Home / Students / Student News /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2020/2021/ Програмни страни

18.11.2019

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2020-2021 г.

В срок до 10.01.2020 г. студентите подават в ЦМДМ, каб. 206, Ректорат, следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206Р, ЦМДМ в посочения срок;


2. Справка за успех - удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00); Попълва се от студента само с личните данни, без да се изчислява успех и се предава в ЦМДМ. Справката по служебен път се изпраща на факултетната канцелария за изчисляване на успех. Дипломантите трябва да подадат документи преди явяване на дипломна защита. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;

3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);
4. Уверение за статут на студента;
5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап)
 

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика: http://www.uacg.bg/?p=422&l=1

Желаещите да се явят на езиков изпит към Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 10.12.2019 г., в каб. 206Р, ЦМДМ. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.

 Source: ЦМДМ