Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 56 (2023) / Брой 2

Брой 2

  

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"80 години УАСГ"
 
 

 
 

Архитектура и геодезия

 

 Архитектура на сградите, технологии 

 

 • Сградната обвивка на високите сгради. Специфични въздействия и зависимости

Г. Ганчев

(пълен текст PDF)

 

 • Синтез на функция, носеща конструкция и обемно-пространствена композиция при високите сгради 

Г. Ганчев

(пълен текст PDF)

 

 • Ролята на подпокривното междинно пространство в малките къщи за постигане на устойчиво обитаване 

Е. Деянова

(пълен текст PDF)

 

 • Студентски общежития – съвременни аспекти на обитаване 

С. Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Методи за подобряване на прилежащата среда в малки жилищни форми 

K. Христова

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектура и технологии – съвременни перспективи пред жилищната архитектура 

М. Нанова

(пълен текст PDF)

 

 • Интегриране на дисциплина за строително информационно моделиране (СИМ) в учебен план по проектиране в Судан 

А. Шимаим

(пълен текст PDF)

 

 

Културно наследство, урбанизъм, градоустройство

 

 • Наследство за бъдещето или бъдеще за наследството. Курортните комплекси от Българското Черноморие 

М. Давчева

(пълен текст PDF)

 

 • Академично и авангардно в творчеството на българските архитекти модернисти в периода до Втората световна война 

Т. Къналиева Димитрова

(пълен текст PDF)

 

 • Паметник на културата и/или културна ценност 

Й. Кандулкова

(пълен текст PDF)

 

 • Модели за устойчиво интегриране на културното наследство в устройственото планиране чрез прилагане на холистичен подход 

Д. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • По следите на Ботевградската чаршия 

М. Никифорова

(пълен текст PDF)

 

 • Внедряване на „градски стандарт“ за мониторинг и оценка на градската среда 

А. Буров, В. Маджирски, М. Йолова, И. Мутафчийска

(пълен текст PDF)

 

 • Големите пешеходни зони на Балканите и потенциалът на София да се нареди сред тях 

Мл. Танов

(пълен текст PDF)

 

 • Автономният и свързан транспорт като предизвикателство в съвременния европейски процес към устойчиво развитие. Послания към градското планиране и управление в България 

Е. Димитрова, В. Маджирски

(пълен текст PDF)

 

 • Предизвикателства в планирането на жилищни територии в град София 

В. Манева, В. Симеонова

(пълен текст PDF)

 

 • Реалността при производствените територии в пространственото планиране на град София 

В. Симеонова, В. Манева

(пълен текст PDF)

 

 • Съотношение между местата за разполагане на кемпери и каравани и другите места за настаняване в курортните територии 

Д. Ников

(пълен текст PDF)

 

 • Подобряване на околната среда чрез геймификация 

З. Найденова

(пълен текст PDF)

 

 

Геодезически референтни системи, гравитационно поле и геодинамика

 

 • Редуциране на разпространението на грешките при изравнениетo на третата нивелация на Р България 

А. Ангелов, В. Цветков

(пълен текст PDF)

 

 • Винаги ли класическите тежести за изравнение на първокласни нивелачни мрежи са най-добрият избор? 

А. Ангелов, В. Цветков

(пълен текст PDF)

 

 • Приложни аспекти при прилагането на продукти от инфраструктурни мрежи 

С. Генчев

(пълен текст PDF)

 

 • Геомагнитна обсерватория Панагюрище – 85 години Национална оперативна служба 

П. Трифонова, М. Методиев, И. Радев

(пълен текст PDF)

 

 • Геодезични и геомагнитни измервания за определяне на площадка за калибриране на компаси на летище София 

И. Радев, М. Методиев, П. Трифонова

(пълен текст PDF)

 

 

Геодезия, приложна геодезия и геоинформатика

 

 • Обучение по специалност Геодезия в Геодезическия факултет при УАСГ 

И. Кунчев

(пълен текст PDF)

