Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Специалности /

Архитектура

Архитектура - Магистър (MA)

Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България, в него се открива специалността „Архитектура“. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. Към момента във факултета се подготвят студенти по специалностите „Архитектура“, „Урбанизъм“ и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“, обучават се специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по архитектура.

Академичната учебна година обхваща два семестъра (зимен и летен), всеки от тях е с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър традиционно започва в края на септември и завършва в началото на януари. През януари и февруари се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър стартира в края на февруари и завършва в началото на юни. През юни и юли се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проекти, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни елементи със следната продължителност:

 • 10 редовни учебни семестъра;
 • дипломен (11-и учебен) семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна дипломна комисия.

През първите 8 учебни семестри (от 1 до 4 курс) се провежда обучение по фундаментални общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления, водени от съответните специализирани катедри:

 • жилищни сгради и комплекси;
 • обществени сгради и комплекси;
 • промишлени и аграрни сгради и комплекси;
 • урбанизъм;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • опазване на архитектурното наследство;
 • архитектурни конструкции и детайли.

Образованието по „Архитектура“ отговаря на световните и европейски стандарти в областта, по-значими сред от които са:

 • Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО;
 • Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата;
 • Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация.

Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции като:

 • Министерството на културата и на комуникациите, Франция;
 • Кралския институт на британските архитекти (RIBA), Великобритания;
 • Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата.

Подготовката на специалистите в областта е в контекста на спецификата на архитектурната професия – като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие както в материалната, така и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като:

 • проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;
 • цялостно или частично обновяване на сградния фонд;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране с контрол върху енергийното поведение на сградите;
 • реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство;
 • компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на действащи такива;
 • експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда;
 • управлението на недвижимата собственост.

Кандидатите за студенти по специалността „Архитектура“ следва да притежават качества, свързани със спецификата на архитектурата като синтез на изкуство и строително-техническа дейност. Поради това от кандидатите се очаква наличие на цялостно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Въведената система за прием отразява именно тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет страницата на УАСГ – www.uacg.bg.

Квалификационна характеристика

 

Брошура за специалност Архитектура

 

Фото галерия

 • Упражнения по рисуване
 • В час по моделиране
 • Дискусия върху курсов проект