Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност за обучение - докторанти, по програма Еразъм+ за 2023/24 г. / Първа покана/КА171-Партниращи страни (извън ЕС, които не са асоциирани към Програмата)

06.10.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява Първа покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+” през втори семестър на академичната 2023-2024 г. в направление студентска мобилност за обучение - докторанти, за Партниращи страни (извън ЕС, които не са асоциирани към Програмата).

 В срок до 29.10.2023.г., желаещите да участват трябва да попълнят следните документи:

1.Онлайн Формуляр за кандидатстване 

Средният успех от УАСГ се изчислява по служебен път.

 

Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg.


2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице - попълва се и се прикачва във формуляра за кандидатстване.


За докторанти максималната продължителност на мобилността е до 5 месеца.

3. Сертификат или друг документ удостоверяващ владеене на чужд език съгласно изискванията на партниращия университет. Копие на документа се прикачва в съответната секция на горепосочения формуляр.

Забележка: При липса на международно признат документ към момента на вътрешното кандидатстване в УАСГ, е допустимо представяне на копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво B1/В2* (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език с мин. 600 ч).

При възможност, може да се проведе езиков изпит по чужд език към ЦПЛ, като заявление за него се отбелязва в горепосочения формуляр за кандидатстване.

Нивото на езика се определя от приемащия университет.

За допълнителна информация в сайта на УАСГ:
Начало / Международна дейност / EРАЗЪМ+ Партниращи страни (извън ЕС, които не са асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО)Източник: ЦМДМ