Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / Application Regulations

Application Regulations

ПРАВИЛНИК
за приемане на студенти в УАСГ през учебната 2011/2012 година

Общи положения
Чл.1. (1) Настоящият правилник за приемане на студенти в УАСГ се основава на Закона за висшето образование и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти.
(2) Този правилник важи за български граждани и чужденци по чл. 4 (2).
Чл.2. (1) Приемането на студенти-първокурсници се провежда чрез конкурсни изпити и с оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по математика и физика (випуск 2008 г. и след него), като критерий е класиране на основание постигнатия бал по начина, описан в раздел „Образуване на бала и класиране” за отделните специалности.
(2) В редовна форма на обучение се приемат студенти по специалностите: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение, Транспортно строителство, Транспортно строителство – немскоезично обу-чение, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Хидростроителство – немскоезично обучение, Водоснабдяване и канализация, Геодезия и Устройство и управление на земи и имоти.
(3) В задочна форма се приемат студенти в специалност Геодезия.
(4) Класирането и приемането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и съобразно обявения в кандидатстудентските документи ред на желаните специалности.
Чл.3. (1) Студентите се приемат по планова бройка, утвърдена от Министерския съвет.
(2) Приетите студенти – първокурсници заплащат държавна такса за обучение, определена от Минис¬терския съвет.
(3) Студентите, приети в магистърски програми срещу заплащане след завършена степен на висше образование, заплащат такси за обучение, определени от Академичния съвет на УАСГ.
(4) След приключване на кандидатстудентската кампания и при изпълнение на изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за висше образование (обн. ДВ бр. 63/2010 г.), по решение на Академичен съвет на УАСГ, е възможно да се приемат студенти – първокурсници в платена форма на обучение по специалности и бройки, определени от Академичния съвет. Регламентът за този прием ще бъде оповестен своевременно след приключване на всички дейности по класирането на студентите за отпуснатите бройки – държавна поръчка.


Условия за кандидатстване
Чл.4. (1) В УАСГ могат да кандидатстват български граждани (включително и тези с двойно гражданство), които:
1. имат завършено средно образование, осигуряващо им право да продължат обучението си във висши училища;
2. са запознати със заболяванията, противопоказни за усвояване и упражняване на професията по специалностите на УАСГ;
3. не изтърпяват присъди към началото на учебната година.
(2) В УАСГ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установен за българските граждани:
1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България;
2. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Националното бюро за терито¬риалното убежище и бежанците към Министерския съвет.
3. Чужденци, граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство. Това обстоятелство се удосто-верява с документ за самоличност.
4. Чужденци, които са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
(3) Кандидат-студентите по чл. 4, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят в УАСГ диплома, легализирана от Министерството на образованието, младежта и науката.
Чл.5. Кандидат-студентите в УАСГ могат да участват в конкурс и в други висши училища, като се съобразяват с обявения график за провеждането на конкурсите.
 

