 

 • Методи за идентификация на тежки метали в строителните материали

Я. Кънчева, Р. Захариева

(пълен текст PDF)

 

 • Приложение на карбонбетона в строителството

С. Бошнаков

(пълен текст PDF)

  

 • Приложение на капилярната водопопиваемост за охарактеризиране на поровата структура на реставрационни и консервационни разтвори

Ф. Маринова, Д. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Смесени цименти с понижен въглероден отпечатък – възможности за приложение при производство на бетон в Република България

И. Ростовски

(пълен текст PDF)

 

 

Технология и механизация на строителството

 

 • Важни съображения при избор на тежък самоходен стрелови кран за строителни и монтажни работи

К. Радлов, Г. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Екодизайн, енергийна ефективност и нормативна обезпеченост при изпълнение на асансьорни съоръжения в жилищни сгради

Т. Димитров, К. Радлов, Г. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на технико-икономически показатели при изпълнение на подови конструкции на сгради със система Cobiax

Ст. Димитрова

(пълен текст PDF)

 

 • Технология за изпълнение на елементи с нестандартна форма

Евг. Богданова

(пълен текст PDF)

 

 • Технологични аспекти и предизвикателства при изпълнението на комбинирани стомано-стоманобетонни подови конструкции

К. Белева

(пълен текст PDF