 

 • Катедра „Геодезия и геоинформатика“ 

В. Вълчинов, Кр. Микренска-Чернева

(пълен текст PDF)

 

 • Катедра „Приложна геодезия“ – история и развитие в изминалите десет години, обхващащи периода 2012 – 2022 година 

Е. Илиева

(пълен текст PDF)

 

 • Същност, роля, принос и значение на книгите – системи от монографии в инженерната геодезия 

Г. Милев, И. Милев, И. Калчев

(пълен текст PDF)

 

 • Геодезия и геоинформационни технологии в ерата на четвъртата индустриална революция 

И. Кунчев

(пълен текст PDF)

 

 • Автоматизирано кодиране на приложна схема на геоинформационна система на пътнотранспортните произшествия за преминаване към ниво на данните чрез система за класификация и кодиране 

М. Ангелова

(пълен текст PDF)

 

 • Геодезически дейности при създаване и актуализиране на специализираните карти и регистри за морските плажове на Българското Черноморие 

М. Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Изобразяване на второ приближение на земята в ортогонална аксонометрия 

Е. Михайлова, Р. Михайлов

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни геодезически методи и инструменти в процеса на строителство и експлоатация на високи сгради и съоръжения 

П. Борисова

(пълен текст PDF)

 

 • Критерий при начупен профил на механизиран мост ТММ-3М в гражданска експлоатация 

Е. Кръстанов

(пълен текст PDF)

 

 • Мултидисциплинарно решение за обновяване на УСБ „Веринско“, към УАСГ част „Геодезия“ 

Р. Николов, А. Иванова, К. Славчева, К. Колев, Й. Иванова, С. Юсеинов, З. Ченкова, В. Шопова

(пълен текст PDF)

 

 • Географски информационни системи в подводната археология 

Ст. Любенова

(пълен текст PDF)

 

 • Наземно лазерно сканиране – предизвикателства и възможности при създаване на тримерен модел на сгради 

Г. Симеонова, Г. Антова

(пълен текст PDF)

 

 • Набиране на пространствени данни с безпилотни летателни апарати 

Г. Симеонова

(пълен текст PDF)

 

 • Автоматизиране на процеса при изработване на картограма на земните маси 

М. Генчев

(пълен текст PDF)

 

 • Проектиране на повдигнати кръстовища – изисквания по отно-шение на вертикалното планиране и отводняването 

Е. Илиева

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на надлъжния профил на водната повърхност на водохранилища 

Р. Анева

(пълен текст PDF)

 

 • Разработване на уеб базирана ГИС за достъп и справки с данни за продажби и отдаване под наем на недвижими имоти 

Б. Николова, Т. Илиева

(пълен текст PDF)

 

 • Приложение на ГИС за проследяване на климатичните промени за територията на България 

Т. Илиева, Б. Николова

(пълен текст PDF)

 

 

Кадастър, управление на имоти и земеустройство

 

 • Споделеното работно пространство – една съвременна тенденция за развитие на офис средата 

И. Каменова

(пълен текст PDF)

 

 • Устройствени изследвания и решения за размера на коефициента на редукция при ПУП за неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен плана 

Н. Ярловска, С. Koлeва

(пълен текст PDF)

 

 • Културно наследство и частна собственост 

Б. Маринова

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на параметрите на земеделската техника върху земеустройственото проектиране 

М. Мотева, М. Александров, Д. Симеонова

(пълен текст PDF)

 

 

Картография, фотограметрия и дистанционни изследвания

 

 • Приложение на дистанционни методи за изследване на състоянието на горски екосистеми след пожар на базата на сателитни изображения 

С. Кацарска-Филипова, Е. Стоянова

(пълен текст PDF)

 

 • Създаване на 3D модели на архитектурни обекти въз основа на хибридна технология за сканиране 

Ц. Атанасова-Евденова, Я. Стаменова

(пълен текст PDF)