Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Условия за прием

Условия за прием

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием на студенти за учебната 2024/2025 година,
със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и/или „магистър“
 

Кратка магистърска
програма и обучаващ
факултет
Предназначена за студенти, завършили специалности от области и професионални направления, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
Архитектурен факултет  
Урбанизъм
 • Студенти, завършили в България специалност “Урбанизъм” с ОКС „бакалавър“, както и студенти, завършили в чужбина специалностите “Урбанизъм”, “Градско планиране” и “Пространствено планиране”;
 • Студенти, завършили в България и чужбина специалност “Архитектура” с ОКС „магистър“;
 • Студенти, завършили инженерните специалности в УАСГ с ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“;
 • Студенти, завършили инженерни специалности в други висши училища от България и чужбина, сродни на специалностите в УАСГ. В този случай преценката за допустимостта за записване се определя от ръководителя на катедра „Градоустройство“ съобразно завършеното предходно висше образование.

Проектантска правоспособност в КАБ получават само завършилите специалността с предходно висше образование – бакалаври по „Урбанизъм“ и магистри по „Архитектура“.

Пространствено планиране
 • Администрация и управление
 • Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите специалностите Архитектура и Урбанизъм)
 • Биологически науки
 • Горско стопанство и туризъм
 • Енергетика
 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • История и археология
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Науки за земята
 • Национална сигурност
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Политически науки
 • Право
 • Социология, антропология и науки за културата
 • Транспорт, корабоплаване, авиация
Опазване на културното наследство Специалности от проф. направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия” и сп. Ландшафтна архитектура от ЛТУ.
Управление и оптимизация
на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
 Специалности от област 5 „Технически науки“
Съвременен изчислителен
дизайн (на англ. език)
 Специалности от област 5 „Технически науки“ и област 8 „Изкуства“:
 • Студенти, завършили специалности с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в горепосочените направления;
 • Студенти, завършили специалности с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в горепосочените направления в чужбина.Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. При кандидати с дипломи от област 8 „Изкуства“ от чужбина, същите се признават от НАЦИД.
 Строителен факултет  
Конструктивно инженерство Специалности от проф. напр. 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
 • студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;
 • студенти, завършили степента “бакалавър” или “магистър” в други висши учили¬ща по специалностите “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”;
 • чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бакалавър” или “магистър” по Строително инженерство. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Изследване и проектиране
на строителни конструкции
Специалности от проф. напр. 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
 • студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;
 • студенти, завършили степента “бакалавър” или “магистър” в други висши училища по специалностите “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”;
 • чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бакалавър” или “магистър” по Строително инженерство. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Управление на проекти в
строителството
Специалности от:
 • област 5 „Технически науки“, (в т.ч. проф. направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”);
 • проф. направление 3.6 „Право”;
 • проф. направление 3.7. „Администрация и управление“;
 • проф. направление 3.8 „Икономика”,

с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър.

 Хидротехнически факултет  
Водоснабдяване и
канализация – Пречистване
на води
 
Специалности от област 5 „Технически науки“, с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър и при изпълнение на минималните изисквания на Раздел ІІІ от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 96 от 02.12.2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г. При липса на дисциплини покриващи изисквания на Раздел ІІІ от цитираната наредба, за кандидата се изработва индивидуален учебен план, който е съобразен с нея.
 
 
Водоснабдяване и
канализация – ВК мрежи и
съоръжения
Хидротехническо
строителство
Хидромелиоративно
строителство
Инженерна екология Специалности от област 5 „Технически науки“ и от проф. направление. 4.4 „Науки за земята“ , с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър.
Управление на водни ресурси Специалности от област 5 „Технически науки“, от проф. напр. 3.7 „Администрация и управление“, от проф. напр. 3.8 „Икономика“ и от проф. напр. 4.4 „Науки за земята“ , с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър.
 Факултет по транспортно
строителство
 
Транспортно строителство Специалности от проф. напр.5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
 • студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство);
 • студенти, завършили степените „бакалавър” или „магистър“ в български висши училища с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“;
 • чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бакалавър” или “магистър” с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Геотехническо строителство Специалности от проф. напр. 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
 • студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултети и Факултета по транспортно строителство);
 • студенти, завършили степента “магистър” във висшите училища “Л. Каравелов”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” и “Т. Каблешков” по сп. “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”.
Управление и технологии на проекти в транспортната
инфраструктура
Специалности от област 5 “Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър.
 Геодезически факултет  
Управление на европейски инфраструктурни проекти Специалности от проф. напр. 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър. Студентите, завършили бакалавърския курс по специалност УУЗИ се обучават по държавна поръчка с класиране за бройките отпуснати от Министерски съвет (класирането на кандидатите е по успех от дипломата за висше образование). При свободни бройки могат да бъдат класирани и кандидати, завършили другите бакалавърски специалности в УАСГ.