Начало / Прием / Доктор / Допълнителна информация

Допълнителна информация

 ·        Обучението на докторантите (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка) включва законоустановените дейности – научноизследователска дейност, учебно-преподавателска дейност (водене на часове със студентите по дисциплини от учебния план), участие в научни форуми, посещение на курсове и семинари за повишаване на квалификацията, вътрешни изпити като част от докторантския минимум, практическа дейност, разработване на докторската дисертация. Тези дейности се залагат в индивидуалния учебен план на всеки докторант, който се приема от факултетния съвет и се утвърждава от ректора. Съгласно ППЗРАСРБ, разпределението на дейностите се извършва по утвърдения Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ.

·        Право на стипендия имат действащи докторанти в редовна форма на обучение, обучаващи се на места, субсидирани от държавата (приети по държавна поръчка) за тригодишния срок на обучение. Към момента докторантската стипендия е в размер на 1000 лв. месечно.