Документи за кандидатстване
Чл.6. (1) Кандидат-студентите подават в Ректората на УАСГ (стая 225, II етаж) следните документи:
1. Молба до Ректора (по образец – челната страница на плика с документи);
2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие от дипломата (след оформяне на документите и сверяване на данните, дипломата се връща на лицето, а ксерокопието остава в УАСГ). Не се приемат нотариално заверени копия на дипломи вместо оригинала;
3. Състезателен картон (задната страница на плика с документи). В картона кандидатите задължително попълват желаните специалности по форма и вид на обучение, в низходящ ред;
4. Кандидатите за немскоезичните специалности, които не са от езикови гимназии с немски език или нямат оценка от ДЗИ по немски (випуск 2008 г. и след него) по-голяма от добър (4,00), ако искат да бъдат освободени от изпит по немски език, представят Удостоверение за покрито най-малко трето ниво на „Гьоте-институт” или TestDaF;
5. Кандидатите за английскоезичната специалност Строителство на сгради и съоръжения, които не са от езикови гимназии с английски език или нямат оценка от ДЗИ по английски (випуск 2008 г. и след него) по-голяма от добър (4,00), ако искат да бъдат освободени от изпит по английски език, представят международно валидни сертификати за владеене на езика;
6. Декларация, че са запознати с противопоказните заболявания за специалностите в УАСГ (обявени са на табло пред зала 225) – в плика с документи;
7. Декларация за верността на данните в дипломата-оригинал и ксерокопието – в плика с документи;
8. Декларация за студенти от инженерните специалности на УАСГ, кандидатстващи за специалност Архитектура (без отписване със запазване на студентските права по чл. 18 от настоящия Правилник) – в плика с документи;
9. Карта за входящ номер – в плика с документи;
10. Уверение от съответния Деканат за кандидатстващите студенти от УАСГ по чл. 18;
11. Квитанция за платена конкурсна такса (таксите за кандидатстване се заплащат на място в залата);
От такса за кандидатстване се освобождават кандидат-студенти инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато кандидатстват едновременно в УАСГ (освобождава се само един от тях). Съответните документи, удостоверяващи правото на освобождаване от такса, се представят на началника на Учебен отдел.
(2) Кандидатстудентски документи се подават от 20 юни до 6 юли в зала 225 – ІІ етаж в Ректората. Работно време: в работните дни от 9,00 до 17,00 ч., в съботно-неделните дни от 9,00 до 15,00 ч.
(3) При подаване на документите за кандидатстване длъжностното лице след проверка поставя един и същ входящ номер на плика за кандидатстване и картата за входящ номер. Картата с входящия номер, подписана и подпечатана от длъжностното лице, се връща на кандидат-студента. Непос-редствено след компютърното обработване на документите, се предоставя и разпечатка с входящите данни. Кандидатите са длъжни на място в залата да проверят за съответствието на подадените данни и разпечатката. На конкурсните изпити кандидат-студентите задължително представят лична карта и картата с входящия номер.
(4) Кандидатстудентски документи не се приемат след 6 юли и не се разреша¬ват корекции във вече подадените документи.
(5) Пликовете за кандидатстване с необходимите формуляри за попълване се закупуват от УАСГ – сградата на Ректо¬рата, ІІ етаж, стая 216 и зала 225 в периода на подаване на документите, посочен в ал. 2.

