Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Специалности

Специалности

Уважаеми кандидат-студенти, в приложения файл са посочени специалностите, по които ще се осъществява приема на студенти - първокурсници по държавна поръчка за 2023 г. Посочени са и магистърските програми в платена форма на обучение за кандидати със завършено вече висше образование. В раздел "Кратка характеристика на специалностите" от публикувания Правилник за приемане на студенти за учебната 2023/2024 година можете да се запознаете с всяка една специалност подробно. Желаем Ви успех!


Архитектура
Магистър (MA)

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България, в него се открива специалността „Архитектура“. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. Към момента във факултета се подготвят студенти по специалностите „Архитектура“, „Урбанизъм“ и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“, обучават се специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по архитектура.

Академичната учебна година обхваща два семестъра (зимен и летен), всеки от тях е с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър традиционно започва в края на септември и завършва в началото на януари. През януари и февруари се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър стартира в края на февруари и завършва в началото на юни. През юни и юли се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проекти, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни елементи със следната продължителност:

 • 10 редовни учебни семестъра;
 • дипломен (11-и учебен) семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна дипломна комисия.

През първите 8 учебни семестри (от 1 до 4 курс) се провежда обучение по фундаментални общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления, водени от съответните специализирани катедри:

 • жилищни сгради и комплекси;
 • обществени сгради и комплекси;
 • промишлени и аграрни сгради и комплекси;
 • урбанизъм;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • опазване на архитектурното наследство;
 • архитектурни конструкции и детайли.

Образованието по „Архитектура“ отговаря на световните и европейски стандарти в областта, по-значими сред от които са:

 • Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО;
 • Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата;
 • Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация.

Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции като:

 • Министерството на културата и на комуникациите, Франция;
 • Кралския институт на британските архитекти (RIBA), Великобритания;
 • Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата.

Подготовката на специалистите в областта е в контекста на спецификата на архитектурната професия – като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие както в материалната, така и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като:

 • проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;
 • цялостно или частично обновяване на сградния фонд;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране с контрол върху енергийното поведение на сградите;
 • реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство;
 • компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на действащи такива;
 • експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда;
 • управлението на недвижимата собственост.

Кандидатите за студенти по специалността „Архитектура“ следва да притежават качества, свързани със спецификата на архитектурата като синтез на изкуство и строително-техническа дейност. Поради това от кандидатите се очаква наличие на цялостно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Въведената система за прием отразява именно тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет страницата на УАСГ – www.uacg.bg.

Квалификационна характеристика

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Специалността „Урбанизъм“ е въведена през 2002 г. и за България по нея се провежда обучение единствено в УАСГ. Специалността е резултат от успешно приключил проект по програма Phare-tempus с водещото участие на катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет и с партньорството на университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно:

 • историята на урбанизма като комплексна наука и професия;
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма;
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие;
 • политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика;
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика;
 • връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Учебната програма развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи;
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията и тяхното практическо приложение;
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии;
 • оценяване и управление на околната среда;
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото;
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма;
 • съхраняване на културните ценности и заобикалящата човека среда;
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация;
 • спазване на принципа на професионалната етика.

Завършилите специалността “Урбанизъм” могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:

 • като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
 • като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
 • като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
 • като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Структура и съдържание на обучението

Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Придобилите тази степен могат да кандидатстват и продължат в рамките на държавна поръчка или чрез заплащане и курс до степен „магистър“.

Начинът на кандидатстване

Формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

 

 

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

От 2017 г. към Архитектурния факултет на УАСГ е открита специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ (ЛАЛП) със срок на обучение 5 години, разпределени в 9 учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите по специалността ЛАЛП се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование, издадени след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, работа и отдих, и на нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти осигурява знания и практически умения, засягащи формирането на пространствената среда на ландшафта и неговите композиционни прийоми, както и фундаментално-приложните аспекти, подаващи базовата и специализиращата подготовка на професионално обучение. Ландшафтното планиране е интердисциплинарна дейност, свързана с широк кръг основни научни области като биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти с отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След дипломирането си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно-пространствената изграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи на инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер като туризъм, строителство на озеленени площи и други в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ осигурява основата за пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и за експертното практикуване в професионалните организации и ведомства. Магистърът по ландшафтна архитектура е и експерт в областта на екологията и съпътстващия я контрол на различни пространствени дейности.

