Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 56 (2023) / Брой 1

Брой 1

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"80 години УАСГ"
 
 

 
 

Транспортно строителство и водно инженерство

 

 

 • Колонка на Гл. редактор 

Т. Венелинов

(пълен текст PDF

 

 

35 години Факултет по транспортно строителство 

 

 • Приветствие

И. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Временна организация на движението по време на строителството на временен жп прелез – път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“

С. Тодоров, В. Попов

(пълен текст PDF)

 

 • Проучване, анализ и оценка на  въздействието на трафика в София

М. Лепоев, Т. Анастасов, Л. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Моделиране и анализ за сеизмично въздействие на специфичен случай

Ив. Топурова

(пълен текст PDF)

 

 • Възможности за внедряване на системи за хоризонтално претоварване на контейнери в железопътната мрежа на България

С. Тодоров, Д. Нитова, Н. Павлов

(пълен текст PDF)

 

 • Псевдостатични методи за анализ на взаимодействието „подпорна стена – земна основа“ при сеизмично въздействие

М. Топалска

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на влиянието на параметрите в теорията на Mononobe-Okabe

М. Топалска

(пълен текст PDF)

 

 • Демонтаж на стар стоманен жп мост при с. Калотина

П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Наредба за проектиране на мостове в България – една неосъзната потребност

П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на льосоциментови смеси и моделиране на взаимодействието фундамент – льосоциментова възглавница – льос при заздравяване на земната основа за строителство на жилищни сгради в гр. Козлодуй

Н. Милев, И. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на климатичните промени върху транспортната инфраструктура в България

Е. Иванова, С. Матев, С. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Някои основни принципи за екологичен дизайн при шумозащитните прегради за транспортната инфраструктура

К. Гуркова, С. Бояджиев

(пълен текст PDF)

 

 • Обсервационният метод в геотехниката – примери от практиката

А. Тоцев, Н. Милев

(пълен текст PDF)

 

 • Ремонтно-възстановителни дейности на съоръжение при km 34+220 на АМ „Хемус“ (А2)

В. Танев, Н. Керенчев, Ю. Байчев, З. Петровав

(пълен текст PDF)

 

 

Водно инженерство 

 

 • Литературен анализ „Оценка на жизнения цикъл“

M. Галов, Д. Кисляков

(пълен текст PDF)

 

 • Развитие на нормите за проектиране и строителство на малки язовирни стени в България, съответствие на съществуващите малки насипни язовирни стени с изискванията на актуалната нормативна база

А. Николова-Кехайова

(пълен текст PDF)

 

 • Значимост на подкритериите при мултикритериален анализ за приоритизиране на инвестициите за реконструкция и модернизация на напоителната инфраструктура в България

С. Мечкарова

(пълен текст PDF)

 

 • Introduction of efficient system for active water loss management and measuring-control posts standardization in water supply system

D. Radivojević, B. Radivojević, A. Ilić

(пълен текст PDF)

 

 • Influence of the length of riverbed section and the boundary condition on the accuracy of the calculated water surface level for designing structure in the riverbed

A. Ilić, D. Radivojević, B. Radivojević

(пълен текст PDF)

 

 • Хидроложки водобалансов модел за симулиране на естествения отток на реките в България

Е. Артинян, П. Царев

(пълен текст PDF)

 

 • Хидроложки аспекти при изчисляване на годишния отток към яз. Белмекен в условията на антропогенни въздействия

С. Кирилова

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на съвременните климатични изменения върху температурно-влажностните условия в помещенията на художествена галерия „Алтера“ през зимния период

Ц. Димитров

(пълен текст PDF)

 

 • COVID-19 и околната среда

К. Гуркова, Д. Кисляков

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на опънните усилия в метални обтегачи чрез анализ на динамичното им реагиране

Г. Василев, Б. Белев, В. Танев, Н. Керенчев

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на устойчивост на колони с еластични опори и променливо напречно сечение

Д. Киндова-Петрова, Св. Лилкова-Маркова

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на нулевата линия при двойно огъване по графичен начин

Д. Лолов, Св. Лилкова-Маркова

(пълен текст PDF)

 

 • Графични решения в трудовете на Аркадий Стоянов

Св. Лилкова-Маркова, Т. Тодоров

(пълен текст PDF)