Състезателни изпити
Чл.7. (1) Задължителен анонимен изпит по математика полагат следните кандидат-студенти:
• Кандидатстващите за специалности Архитектура и Урбанизъм;
• Завършилите средно образование преди 2008 година;
• Завършилите през 2008 г. и след това, но без положен ДЗИ по математика или физика.
(2) Изпитът по математика не е задължителен за кандидатите, завършили средно образование през 2008 г. и след това, с положен ДЗИ по математика или физика и кандидатстващи за инженерни специалности. За тях в балообразуването участва оценката от ДЗИ по математика или физика, умножена с коефициент 3,0. Тези кандидати могат да се явят по собствено желание на конкурсния изпит по математика, организиран от УАСГ, като заявят желанието си за това при подаване на документите. За тях в балообразуването участва по-голямото число от: конкурсната оценка по математика от изпита, проведен в УАСГ, умножена с коефициент 4,0 или оценката от ДЗИ по математика или физика умножена с коефициент 3,0 (Забележка: Ако оценката от изпита в УАСГ е слаб (2,00), то кандидатът участва в класирането с оценката от ДЗИ по математика или физика, умножена с коефициент 3,0).
(3) За специалността Архитектура всички кандидат-студенти полагат и три анонимни изпита по рисуване.
(4) Кандидат-студентите за немскоезичните специалности Хидростроителство и Транспортно строителство полагат и писмен анонимен изпит по немски език, ако не са освободени от него на основанието, посочено в чл. 9.
(5) Кандидат-студентите за английскоезичната специалност Строителство на сгради и съоръжения полагат и писмен анонимен изпит по английски език, ако не са освободени от него на основанието, посочено в чл. 9.
Чл. 8. (1) УАСГ организира и провежда самостоятелно конкурсния изпит по математика. Критериите за оценяване са неразделна част от изпитната тема и се обявяват в деня на изпита – 13 юли 2011 година.
(2) Изпитът по математика ще се проведе на 13 юли 2011 година (сряда) в сградите на УАСГ от 8,00 часа с продължителност 5 часа, по програма, приложена към настоящия Справочник.
(3) Изпитите по рисуване за специалност Архитектура се провеждат по програма, приложена към настоящия Справочник. Те ще се проведат на 11 юли (понеделник) по Рисуване I, на 15 юли (петък) по Рисуване II и на 17 юли 2011 година (неделя) по Рисуване III, от 8,00 часа с продължителност 6 часа всеки. Критериите за оценяване са неразделна част от изпитната тема и се предоставят на кандидат-студентите заедно с условията на всяка задача.
(4) Изпитът по немски език ще се проведе на 18 юли 2011 г. (понеделник) от 8,00 часа с продължителност 3 часа.
(5) Изпитът по английски език ще се проведе на 18 юли 2011 г. (понеделник) от 13,00 часа с продължителност 3 часа.
(6) Кандидат-студентите са длъжни един ден преди изпита да проверят в коя зала са разпределени, а в деня на изпита да заемат местата си половин час преди започването му.
(7) При доказан опит за преписване или нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа се анулира.
Чл.9. (1) Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(2) Проверката на писмените работи по математика се извършва двукратно от независими един от друг преподаватели по определените критерии. При разлика в оценките по-голяма от две точки, писмените работи се арбитрират.
(3) Оценяването на работите по рисуване се извършва по шестобалната система от две независими една от друга комисии по критериите, записани в конкурсните задачи и на базата на сравнителния метод. При разлика в оценките равна или по-голяма от 0,6 окончателната оценка се определя от арбитражна комисия.
(4) Изпитите по немски и английски език са писмени и се оценяват с "да" – издържал и "не" – не издържал.
Конкурсни изпити по немски и английски език не полагат:
• Завършилите езикови гимназии с немски, респ. английски език;
• Успешно завършилите „Гьоте-институт” с най-малко покрито ниво Mittelstüfe 3, доказано с представяне на удостоверение за положения изпит и притежаващите TestDaf – за кандидатстващите за немскоезичните специалности и международно признати сертификати за владеене на английски език – за кандидатстващите за англоезичната специалност;
• Само за кандидатите, завършили през 2008 г. и след това: Ако имат издържан ДЗИ по немски, респ. английски език, с оценка не по-ниска от добър (4,00) без значение от профила на средното училище.
Чл.10. Резултатите от конкурсните изпити се обявяват не по-късно от 24 юли 2011 година.
Чл.11. В продължение на 1 ден след обявяване на резултатите от изпитите кандидат-студентите могат лично да видят конкурсните си работи (без придружители) с цел разпознаване (идентифициране). Допускането в залата става след представяне на картата за входящ номер и лична карта, като кандидатът има право да види само собствената си работа. Ако в нея се установи допусната техническа грешка, за нейното отстраняване се подава молба до Ректора в същия ден в рамките на работното време, посочено в т. 7 на обявения календарен график на дейностите за прием на студенти.
Чл.12. Обявените оценки са окончателни и важат за приемане само за 2011 година. УАСГ няма ангажимент да издава служебни бележки на кандидат-студентите по време на кандидатстудентската кампания, удостоверяващи положените изпити и резултатите от тях. След приключване на кандидатстудентската кампания, УАСГ организира изложба на конкурсните рисунки от изпитите по рисуване, като графикът и работното време на изложбата ще бъдат оповестени след 12 август 2011 г.
 