Списък на водещите преподаватели по дисциплини

 

 

Строителство на сгради и съоръжения
Магистър (MA)
 Строителният факултет има богата история и традиции – той е първият факултет в най-старото българско висше техническо училище. Днес в него се обучават най-много от студентите с инженерна специалност. Факултетът разполага със съвременна учебна и лабораторна база. В ...
Строителство на сгради и съоръжения - английски
Магистър (MA)
 Строителният факултет има богата история и традиции – той е първият факултет в най-старото българско висше техническо училище. Днес в него се обучават най-много от студентите с инженерна специалност. Факултетът разполага със съвременна учебна и лабораторна база. В ...
Транспортно строителство
Магистър (MA)

Инженерът по транспортно строителство – специализация “Пътно строител¬с¬тво” обслужва проектирането, строителството и поддържането на пътища, градски транспортни комуникации, пътни съоръжения (мостове, тунели, летища и др.), плани-рането, организацията и управлението на движението, безопасността на движението по пътищата и улиците и др. Завършилите специализация “Пътно строителство” могат да работят като проектанти в областта на автомагистралите, пътищата, улиците, градските комуникации, транспортните съоръжения и др. Те могат да работят в строителни орга-низации и фирми по пътно строителство, инженерингови организации, инвеститорски, надзорни и контролни звена, звена за поддържане на транспортните съоръжения, а така също и в строителни и научни организации и в общински служби по проблеми на път-ното строителство, движението и благоустройството.


Инженерът по транспортно строителство – специализация “Железопътно стро-ителство” получава квалификация в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на железопътни линии и комплексни транспортни обекти: гари и гаро¬ви съоръжения; железопътни съоръжения, като мостове, тунели и др.; специални желез¬ници, като въжени линии, трамвайни и други релсови пътища, метрополитени, приста¬нища и др. Завършилите специализация “Железопътно строителство” могат да работят в проектантски, строителни, инженерингови, научно-изследователски и други зве¬на, организации, ведомства и фирми от областта на железопътния и на градския релсов транспорт – трамвайни линии, метрополитени, въжени линии, пристанища, гари, га-ровите и др. транспортни съоръжения и комплекси, както и по поддържането и експло-атацията на обектите от посочената сфера.


Специали¬зацията “Строителство на транспортни съоръжения” към специалността акцентира и дава по-разширена подготовка, свързана с проектиране, изграждане и поддръжка на раз¬лични видове транспортни съоръжения като мостове, тунели, пристанища, метрополи¬тени и др.
Успешно завършилите студенти от Факултета по транспортно строителство получават дипломи за висше образование на образова¬телно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация „строителен инженер по транспортно строителство”.
Приемът по специалността е в задочна и редовна форма на обучение. Срокът на обучение в редовната форма е 5 години, а в задочната – 6 години.

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Магистър (MA)

Предназначение на програмите: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5. “Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър. кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура.
Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа.
Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура. Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производствено-технически отдели. Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.

 

Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)
В специалност „Водоснабдяване и канализация“ се обучават студенти в две специализации: „Пречистване на води“ и „ВиК мрежи и съоръжения“. ВиК - Пречистване на води   Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните ...
Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври
 Специалността „Инженерна екология“ е със срок на обучение 2 години (4 семестъра), в редовна форма на обучение. Тя е създадена като комбинация от традициите в обучението в УАСГ, пречупени през призмата на изискванията на новото време. Мисия: Подготовка на ...
Геодезия - регулирана професия
Магистър (MA)

Специалността „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 79 годишна непрекъсната история.

Традициите и репутацията на тази специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираните професии „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.
 

