Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Кратка характеристика на магистърските програми в Архитектурен факултет

Кратка характеристика на магистърските програми в Архитектурен факултет

 §     Магистърска програма по УРБАНИЗЪМ в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)

Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия и един семестър – дипломна работа.

Магистърската програма по Урбанизъм има за цел да разшири и задълбочи познанията в областта на пространственото и градското планиране в съответствие с приоритетите на страната и със съвременните тенденции в развитието, преструктурирането, обновяването и управлението на градовете и териториите. Обучението в магистърската програма развива адекватни знания и умения, необходими при променените условия за практикуване на професията в различен контекст за повишаване на професионалната компетентност и възможностите за реализация. Учебният план обхваща задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Третият семестър е за разработване и защита на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”. Завършилите програмата ще могат да се реализират като проектанти, експерти, изследователи и консултанти във фирми, общински и държавни органи за управление и научни организации в условията на увеличаващата се взискателност към качеството на урбанистичната практика.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър – урбанист по пространствено и градско планиране.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:

        студенти, завършили в България специалност „Урбанизъм“ с ОКС „бакалавър“, както и студенти, завършили в чужбина специалностите „Урбанизъм“, „Градско планиране“ и „Пространствено планиране“;

– студенти, завършили в България и чужбина специалност „Архитектура“ с ОКС „магистър“;

        студенти, завършили инженерните специалности в УАСГ с ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“;

        студенти, завършили инженерни специалности в други висши училища от България и чужбина, сродни на специалностите в УАСГ. В този случай преценката за допустимостта за записване се определя от ръководителя на катедра „Градоустройство“ съобразно завършеното предходно висше образование.

Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Проектантска правоспособност в КАБ получават само завършилите специалността с предходно висше образование – бакалаври по „Урбанизъм“ и магистри по „Архитектура“.

За отпуснатите бройки държавна поръчка за степен „магистър“ могат да кандидатстват студенти, завършили бакалавърската си степен по „Урбанизъм“ в УАСГ. Те се класират по бал, равен на сумата от средния успех от следването и средния успех от дипломната защита (максимален бал 12,00), като се обучават с такси по държавна поръчка. При наличие на свободни бройки, могат да кандидатстват и да се класират и кандидати, завършили бакалавърска степен по другите специалности от УАСГ.

Другите кандидати за магистърската степен могат да бъдат записани в платена форма на обучение (обучение срещу заплащане), при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование с успех от дипломата не по-нисък от добър и заплащане на такси, определени от Академичен съвет.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Доц. д-р арх. Милена Ташева – отговорник на магистърската програма, ръководител на катедра „Градоустройство”, тел.: 02/963 29 16, 02/963 52 45/вътр. 208 и 674; www.uacg.bg.

 

§     Магистърска програма по ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна и задочна форма, обучение срещу заплащане

Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия и един дипломен.

Програмата има за цел да разшири хоризонта на специалисти от различни професионални области върху пространствените аспекти на развитието и планирането, да подпомогне интердисциплинния диалог в процеса на пространственото управление, като открои специфичният им принос за регионалното и градско развитие и планиране. Програмата изгражда в студентите:

§   Знания, свързани с обекта на пространственото планиране: природната и антропогенна среда; устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите; оценяването и управлението на околната среда, анализирането и прогнозирането на бъдещите обществени потребности; характера, целите, теорията, историята и методологията на пространственото планиране; инструментите за планиране и приложението им; културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище; политическия, институционален и правен контекст на урбанистичната практика и връзката на пространственото планиране с други видове планиране.

§   Умения за: концептуално мислене и практическо прилагане на концепциите чрез инструменти, мерки и проекти; работа с инструменти, използвани в полето на урбанизма; техники за събиране, обработка и анализ на данни, вкл. чрез използване на съвременни технологии; техники и инструменти за графично представяне и пространствено моделиране; методи за генериране на идеи и предложения в стратегическото планиране, мониторинг и оценка при приложението на стратегически и оперативни планове; ефективна професионална комуникация, медиаторство и екипна работа в процеса на планиране. 