Образуване на бала и класиране
Чл.13. (1) Балът за специалност Архитектура се формира като сума от следните числа:
• Оценката по математика от конкурсния изпит, проведен в УАСГ;
• Оценките по рисуване от трите конкурсни изпита, проведени в УАСГ;
• Общ успех от дипломата за средно образование.
Максимален бал – 30,00.
(2) Състезателен архитектурен бал не се образува, ако:
1. На някоя от четирите конкурсни оценки оценката е слаб (2,00);
2. Средната оценка на трите рисунки е по-ниска от добър (4,00).
Чл.14. (1) Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от следните числа:
• Общ успех от дипломата за средно образование;
• Конкурсната оценка по математика от изпита, проведен в УАСГ, умножена с коефициент 4,0. Само за кандидатите завършили през 2008 г. и след това: По-голямото число от: Конкурсната оценка по математика от изпита, проведен в УАСГ, умножена с коефициент 4,0 или оценката от ДЗИ по математика или физика, умножена с коефициент 3,0 (ако кандидатът е положил ДЗИ по математика или физика). (Заб.: Ако кандидатът, положил ДЗИ по математика и физика, е избрал да се яви и на изпит в УАСГ и оценката от него е слаб (2,00), то той участва в класирането със съответната оценка от ДЗИ, умножена с коефициент 3,0.)
Максимален бал – 30,00.
(2) Кандидат-студентите за специалностите Хидростроителство и Транспортно строителство (немскоезично обучение) полагат и изпит по немски език, който се оценява с "да" – издържал и с "не" – не издържал. Кандидат-студентите за англоезичната специалност Строителство на сгради и съоръжения полагат и изпит по английски език, който се оценява с "да" – издържал и с "не" – не издържал.
Конкурсен изпит по немски и английски език не полагат:
• Завършилите езикови гимназии с немски, респ. английски език;
• Успешно завършилите „Гьоте-институт” с най-малко покрито ниво Mittelstüfe 3, доказано с представяне на удостоверение за положения изпит и притежаващите TestDaf – за немскоезичните специалности и международно признати сертификати за владеене на английски език – за англоезичната специалност;
• Само за кандидатите, завършили през 2008 г. и след това: Ако имат издържани ДЗИ по немски, респ. английски език, с оценка не по-ниска от добър (4,00) без значение от профила на средното училище.
На същите се признава "да" – издържал.
Получилите "да" – издържал, участват в класирането по бал, както за останалите инженерни специалности.
Максимален бал – 30,00.
(3) Балът за специалността Урбанизъм се формира като сума от следните числа:
• Удвоената оценка по математика от конкурсния изпит, проведен в УАСГ;
• Общ успех от дипломата за средно образование;
• Оценката по география (география и икономика) от дипломата за средно образование;
• Оценката от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование.
Максимален бал – 30,00.
(4) Не се образуват състезателни балове, както следва:
• За специалност Архитектура: ако някоя от четирите конкурсни оценки е слаб (2,00) и при средна оценка от трите изпита по рисуване по-ниска от добър (4,00);
• За специалност Урбанизъм: при оценка от изпита по математика слаб (2,00);
• За инженерните специалности: при оценка от изпита по математика слаб (2,00) и кандидатът няма оценка от ДЗИ по математика или физика (випуск 2008 и след това);
• За чуждоезиковите специалности: при оценка от изпита по математика слаб (2,00) и кандидатът няма оценка от ДЗИ по математика или физика (випуск 2008 г. и след това), както и „не” на изпита по чуждия език (немски, английски), ако не е освободен от него на основанията, посочени в настоящия Правилник.
(5) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Когато кандидатът има положени ДЗИ по математика и физика (випуск 2008 г. и след това), в балообразуването участва по-високата оценка от двата.
(6) Кандидат-студентите, които нямат формиран общ успех в дипломата си за средно образование (випуск 2003 г.), задължително представят Удостоверение за общ успех от училището, в което са завършили, като неразделна част от дипломата си.
(7) Оценката от представянето на кандидат-студентите, спечелили първите места в Националния кръг на олимпиадата по математика, организиран от МОМН, се признава за оценка по математика при образуването на състезателния бал.
(8) На участниците в националния отбор на Република България за олимпиадата по математика се признава оценка – отличен (6,00).