Геодезия - задочно - регулирана професия
Магистър (MA)

Нашата специалност „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 76 годишна непрекъсната история.

Устройство и управление на земи и имоти
Бакалавър (BA)

Специалността „Устройство и управление на земи и имоти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезически факултет при УАСГ.

Обученето осигурява теоретични знания и практически умения по устройство на териториите, управление и оценка на земи и имоти. Използват се национални, европейски и световни оценителски стандарти, принципи и техники.

Практическото обучение започва в лабораториите на университета и продължава с учебни и преддипломни практики във фирми и организации.

Програма “Еразъм+” предлага студентска мобилност с цел обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които УАСГ има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения и студентска мобилност с цел практика за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.

 

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии
Магистър (MA) за бакалаври
 Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии” в образователно-квалификационна степен „магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти и консултанти по ...
Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърското ниво на специалността „Урбанизъм” е в продължение и е надстройка на образованието на урбанистите-бакалаври. То е предназначено за завършилите успешно бакалавърското ниво. При определени условия е отворено и за обучение на други специалисти, имащи отношение към планирането и изграждането на жизнената среда на човека – архитекти, инженери, географи, икономисти, юристи, социолози и т.н.

Конкретните магистърски програми по специалността „Урбанизъм“ са съобразни с потребностите на страната и са профилирани в едно от следните направления:

 • Управление на околната среда;
 • Урбанистична и жилищна политика;
 • Туристическо планиране;
 • Управление на земи и имоти;
 • Градски дизайн.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно: историята на урбанизма като комплексна наука и професия; характера, целите, теорията и методите в урбанизма; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие; политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика; механизмите за прилагането на урбанистичната политика; връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Завършилите специалността „Урбанизъм“ могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области: като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото; като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята; като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността; като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Урбанисти с допълнителна професионална квалификация на равнище „Магистър“ ще могат да участват като консултанти на по-високи равнища, като съветници към държавни институции, обществени и неправителствени организации, свързани с посочените области, както и в европейски програми за градско и регионално развитие. При определени условия те могат да работят в сферата на устройственото планиране като проектанти на всички негови нива.

Структура и съдържание на обучението

Обучението до следваща степен за бакалаврите-урбанисти е с продължение 1 година и половина, включващо 2 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от дипломанта тема.

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

 

 

Конструктивно инженерство
Магистър (MA) за бакалаври
Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адек¬ватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори. Лекциите в курса се базират на получените в предходното обучение добри познания по приложна ...
Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври
Магистърската програма има за цел да разшири и задълбочи познанията и ква¬лификацията на строителните инженери с бакалавърска и магистърска степен в областта на реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения с оглед повишаване на тяхната експлоатационна ...
Изследване и проектиране на строителни конструкции
Магистър (MA) за бакалаври
Магистърската програма “Изследване и проектиране на строителни конструкции” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строител-ния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of ...
Геотехническо инженерство
Магистър (MA) за магистри

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас - фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.
Тематични направления в обучението: съвременни методи за изследване на свойствата и напрегнатото и деформираното състояние на почвените и скалните масиви, специални фундаментни конструкции, свлачищни укрепващи конструкции, геотехнически проблеми на околната среда, геотехнически съоръжения в сеизмичните райони, числени методи в геотехническото проектиране, насипни съоръжения, инженерна скална механика, приложна инженерна геология.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по геотехническо инженерство. Придобитата квалификация дава възможност за реализация на завършилите като проучватели, проектанти, изследователи, консултанти, експерти и др. в специализираните и строителни фирми и държавни органи.
Продължителност на програмата: два семестъра, от които вторият семес¬тър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултети и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степента “магистър” във Висше строително училище “Любен Каравелов”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” или Висше транспортно училище “Тодор Каб¬лешков” по специалност “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Андрей Тоцев – ръководител на катедра “Геотехника”, тел: 963-52-45/вътр. 434, е-mail: a.tocev@abv.bg, Фейсбук страница: Катедра "Геотехника", УАСГ

