Начало / Прием / Доктор / Условия за прием

Условия за прием

           За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по специалности, съответстващи на направлението, в което обучава факултетът, обявил конкурса. Конкретните завършени магистърски специалности на кандидат-докторантите за всяка докторска програма се определят от факултетните съвети и се одобряват от Академичен съвет. Допълнително, с решение на факултетните съвети, могат да се дефинират и специфични изисквания към магистърската специалност на кандидат-докторантите.

Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на МС от 2000 г. (обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.) и признатата магистърска степен има съответствие с изискванията за прием в желаната докторската програма.

За бройките по държавна поръчка могат да кандидатстват:

                  а) български граждани и граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

                  б) чуждестранни граждани, които: 1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р. България; 2. имат статут на бежанци или 3. са от българска народност.

 

Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура при условията на т. 4 „Приемане на чуждестранни граждани от страни извън ЕС и ЕИП“ на раздел „Докторанти“ на ПУДПЗСДС.