(9) Кандидат-студентите – лауреати на национални и международни олимпиа-ди по математика, които завършват в годината на провеждане на олимпиадата, както и носители на медали от олимпийски, световни или европейски първенства по математика, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения от Министерски съвет планов брой във всички специалности без специалност „Архитектура”, За специалност „Архитектура” им се признава оценка по математика отличен (6,00).
Чл.15. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и реда на предварително посочените желания за специалности съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 в две отделни категории – жени и мъже.
(2) За 30% от местата за специалностите Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация и Геодезия се състезават помежду си кандидат-студенти, завършили профе-сионални гимназии по строителство и архитектура (строителни техникуми).
(3) Класиранията и сроковете за записване се обявяват съгласно графика в сградата на Университета (централно фоайе на Ректората, Нова сграда), както и в интернет-страницата на УАСГ. Кандидатите са длъжни сами да се информират дали са класирани и какви са сроковете за записване. Записването на приетите кандидати се извършва в работни дни, без събота и неделя. Университетът не носи отговорност, ако кандидатът не се е осведомил навреме за приема си и пропуснати поради това срокове за записване.
Чл.16. За попълване на незаетите места след първо и второ класиране, се извършва цялостно прекласиране на кандидат-студентите. В него не участват приетите и записани по първа желана специалност кандидат-студенти, как¬то и тези, които са заявили писмено, че желаят да останат в специалността, в която са приети, независимо че не е посочена като първа.
Чл. 17. При евентуално наличие на свободни места след окончателното записване на приетите студенти, се поставя съобщение на таблото пред Учебен отдел в Ректората на УАСГ, ет. 2, каб. 216, както и в интернет-страницата на Университета. За тези места могат да подават заявления (молби) само неприети, но кандидатствали в УАСГ кандидати с успешно формиран бал за съответните специалности съгласно раздел „Образуване на бала и класиране” (успешно издържали конкурсните изпити и/или само въз основа на бала, получен чрез оценката по математика и физика от ДЗИ за випуск 2008 г. и след него – за инженерните специалности).
Чл.18. (1) Студентите от инженерните специалности на УАСГ могат да продължат обучението си в специалност Архитектура, без да се отписват от УАСГ, като запазват студентските си права. Състезават се по категории (мъже и жени) и не заемат планови места за първи курс. Изискването за преместване от инженерна специалност в специалност Архитектура е постигане на конкурсен бал, не по-нисък от минималния бал за съответната категория, формиран от кандидатите за прием в първи курс.
От студентите се изисква да изпълнят следните условия:
1. За студентите от I-ви курс:
• Полагане на кандидатстудентските изпити по математика и рисуване на общо основание;
• Заверка на II-ри (летен) семестър и успешно положени всички изпити от I-ви (зимен) семестър;
• Към датата на кандидатстване да не са прекъснали летния семестър на настоящата учебна 2010/11 година;
• До започване на учебната 2011/2012 г. да са положили изпитите по дисциплините “Геодезия” и “Дескриптивна геометрия” (за студентите от специалност УУЗИ да са положили изпита по „Геодезия”);
• Да имат бал не по-нисък от последния класирал се кандидат-студент на общо основание в съответната категория (мъже, жени);
При изпълнение на горните условия студентите се отписват от инженерната си специалност и се записват във втори курс на специалност Архитектура.
2. За студентите от II-ри или по-горен курс:
• Полагане на кандидатстудентските изпити по математика и рисуване на общо основание;
• Заверка на летен семестър на настоящата учебна 2010/2011 година;
• Към датата на кандидатстване да не са прекъснали летния семестър на настоящата учебна 2010/11 година;
• Да са положили изпитите по дисциплините “Геодезия” и “Дескриптивна геометрия” (за студентите от специалност УУЗИ да са положили изпита по „Геодезия”);
• Да имат бал не по-нисък от последния класирал се кандидат-студент на общо основание в съответната категория (мъже, жени).
При изпълнение на горните условия студентите се отписват от инженерната си специалност и се записват в специалност Архитектура в горен курс, определен от Декана на Архитектурния факултет съобразно изпитното им състояние и обучение в инженерния факултет.