 

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Специалността е пряко свързана с осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване, зелена енергия, земеделие, промишлено водоснабдяване, охлаждане и др. Тази дейност е от изключително значение за всички сфери на икономиката и живота в условията на климатични ...
Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври
 В специалността се подготвят високо квалифицирани специалисти за двете основни дейности в условията на климатични промени – борба със засушаването и предпазване от наводнения. Компетенциите на дипломираните инженери са проектирането, строителството и ...
Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

 

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври
 Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните технологии за пречистване на води, като се грижат за опазването на водата като ресурс в България и по света. Средства: Модерни лаборатории с нова апаратура, преподаватели с активна практика, ...
Управление на проекти в строителството
Магистър (MA) за бакалаври
 Магистърската програма “Управление на проекти в строителството” е разработена от колектив на катедра „Организация и икономика на строителството” към Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество с “Project Management Institute” – Chapter in Bulgaria. Обучението за ...
Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври
 Специалността дава необходимите познания за проучване, проектиране, строителство и поддържане на: сградни газови инсталации; селищни газоснабдителни системи – селищни газопроводни мрежи, газорегулаторни пунктове и др.; магистрални газопреносни системи – ...
Инженерна екология
Бакалавър (BA)
 Специалността „Инженерна екология“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение е нова за УАСГ. Тя е създадена като комбинация от традициите в обучението в УАСГ, пречупени през призмата на изискванията на новото време. Мисия: Подготовка на ...
Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври
 През учебната 2021/22 година не се предлага обучение по тази специалност.
Транспортно строителство
Магистър (MA) за магистри

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степените „бакалавър” или „магистър“ в български висши училища с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“;
– чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бака¬ла-вър” или “магистър” с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по транспортно строителство.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа. През първите два семестъра се провеждат лекции и упражнения по задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на транспортното строителство. През третия семестър се разработва дипломна работа.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.

Управление в строителството
Бакалавър (BA)
Завършилите строителни инженери получават дипломи за висше образование със степен „бакалавър“ – строителен инженер по управление в строителството и могат да се реализират професионално в строителните фирми, проектантски бюра, фирми за строителен надзор, ...
Строителство на сгради и съоръжения - задочно
Магистър (MA)

Строителният факултет има богата история и традиции - той е първият факултет в най-старото българско висше строително училище.Строителният факултет разполога със съвременна учебна и лабораторна база. Висшето строително образование, което той предоставя, се признава от FEANI /организация със съвещателен глас в ЮНЕСКО и Европейския съвет във връзка със стандартите, свързани с професията на инженера/. Строителният факултет е член на съвета на Строителните факултети заедно със стотици сродни факултети от Германия, Швейцария, Белгия, Австрия и др. Специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е престижна и широкопрофилна, и подготвя
за богат спектър от дейности в областта на строителството. В девети учебен семестър специалността предоставя възможност за две специализации – „Конструкции“ и „Мениджмънт и технология на строителството“. От учебната 2005/2006 година се предостави възможност на българските студенти да се обучават по дисциплините от четвърти и пети курс изцяло на английски език от първи до последен курс за български и чуждестранни студенти.

В Строителния факултет се осъществява преподавателски и студентски обмен с много европейски университети.

 

 

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)
 В специалност „Водоснабдяване и канализация“ се обучават студенти в две специализации: „Пречистване на води“ и „ВиК мрежи и съоръжения“. ВиК - Пречистване на води Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните ...
Енергийна ефективност в строителството
Магистър (MA) за бакалаври
 Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите енергийни консуматори и това трябва да се промени. Наближава срокът, в който България, като останалите страни от ЕС, трябва да ...
Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет е предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане.

Предназначение на програмата

В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления програмата е ориентирана към следните категории студенти с придобито висше образование „бакалавър“ или „магистър“ от направления:

 • Администрация и управление
 • Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“)
 • Биологически науки
 • Горско стопанство и туризъм
 • Енергетика
 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • История и археология
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Науки за земята
 • Национална сигурност
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Политически науки
 • Право
 • Социология, антропология и науки за културата
 • Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация

Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-, мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.

