Начало / Прием / Доктор / Обща информация

Обща информация

       Обучението в образователната и научна степен „доктор“ се осъществява по акредитирани от НАОА докторски програми по научни специалности към професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

     В УАСГ се предлага обучение по 23 докторски програми, в 5 факултета и 27 катедри. С Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите (ПУДПЗСДС) се определят изискванията и редът за приемане и условията и организацията на обучение на докторанти в УАСГ за образователна и научна степен „доктор”, в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (обн., ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.)

        Приемът, обучението и процедурите по защитата се осъществяват при спазване на изискванията на законовите разпоредби (ЗВО, ЗРАСРБ и Правилника за приложение на ЗРАСРБ) и на вътрешно-нормативните разпоредби (ПУДПЗСДС, ППЗРАСРБ в УАСГ, Стандартът за обучение на докторанти).

  • Приемането на редовни и задочни докторанти се осъществява с конкурс и изпит по специалността, а за издържалите изпита по специалността, се провежда и конкурсен изпит по чужд език (по избор измежду английски, френски и немски език). Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки.

 

  • Докторантските изпитни сесии за бройките по държавна поръчка са две: в периода януари – февруари, а при преобявяване на неусвоени бройки – в периода юни – юли. Обявата за прием на докторанти по държавна поръчка за съответната учебна година се публикува през м. септември, а за преобявените места – през м. март. Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерски съвет.

 

  • Приемането на докторанти в самостоятелна форма на обучение се осъществява през цялата учебна година, без конкурсен изпит, на база разработен в основната си част проект на дисертационен труд. Таксите за обучение се определят от Академичния съвет на УАСГ.

 

  • Зачисляването на новоприетите докторанти се извършва със заповед на ректора, на основание решение на факултетния съвет по доклад от ръководителят на обучаващата катедра, провела конкурса или одобрила проекта на дисертационния труд. В заповедта се посочват: научната специалност/докторска програма, формата на докторантурата, темата на дисертационния труд, срокът на обучение, научния ръководител/консултант, обучаващата катедра, която организира обучението.