Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Специалности

Специалности

СПИСЪК НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Прием на студенти за учебната 2024/2025 година,
със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и/или „магистър“
 

 

Кратка магистърска програма
и обучаващ факултет
Форма на
обучение
Срок на
обучение
Държавна
поръчка
Платено
обучение

Начало на
обучението

 

 Архитектурен факултет

         
Урбанизъм редовна 1,5 г.  х  х  Зимен семестър
 Пространствено планиране  редовна
задочна
 1,5 г.    х  Зимен семестър
 Съвременен изчислителен дизайн
(на английски език)
 дистан-
ционна
 1,5 г.    х  Зимен семестър
 Опазване на културното наследство  редовна  1,5 г.  х  х  Зимен семестър
 Управление и оптимизация на
инвестиционни проекти в
строителството чрез СИМ
 редовна  1,5 г.    х  Зимен семестър

 Строителен факултет

         
 Конструктивно инженерство  редовна  1,5 г.    х  Летен семестър
 Изследване и проектиране на
строителни конструкции
 редовна  1,5 г.    х  Зимен / летен
семестър
 Управление на проекти в
строителството
 редовна  1 г.  х  х  Зимен семестър

 Хидротехнически факултет

         
 Водоснабдяване и канализация –
Пречистване на води
 редовна  2 г.    х  Зимен /летен семестър
 Водоснабдяване и канализация – ВК
мрежи и съоръжения
 редовна  2 г.    х  Зимен /летен
семестър
 Хидротехническо строителство  редовна  2 г.    х  Зимен /летен
семестър
 Хидромелиоративно строителство  редовна  2 г.    х  Зимен /летен
семестър
 Управление на водни ресурси  редовна  1,5 г.    х  Зимен /летен
семестър
 Инженерна екология  редовна  2 г.  х  х  Зимен семестър

 Факултет по транспортно
строителство

         
 Транспортно строителство  задочна  1,5 г    х  Зимен /летен
семестър
 Геотехническо инженерство  редовна  1 г    х  Зимен /летен
семестър
 Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура  задочна  2 г    х  Зимен /летен
семестър

 Геодезически факултет

         
 Управление на европейски
инфраструктурни проекти
 задочна  1,5 г.  х  х  Зимен семестър