Придобита квалификация след успешното завършване на програмата: специалист по пространствено и градско планиране. Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Продължителност на обучение: 3 семестъра, от които 2 с учебни занятия и 1 дипломен. Програмата има за цел да разшири хоризонта на специалисти от различни професионални области върху пространствените аспекти на развитието и планирането, да подпомогне интердисциплинния диалог в процеса на пространственото управление, като открои специфичният им принос за регионалното и градско развитие и планиране.

Програмата изгражда в студентите:

 • знания, свързани с обекта на пространственото планиране:
  • природната и антропогенна среда;
  • устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите;
  • оценяването и управлението на околната среда, анализирането и прогнозирането на бъдещите обществени потребности;
  • характера, целите, теорията, историята и методологията на пространственото планиране;
  • инструментите за планиране и приложението им;
  • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
  • политическия, институционален и правен контекст на урбанистичната практика и връзката на пространственото планиране с други видове планиране.
 • умения за:
  • концептуално мислене и практическо прилагане на концепциите чрез инструменти, мерки и проекти;
  • работа с инструменти, използвани в полето на урбанизма;
  • техники за събиране, обработка и анализ на данни, включително чрез използване на съвременни технологии;
  • техники и инструменти за графично представяне и пространствено моделиране;
  • методи за генериране на идеи и предложения в стратегическото планиране, мониторинг и оценка при приложението на стратегически и оперативни планове;
  • ефективна професионална комуникация, медиаторство и екипна работа в процеса на планиране.
 • отношение към:
  • пространственото планиране като дейност, адресирана към обществените потребности съгласно принципите на устойчивото развитие;
  • екипната мулти-, интер- , трансдисциплинна дейност в полето на урбанизма; социокултурните предпоставки в организацията на околната среда;
  • ценностите и етиката в професионалния диалог.

 

 

Геодезия
Магистър (MA)
Геодезия - задочно
Магистър (MA)
Хидростроителство - защитена специалност
Магистър (MA)
Специалност „Хидростроителство“ (ХС) е единствената инженерна защитена специалност в България. Студентите са освободени от заплащане на семестриални такси и имат възможност да кандидатстват за специални, допълнителни стипендии. Специалност ...
Управление на европейски инфраструктурни проекти
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Computational and Advanced Design
Магистър (MA)

Манифест
Работата на архитектите и дизайнерите се основава и ограничава от начина, по който телата ни са създадени и функционират, начина, по който преживяват реалността. Но всъщност днес сме достигнали фаза, в която технологиите ще повлияят не само на ума ни, но и на тялото ни. В този смисъл дизайнът на бъдещето трябва да се обърне, на първо място, към тялото, което ще живее в това бъдеще. Предизвикателствата се увеличават, изискват иновативно мислене и подходи; за материализиране на решението са необходими нови инструменти и нови технологии; границите ще бъдат преминати и равновесието ще се промени. Компасът в това пътуване ще бъде мащабируема представа за човешкото състояние. Жилището, транспортните средства и начините на придвижване, цялата структура на града, са съществени аспекти, които трябва да се имат предвид при дизайна на тази нова реалност. Чрез промяна на единицата /човешкото тяло/, около която целият свят е изграден, ние вече не се занимаваме само с части от света, в който живеем. Ние проектираме целия свят. Това не е просто процес на проектиране, това е космогония.