§   Отношение към: пространственото планиране като дейност, адресирана към обществените потребности съгласно принципите на устойчивото развитие; екипната мулти-, интер-, трансдисциплинна дейност в полето на урбанизма; социо-културните предпоставки в организацията на околната среда; ценностите и етиката в професионалния диалог.

Основните принципи на учебния план са насочени към задоволяване на необходимостта от нови практически знания и умения при разработване на планови инструменти в страната (Общи устройствени планове, Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, Схеми за пространствено развитие) и възможностите за ефективно взаимодействие между специалистите от различни професионални направления в цялостния процес на тяхното разработване и приложение:

·      Високо академично ниво на преподаване, което да осигури концептуално мислене и умения за практическо приложение на получените знания и умения

·      Включване на професионалисти от практиката в рамките на учебния процес

·      Осигуряване на съвместна работа (в два от проектите) със студенти от специалности Архитектура и Урбанизъм

Обучението в програмата обхваща три семестъра (два учебни и един дипломен). Учебният план включва задължителни, задължително-избираеми и свободно-избираеми дисциплини.

Перспективи за професионална реализация: Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-, мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната има ефективност и кариерното им развитие.

Придобита квалификация след успешното завършване на програмата: специалист по пространствено и градско планиране. Съгласно чл. 10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Предназначение на програмата: В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към следните категории студенти с придобито висше образование „бакалавър“ или „магистър“ от направления:

·      Администрация и управление

·      Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите специалностите Архитектура и Урбанизъм)

·      Биологически науки

·      Горско стопанство и туризъм

·      Енергетика

·      Икономика

·      Информатика и компютърни науки

·      История и археология

·      Комуникационна и компютърна техника

·      Науки за земята

·      Национална сигурност

·      Обществени комуникации и информационни науки

·      Политически науки

·      Право

·      Социология, антропология и науки за културата

·      Транспорт, корабоплаване, авиация

 

Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни висши училища.

Обучение: Занятията се провеждат под формата на лекции, упражнения и курсови проекти. Изисква се активно участие на студентите в интерактивни комбинации от теоретични и практически занимания.

Критерии за прием: Диплома за завършено висше образование с успех от следването не   по-нисък от добър; автобиография; мотивационно писмо (една страница в свободен текст). Одобрението на кандидатите се извършва от катедра „Градоустройство“.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Доц. д-р арх. Милена Ташева – отговорник на магистърската програма, ръководител на катедра „Градоустройство”, тел.: 02/963 29 16, 02/963 52 45/вътр. 208 и 674; www.uacg.bg.

 

 

§ Магистърска програма по СЪВРЕМЕНЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ДИЗАЙН (COMPUTATIONAL AND ADVANCED DESIGN), предназначена за студенти със завършена степен на висше образование („бакалавър“ или „магистър“) – дистанционна форма, обучение на английски език, обучение срещу заплащане

Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия – лекции, упражнения и семинари и един семестър с дипломна работа.

Всичко, което хората сме проектирали до днес се основава на начина, по който човешкото тяло е изградено, функционира и преживява реалността около него. В същото време сме стигнали до кръстопът, където технологиите може и най-вероятно ще оформят не само ума ни, но и тялото ни. В този смисъл проектирането на бъдещето започва преди всичко с проектирането на тялото, което ще живее в това бъдеще.

По време на магистърската програма студентите ще трябва да проучат въпросите как може да се моделира човешко тяло чрез съвременни технологии и инструменти, какви са границите, пределите, ползите и разходите. В следващ етап ще се изследва как тези промени влияят върху жилищните условия, транспортните системи, градските структури и начините, по които човек се придвижва. Студентите ще се запознаят с използването на инструменти за създаване и работа с комплексни системи, които ще им дадат възможност да реализират идеите си.

