Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Специалности /

Газоснабдяване

Газоснабдяване - Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

 Специалността дава необходимите познания за проучване, проектиране, строителство и поддържане на: сградни газови инсталации; селищни газоснабдителни системи – селищни газопроводни мрежи, газорегулаторни пунктове и др.; магистрални газопреносни системи – газопроводи, компресорни станции, подземни хранилища на газ, газоизмервателни пунктове, автоматизирани газоразпределителни станции и др.;

Дипломираните специалисти по специалността „Газоснабдяване“ получават степен „магистър“, с професионална квалификация „строителен инженер по газоснабдяване“. Това им дава достъп до всички дейности в областта на строителството на газоснабдителна инфраструктура.

Обучението е в 2-годишен курс, в редовна форма, срещу заплащане и е предназначено за бакалаври или магистри, завършили специалности от област на висшето образование 5. “Технически науки”, с успех от дипломата за висше образование най-малко „добър“.