Учебен план
Графикът на магистратурата е разделен на 5 водещи дизайн модули и 5 поддържащи технически и теоретични лаборатории, които обхващат 9-месечната академична година. По време на тях, студентите ще се сблъскат и ще научат специфични техники и умения от световноизвестни дизайнери и архитекти. По време на фазата на водещите модули те ще започнат с генерирането на единица и нейните нови функции, т.е.подобреното човешко тяло, и след това ще напредват, за да развият по-сложни архитектурни обекти, достигайки до нивото на глобални системи и мрежи. Чрез Техническите лаборатории студентите ще овладеят разнообразен софтуер за параметричен и генеративен дизайн, като Maya, ZBrush, Rhinoceros, Grasshopper, Houdini, Unreal Engine, C # и т.н., както и ще могат да използват виртуална реалност, да визуализират своите концепции чрез Лабораториите Медия и Работа с машини за прототипиране и роботи. Освен това ще бъдат обучени как да формулират конкретна теоретична рамка, която да подкрепя тяхната визия. В края на всеки месечен цикъл те ще имат презентация, на която ще представят работата си и ще получат коментари и насоки от преподавателите и менторите. Студентите ще се дипломират с широка гама от знания и умения, които ще им дадат възможност да са конкурентно способни във всяка среда и условия.

Тип
Архитектурен и продуктов дизайн

Научна степен
Магистратура

Език
Английски

Продължителност
От септември до юни (9 месеца)

Краен срок
Ранна регистрация - Декември
Стипендии - Февруари
Късна регистрация - Април

Локация
Онлайн

Стипендии и Отстъпки
Виж апликационната форма

Общежития
Виж апликационната форма

Кредити
90 ECTS

Изисквания
Архитектурно образование, Бакалавър или Магистър от други свързани специалности – продуктов дизайн, интериор, ландшафтен дизайн, градоустройство, моден дизайн, транспортен дизайн, анимация, инженерни специалности и др.

Записване
https://designmorphine.com/education/designmorphine-masters-y23-24

За въпроси
masters@designmorphine.com

 

 

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

УАСГ обявява прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА магистърска програма по ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

Условие за прием: Завършена степен на висше образование с издадена диплома за висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

Приемът по държавна поръчка се осъществява за кандидати, завършили степен „бакалавър“ по специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“. При повече кандидати от отпусната бройка за прием по държавна поръчка (10 бр.) се извършва класиране при следните критерии:
• Среден успех от дипломата за висше образование.
• При равен среден успех от дипломата за висше образование, предимство имат кандидатите завършили бакалавърските специалности на УАСГ;

Таксата за обучение по държавна поръчка е 700 лв. годишно, съответно по 350 лв. за семестър.

Приемът в платено обучение се осъществява за кандидати, завършили магистърски специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование. Няма ограничение в бройката за прием.

Такса за обучение в платено обучение: 5026 лв.годишна такса съгласно решение на АС от 12 юли 2023 г., протокол No 40, за семестър – 2513 лв..

Продължителност на обучението: три семестъра (една и половина академична година).

ВАЖНИ ДАТИ:


От 04.09.23 г. до 21.09.23г. подаване на документи в канцеларията на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

Необходими документи:
• Попълнено и подписано заявление за прием (по образец), същото като електронното;
• Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

От 25.09.23 г. до 29.09.23 г. записване в канцелария на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ, в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

След одобрение от съответните комисии по специалности и обявяване на списък, кандидатите заплащат съответната семестриална такса и се издава заповед за записване. Допълнително, във факултетната канцелария на Архитектурен факултет, студентите се записват със студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки и други документи, изисквани от канцеларията. Студентите, приети по държавна поръчка, се ползват със всички права, предоставени по реда на съответните постановления (право на общежитие, стипендии, карта за градски транспорт и т.н.). (Забележка: Списъкът на одобрените кандидати се публикува на страницата на Архитектурен факултет и на катедра „История и теория на архитектурата“, в сайта на УАСГ, както и на таблото пред катедрата).
След одобрение от страна на приемащите катедра и факултет, от отдел „Учебни дейности“ се издава
Заповед на Ректора за записване след заплащане на съответната семестриална такса.

Начало на обучението – 2 октомври 2023 г., като студентите ще бъдат уведомени и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия в сайта на АФ, СФ и ГФ, както и на страницата на катедра „История и теория на архитектурата“.