Придобиване на второ висше образование в УАСГ
Чл.19. Второ висше образование в УАСГ може да се получи при следните условия:
1. За специалностите Архитектура и Урбанизъм – при участие в конкурс и класиране на общо основание;
2. За инженерните специалности:
а) кандидат-студенти, които притежават диплома за висше образование по инженерни специалности от УАСГ и тези с диплома за завършено висше образование по специалности от област 5 “Технически науки” на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ бр. 64/2002 г.), се приемат за второ висше образование по друга инже-нерна специалност с конкурс:
• по документи и при условия, определени от Академичния съвет;
• кандидат-студенти, които притежават диплома за висше образование по специалности от други области съгласно Класификатора, се приемат чрез конкурс и класиране на общо основание.
Приетите студенти за второ висше образование и степен равна или по-ниска на вече придобитата, заплащат семестриалните такси и ежегодната държавна субсидия.
 

Преместване на студенти от други висши училища
Чл.20. Студенти от други висши училища в страната и чужбина, които се обучават по специалности от област 5 “Технически науки” на Класификатора на областите на висше образование и професионалните на¬правления (за преместване в специалност Архитектура само ако са се обучавали по същата специалност и за преместване в специалност Урбанизъм, само ако са се обучавали в чужбина по специалностите Урбанизъм, Градско планиране и Пространствено планиране), след завършен най-малко І-ви курс с положени всички изпити от него, могат да продължат обучението си в УАСГ при следните условия:
1. Кандидатстват и след като покрият минималния бал за съответната специалност (по категории и квоти), продължават обучението си в горен курс, определен от Декана на факултета;
2. По документи без конкурсни изпити: при условия, определени от Академичния съвет, като записват горен курс, определен от Декана на факултета. Заявления (молби) за преместване, придружени с академична справка, удостоверяваща обучението в другото висше учебно заведение, се приемат до началото на учебната година.
На преместените или приети за второ висше образование студенти се признават положените изпити, при условие че обемът и съдържанието на учебния материал по съответната дисциплина съвпада с минимум 2/3 с тази в УАСГ по учебния план на дадената специалност.

Възстановяване на студентски права
Чл.21. Студенти, загубили студентските си права, след успешно завършен най-малко І-ви курс, могат да ги възстановят:
• при успешно издържан конкурсен изпит и бал не по-нисък от този на последно класиралия се кандидат в съответната специалност и категория (мъже, жени), като не заемат планови места;
• без конкурс при условията на чл. 19 (1) т. 2 от ПУДПЗСДС.
На възстановените студенти курсът на обучение се определя от Деканите на факултети съобразно изпитното им състояние и действащите учебни планове.

Записване на новоприетите студенти
Чл.22. Записването на новоприетите студенти става със заповед на Ректора по обявения график (в работни дни, без събота и неделя) в съответната факултетна канцелария:
• Архитектурен факултет: за специалности Архитектура и Урбанизъм – корпус А, ул. “Д. Войников” 2, ет. 2, кабинет 212;
• Строителен факултет: за специалности Строителство на сгради и съоръжения и Строителство на сгради и съоръжения (англоезично обучение) – корпус Б, бул. “Христо Смирненски” 1 – централен вход на новата сграда, ет. 3, кабинет 315;
• Факултет по Транспортно строителство: за специалност Транспортно строителство и Транспортно строителство (немскоезично обучение) – корпус Б, бул. “Христо Смирненски” 1 – централен вход на новата сграда, ет. 3, кабинет 317;
• Хидротехнически факултет: за специалности Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Хидростроителство (немскоезично обучение) и Водоснабдяване и канализация – корпус А, ул. “Д. Войников” 2, ет. 2, кабинет 201;
• Геодезически факултет: за специалности Геодезия и Устройство и управление на земи и имоти – сграда на Ректората, бул. “Хр. Смирненски” 1, ет. 2, кабинет 208 А.
Чл.23. (1) Сроковете за записване в УАСГ след първо, второ и трето класиране са окончателни. Незаписалите се в срок губят студентски права.
(2) Приетите за студенти представят допълнително:
1. лична карта и копие от нея (след сверяване личната карта се връща на притежателя);
2. лични снимки (формат документи) – 4 броя;
3. документи за записване на нови студенти, по образец (закупуват се от книжарниците и се попълват от студентите без служебните полета);
4. медицинско удостоверение (от личен лекар или здравно-консултативен център);
5. диплома-оригинал за завършено средно образование, която се съхранява във факултетната канцелария до края на следването;
6. платежно нареждане (бордеро) за платена семестриална такса (при отписване и изтегляне на дипломата за средно образование таксата за обуче-ние не се връща);