Променяйки основната единица, върху която е базиран целият свят, а именно човешкото тяло, ние вече не проектираме само части от света, в който живеем. Ние проектираме целия свят. Това не е просто процес на проектиране, това е космогония.

По време на първите два семестъра от програмата студентите ще се запознаят с разнообразни изчислителни инструменти за параметричен и генеративен дизайн (Maya, ZBrush, Rhinoceros, Grasshopper, Houdini, Unreal Engine, C # и др.) Ще научат съвременни техники и умения от световноизвестни дизайнери и архитекти, които ще им позволят да създават и контролират сложни структури и системи. Ще се запознаят с условията за работа с машини, създаващи 3D модели чрез 3D принт, лазерно рязане и др. Нещо повече – студентите ще се научат как да формулират конкретна теоретична рамка, за да подкрепят своите идеи, да ги разширят, да включат нови елементи, давайки им гъвкавост и адаптивност. Лекциите и упражненията са подредени по начин, който започва от проектирането на един основен, първичен елемент и неговите функции, т.е. подобреното човешко тяло, постепенно преминава към разработване и подреждане на системи на градско ниво въз основа на основното звено и евентуално на ниво планета. В края на всеки месец студентите ще представят своята работа последвана от дискусия, по време на която световно известни ментори ще предоставят нова перспектива и критика на проектите.

Да бъдеш най-добър в това, което правиш, означава, че си длъжен не само да проектираш нещо ново, но и да начертаеш пътя, който другите да следват.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по Съвременен изчислителен дизайн.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с ОКС „бакалавър” (с натрупани 240 ECTS кредита) и ОКС „магистър“ от област 5 „Технически науки“ и област 8 „Изкуства“, с успех от дипломата не по-нисък от добър:

-            Студенти, завършили специалности с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в горепосочените направления;

-            Студенти, завършили специалности с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в горепосочените направления в чужбина. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. При кандидати с дипломи от област 8 „Изкуства“ от чужбина, същите се признават от НАЦИД.

Критериите за прием са свързани с портфолио с проекти на кандидатите, успех от завършеното образование, владеене на английски език ниво С1.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Проф. д-р арх. Орлин Давчев – Декан на Архитектурен Факултет и отговорник за магистърската програма, е-mail: o.davchev@uacg.bg, тел. +359 898 599 297.

 

 

§ Магистърска програма по ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО в Архитектурния факултет, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма на обучение, държавна поръчка и обучение срещу заплащане

Магистърската програма „Опазване на културното наследство” е разработена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурен, Строителен и Геодезически факултети на УАСГ. Тя е естествено продължение на развиваните от 40 години образователни традиции на университета за обучение в уважение към наследените ценности в жизнената среда и едновременно с това адекватен отговор на осезаемата нужда от висококвалифицирани кадри за развитие на науката и практиката в тази област.

Основна цел на програмата е да формира специалисти с експертиза в основните направления на многообразния полидисциплинарен процес по опазване на недвижимите културни ценности.

Учебният план на програмата е разработен в съответствие със законовите изисквания за висшето образование в България, с международно установените съвременни принципи на дейността и с добрите практики на български и задгранични университети. В рамките на магистърската програма се разглеждат всички основни въпроси, свързани със съвременната теория за опазване на недвижимите културни ценности; с еволюцията на обществените представи за тяхната значимост; с международната и национална правна основа и институционална система за осъществяване на дейността; с основните форми за юридическа и териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; с иманентната връзка на опазването на културното наследство с историческото познание за неговата същност; с традиционните строителни материали, техники и технологии, характерни за недвижимото културно наследство в региона, и със съвременните такива за осъществяване на консервационната намеса; с методическия подход за изучаване, документиране, обследване, оценка на състоянието и проектиране за консервация, реставрация и адаптация на културните ценности в полето на архитектурата, строителното инженерство и геодезията; със съвременните принципи за устойчиво управление; със социализирането на културните ценности чрез повишаване на тяхната достъпност, чрез съвременните средства за тяхната интерпретация, със средствата на музеографията и др.