Ръководител на МП по ОКН – доц. д-р арх. Велина Панджарова, катедра „История и теория на архитектурата“, Архитектурен факултет, кабинет А701

При възникване на въпроси, можете да пишете на mp-okn-uaceg@abv.bg, или да се свържете с:
 
проф. д-р инж. Фантина Рангелова – E-mail: fantina_frp@abv.bg, моб.тел: 00359 886 88 25 92
доц. д-р инж.Лъчезар Хрисчев - E-mail: l.hrischev@abv.bg, моб.тел: 00359 898 615 832
гл.ас.д-р инж. Гергана Антова - E-mail: antova_fgs@uacg.bg, моб.тел: 00359 898779 888


Банкова сметка на УАСГ, по която се превеждат семестриалните такси
Получател: УАСГ
Банка: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01
BIC (код на БНБ): BNBG BGSD
Основание за плащане: трите имена, магистърска специалност, курс и ЕГН

Студентите могат да заплатят семестриалната си такса и на ПОС терминалните устройства в УАСГ.

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ:
Магистърската програма “Опазване на културното наследство” е разработена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурен, Строителен и Геодезически факултети на УАСГ. Тя е естествено продължение на развиваните от 40 години образователни традиции на университета за обучение в уважение към наследените ценности в жизнената среда и едновременно с това адекватен отговор на осезаемата нужда от висококвалифицирани кадри за развитие на науката и практиката в тази област.
Основна цел на програмата е да формира специалисти с експертиза в основните направления на многообразния полидисциплинарен процес по опазване на недвижимите културни ценности.
Учебният план на програмата е разработен в съответствие със законовите изисквания за висшето образование в България, с международно установените съвременни принципи на дейността и с добрите практики на български и задгранични университети. В рамките на магистърската програма се разглеждат всички основни въпроси, свързани със съвременната теория за опазване на недвижимите културни ценности; с еволюцията на обществените представи за тяхната значимост; с международната и национална правна основа и институционална система за осъществяване на дейността; с основните форми за юридическа и териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; с иманентната връзка на опазването на културното наследство с историческото познание за неговата същност; с традиционните строителни материали, техники и технологии, характерни за недвижимото културно наследство в региона, и със съвременните такива за осъществяване на консервационната намеса; с методическия подход за изучаване, документиране, обследване, оценка на състоянието и проектиране за консервация, реставрация и адаптация на културните ценности в полето на архитектурата, строителното инженерство и геодезията; със съвременните принципи за устойчиво управление; със социализирането на културните ценности чрез повишаване на тяхната достъпност, чрез съвременните средства за тяхната интерпретация, със средствата на музеографията и др.
Магистърът по “Опазване на културното наследство” придобива знания и умения в широк архитектурен, конструктивен, технико-икономически, управленски, правен и социален аспект на опазването на културно-историческото наследство, които обогатяват и доразвиват получената основа от завършената образователно - квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” в професионално направление 5.7 «Архитектура, строителство и геодезия». Това специфично надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – архитекти, строителни инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и урбанисти, изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят широк спектър от полидисциплинарни въпроси в областта на опазване на културното наследство.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по “Опазване на културното наследство”.
Продължителност на обучението: Учебната програма е развита в рамките на три семестъра (една и половина академична година) и започва в началото на зимен семестър. Обучението включва лекционни курсове, упражнения, практики – в страната и в чужбина, и самоподготовка. Осъществява се под ръководството на преподаватели от академичния състав на УАСГ, от гост-преподаватели от задгранични университети, от изтъкнати специалисти с доказана в практиката експертиза и в сътрудничество с водещи фирми в областта на консервацията. Занятията се осъществяват в Центъра за върхови постижения «Наследство БГ» към УАСГ и във връзка с изградените към него Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН).
Обучението завършва с дипломна работа, която цели да представи придобитите професионални умения в областта на опазване на недвижимото културно наследство, проведени в мултидисциплинарен екип, максимално близо до реалната практика. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.
Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование, които притежават образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:
Кандидати, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Практикуване на придобитата квалификация:
Завършилите специалността придобиват правото за вписване в Регистъра на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности (съгласно чл.165 от ЗКН и чл.4 от Наредба № Н-3 ОТ 6 април 2011 на МК), могат да се реализират в инвестиционното проектиране за недвижими културни ценности и в устройственото планиране за територии с културен потенциал (в рамките на придобита с предходното образование проектантска правоспособност), в изпълнението на консервационно реставрационни работи по обекти на недвижимото културно наследство ( ЗКС, чл. 15, ал.4), в надзор в проектирането и строителството на недвижими културни ценности, в управление на недвижими културни ценности, в държавните институции и областни администрации за провеждане на политиката по опазване на културното наследсво, в неправителствени професионални и граждански организации с предмет на дейност, свързан с недвижимото културно наследство и други периферни области, свързани с развитие на културата, туризма, рекламата и др.
Условия за прием:
В платено обучение се приемат кандидатите, завършили специалности със степен „магистър“ от проф. направление 5.7 и със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от ЗВО. За държавна поръчка могат да кандидатстват завършили специалности със степен „бакалавър“ от направление 5.7.
Критерии за подбор на кандидатите – среден успех от диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
Начало на обучението: от зимен семестър на учебната 2023/24 година.
 