Допълнителни разпоредби
1. Кандидат-студенти, послужили си с измама, се отстраняват от участие в конкурса, а ако са приети – се отстраняват от Университета.
2. Ректорът има право по съответния ред да коригира само допуснатите технически грешки и ако по такава причина са ощетени кандидат-студенти, да възстанови правата им. Установяването на допуснати технически грешки се извършва от комисия, назначена от Ректора.
3. В рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висше образование, УАСГ приема успешно участвалите в конкурсните изпити следните категории кандидати:
• Във всички специалности: близнаци, които кандидатстват едновременно в УАСГ и единият от тях е приет в дадената специалност, а другият е формирал конкурсен бал съобразно правилата за бало-образуване по същата специалност;
• В инженерните специалности: инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; кръг¬ли сираци; майки с три и повече деца.
4. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование.
5. При промяна в нормативната уредба по приема на студенти за учебната 2011/2012 година след публикуване на настоящия Правилник, УАСГ запазва правото си своевременно да информира кандидатите и да променя процедурите по кандидатстудентската кампания със Заповед на Ректора.
6. Всички обяви, свързани с кандидатстудентската кампания за учебната 2011/2012 година, се поставят в централното фоайе на Ректората, а по време на приемане на документите – и пред зала 225, ІІ-ри етаж. Организацията по приемането на студентите, даването на справки и информация, се извършват само от Учебен отдел. За неправомерни действия, справки и информация, давани от други лица, УАСГ не носи отговорност. Информация се предоставя и в интернет-страницата на УАСГ.
7. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студенти.

Приемане на студенти в магистърски програми след завършена степен на висше образование срещу заплащане
1. Приемат се студенти с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” от област 5 “Технически науки” на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и среден успех от дипломата за висше образование съгласно ЗВО най-малко добър (4,00). Конкретните изисквания към завършеното висше образование за всяка магистърска програма са предоставени в раздел “Кратка характеристика на специалностите” по факултети.
2. Кандидатите за магистърски програми подават в Учебно-методичен отдел (Ректорат, етаж ІІ) следните документи:
• Заявление (молба) до Ректора на УАСГ, одобрена от приемащия факултет;
• Диплома за завършено висше образование и приложение към нея – оригинал и ксерокопие. След оформяне на документите и сверяване на данните, дипломата се връща на притежателя ú;
3. Приетите за студенти представят в съответните факултетни канцеларии допълнително следните документи: документи за записване (по образец, закупуват се от книжарниците), платежно нареждане (бордеро) за внесена такса за обучение, медицинско удостоверение, лични снимки (формат документи) – 4 броя и лична карта и копие от нея, която след проверка се връща.
4. Срокове за подаване на документи: за магистърската програма по Урбанизъм – до една седмица преди началото на зимен семестър, начало на обучението – от зимен семестър на учебната 2011/2012 г.; за магистърските програми по инженерните специалности – до една седмица преди започване на зимен или летен семестър на учебната 2011/2012, начало на обучението – от началото на съответния семестър съгласно графика на учебния процес.
5. Такси за обучение: Определят се от Академичния съвет на база на годишната държавна издръжка за учебната 2011/2012 година за професионалното направление и ще бъдат оповестени допълнително след определянето им.
Подробна информация за магистърските програми, както и изискванията към кандидатите за първоначално придобито висше образование, може да се намери в настоящия Справочник към раздела “Кратка характеристика на специалностите” по факултети.

 

Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на УАСГ на заседанието му от 26 януари 2011 г.


Ректор: (п)
доц. д-р инж. Добрин ДЕНЕВ