Начало / Прием / Доктор / Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване

 ·      За обявените конкурси за бройки по държавна поръчка в редовна и задочна форма, кандидатите (български граждани и приравнените към тях) подават следните документи:

1. Заявление до ректора на УАСГ (по образец - приложен файл в pdf)

2. Автобиография европейски формат

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея. Кандидатите, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват в обявените конкурси, след като са преминали през процедура за признаване на придобитото им образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признатата магистърска степен има съответствие с изискванията за прием в желаната докторската програма

4. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област.

5. Квитанция за платена такса за участие в конкурса. Таксата се заплаща по банков път или на ПОС терминално устройство в УАСГ.

 

Получател: УАСГ

Банка: БНБ – ЦУ

IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01

BIC (код на БНБ): BNBG BGSD

Основание за плащане: такса за участие в конкурс за докторанти по държавна поръчка, име и ЕГН

 

·   За кандидатстване в докторантура на самостоятелна подготовка кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до ректора на УАСГ (по образец – приложен файл в pdf).

2. Проект на дисертационен труд, разработен в основната му част и библиография.

3. Автобиография европейски формат.

4. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея. Кандидатите, завършили чуждестранни висши училища, трябва да са преминали през процедура за признаване на придобитото им образование по реда на Наредбата за държавни изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област.

6. Квитанция за платена такса за предварително разглеждане на проекта на дисертационния труд. Таксата се заплаща по банков път или на ПОС терминално устройство в УАСГ.

 

Получател: УАСГ

Банка: БНБ – ЦУ

IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01

BIC (код на БНБ): BNBG BGSD

Основание за плащане: такса за предварително разглеждане на проект на дисертация към катедра и факултет, име и ЕГН