Начало / Прием / Бакалавър / Обща информация

Обща информация

Обща информация съгл.  Правилника за приемане на студенти в УАСГ за учебната 2024/2025 година

Общи положения

Чл.1. (1)   Настоящият правилник за приемане на студенти в УАСГ се основава на Закона за висшето образование и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти.

          (2)   Този правилник важи за български граждани и чужденци по чл. 8 (2).

Чл.2. (1)   Приемането на студенти-първокурсници се провежда чрез кандидатстудентски изпити и с оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по математика и български език и литература, като критерият е класиране на основание формиран бал по начина, описан в раздел „Образуване на бала” за отделните специалности. Оценките от посочените ДЗИ са валидни само за кандидати, завършили средно образование след 2008 г. Кандидатите с дипломи за средно образование преди 2008 г. полагат задължителен кандидатстудентски изпит по математика в УАСГ.

          (2)   В редовна форма на обучение се приемат студенти по специалностите: Архитектура, Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство, Геодезия, Устройство и управление на земи и имоти, Управление в строителството и Инженерна екология. 

          (3)   В задочна форма на обучение се приемат студенти в специалностите: Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация и Хидростроителство.

          (4)   Класирането и приемането на кандидатите се извършва по низходящ ред на бала, по категории (мъже и жени) и съобразно обявения в кандидатстудентските документи за класиране ред на желаните специалности. 

Чл.3. (1)   Студентите – първокурсници се приемат по планова бройка за държавна поръчка, утвърдена от Министерския съвет. 

          (2)   Приетите студенти – първокурсници заплащат държавна такса за обучение, утвърдена от Министерския съвет.

          (3)   Приетите студенти – първокурсници, в специалности от регулираните професии, обучавали се по държавна поръчка, в дадена специалност, от специалностите в УАСГ или друго висше училище, не получават пълна държавна субсидия за целия период на обучение в новата специалност. Тези студенти заплащат авансово семестриалните такси и официално утвърдената ежегодна държавна субсидия, за период, идентичен с този, за който вече са се обучавали в предходната специалност.

          (4)   За бройките държавна поръчка за първи курс не могат да кандидатстват лица с придобито вече висше образование в българско държавно висше училище и кандидатстващи за специалности със същата образователно-квалификационна степен. Същите могат да бъдат приети при условията на чл. 19, както и в платени магистърски програми след завършена степен „бакалавър” и/или „магистър” при условията, определени от съответните факултети.

          (5)   Студентите, приети в магистърски програми срещу заплащане след завършена степен на висше образование по чл. 21 от Закона за висшето образование, заплащат такси за обучение, определени от Академичния съвет на УАСГ.

Чл.4.        Дейностите по приемане на студенти се извършват съобразно сроковете в календарния график за прием на студенти за 2024 г. (приложение 1).

Чл.5.        Кандидат-студентите в УАСГ могат да участват в конкурс и в други висши училища, като се съобразяват с обявения график за провеждането на конкурсите.

Чл.6.        За учебната 2024/2025 г. УАСГ организира кандидатстудентска изпитна сесия през месец юни 2024 г. При евентуално незаети места след окончателното записване, УАСГ ще организира допълнителен прием през месец септември и ще проведе допълнителен изпит по математика на 31 август 2024 г. съгласно чл. 17 (8).

Чл.7. (1)   Издържалите успешно кандидатстудентските изпити, но неподали документи за КАНДИДАТСТВАНЕ и КЛАСИРАНЕ за специалностите в периода от 17 юни до 28 юни, НЕ участват в класирането. Оценките им от изпитите остават единствено за сведение. Същите могат да участват в допълнителния прием през месец септември за запълване на свободни места при условията на чл. 17 (8). Същото важи и за желаещите да възстановят студентски права.

          (2)   В класирането не участват кандидати с анулирани изпити.

          (3)   Оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други университети, не важат за приемане в УАСГ.