Заявление за прием - държавна поръчка

 

Заявление за прием - платено обучение

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Магистър (MA) за бакалаври

Магистърската програма по „УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) / BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)“ е разработена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-2.016-0023/24.08.2021г. за „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

За контакти: инж. Росица Македонска – отговорник на магистърската програма, rmakedonska_fce@uacg.bg, тел. +359 882 047 722.

Безопасност на пътното движение- задочно обучение
Магистър (MA)

 

ВАЖНО!  ОТ 10.07.2022г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:

https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5488&f=4&ord=0,1,0,0

Магистърска програма по Безопасност на пътното движение, разработена съвместно с Академия на Министерство на вътрешните работи (задочна форма на обучение)

Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към студенти с висше образование по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-малък от 3.50.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата:
Магистър по безопасност на пътното движение

Продължителност на програмата:
Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които задължително за успешното завършване на магистърската програма се придобиват 90 кредита по ECTS. Обучението по специалността се провежда в два учебни семестъра и един дипломен семестър. През първия семестър обучението се провежда във Факултета по транспортно строителство към УАСГ и включва надграждане на знанията по специализираните дисциплини, като акцентира върху изискванията за пътна безопасност при транспортното проектиране и строителство. През втория семестър обучението се провежда в АМВР и включва надграждане на знанията по организацията и контрола върху безопасността на пътното движение.

Практическото обучение през семестрите е свързано с решаване на практически задачи, с посещения и запознаване в реални условия (практики) с пътни обекти и проектирането на безопасно движение, запознаване и работа със системи за управление на движението в градска и междуселищна среда.

През трети семестър студентите изготвят дипломна работа, свързана с изучаваните дисциплини и я защитават пред Държавна изпитна комисия, като получават диплома за висше образование, издадена съвместно от АМВР и УАСГ.

Реализация на специалистите:
Завършилите обучението в магистърска програма „Безопасност на пътното движение“ могат да се реализират професионално в следните сфери:
Консултанти в български и чуждестранни компании.
В строителния надзор.
В инвестиционните и консултантски компании.
Контролни функции при проектирането, строителството и поддържането на обекти от транспортната инфраструктура.
В публичната и общинската администрация.
В структурите на МРРБ, МТИТС, МВР, ИАА, АПИ.
Независими консултанти по безопасност на движението.
Във висшето образование и научноизследователската дейност.
Развитие на собствен бизнес в областта на транспортната инфраструктура.

Такса за обучение:
Таксата за обучение в магистърската програма по „Безопасност на пътното движение“ е 1000 лева на учебна година.

Контакти:
Доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов – Декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ, тел: 0884071600; e-mail: dean_fte@uacg.bg; office@fte-uacg.bg; Интернет страници: www.uacg.bg; www.fte-uacg.bg