Магистърът по „Опазване на културното наследство” придобива знания и умения в широк архитектурен, конструктивен, технико-икономически, управленски, правен и социален аспект на опазването на културно-историческото наследство, които обогатяват и доразвиват получената основа от завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“. Това специфично надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – архитекти, строителни инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и урбанисти, изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят широк спектър от полидисциплинарни въпроси в областта на опазване на културното наследство.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по Опазване на културното наследство.

Продължителност на обучението: Учебната програма е развита в рамките на три семестъра (една и половина академична година) и започва в началото на зимен семестър. Обучението включва лекционни курсове, упражнения, практики – в страната и в чужбина, и самоподготовка. Осъществява се под ръководството на преподаватели от академичния състав на УАСГ, от гост-преподаватели от задгранични университети, от изтъкнати специалисти с доказана в практиката експертиза и в сътрудничество с водещи фирми в областта на консервацията. Занятията се осъществяват в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ към УАСГ и във връзка с изградените към него Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН).

Обучението завършва с дипломна работа, която цели да представи придобитите професионални умения в областта на опазване на недвижимото културно наследство, проведени в мултидисциплинарен екип, максимално близо до реалната практика. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Предназначение на програмата:

Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование, които притежават образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”, както и магистри по „Ландшафтна архитектура“ от ЛТУ.

Кандидати, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Практикуване на придобитата квалификация:

Завършилите специалността придобиват правото за вписване в Регистъра на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности (съгласно чл. 165 от ЗКН и чл.4 от Наредба № Н-3 ОТ 6 април 2011 на МК), могат да се реализират в инвестиционното проектиране за недвижими културни ценности и в устройственото планиране за територии с културен потенциал (в рамките на придобита с предходното образование проектантска правоспособност), в изпълнението на консервационно реставрационни работи по обекти на недвижимото културно наследство (ЗКС, чл. 15, ал. 4), в надзор в проектирането и строителството на недвижими културни ценности, в управление на недвижими културни ценности, в държавните институции и областни администрации за провеждане на политиката по опазване на културното наследство, в неправителствени професионални и граждански организации с предмет на дейност, свързан с недвижимото културно наследство и други периферни области, свързани с развитие на културата, туризма, рекламата и др.

Условия за прием:

В платено обучение се приемат кандидатите, завършили специалности със степен „магистър“ от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ и „магистър“ по специалност „Ландшафтна архитектура“ от ЛТУ, със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от ЗВО. За държавна поръчка могат да кандидатстват завършилите специалности със степен „бакалавър“ от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

Критерии за подбор на кандидатите – среден успех от диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Доц. д-р арх. Велина Панджарова – отговорник на магистърската програма, ръководител на катедра „История и теория на архитектурата”, АФ, УАСГ” – каб. А701, корпус А сграда УАСГ, pandjarova@abv.bg, тел. 02/963 52 45/вътр. 90.

 

 

§ Магистърска програма по УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СИМ, предназначена за студенти със завършена степен на висше образование, редовна форма, обучение срещу заплащане

Квалификационната характеристика на ОКС „магистър“ по специалност „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ и учебният план на специалността отговарят на законовите разпоредби, както следва: Закон за висшето образование; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“; Национален класификатор за професиите и нормативните документи за прилагане на ЗВО в Р. България.

Насоченост на програмата:

В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, магистърската програма по „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ е ориентирана към студенти с придобита степен на обучение „бакалавър“ или „магистър“ от област на висше образование 5 „Технически науки“. Приемането на студентите се извършва съгласно нормативните актове и правилниците на УАСГ. Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни висши училища.

Образователни цели и задачи на програмата:

Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling – BIM) е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор и застроената среда. BIM е цифрова форма на строителството и операции с активи. То обединява технологиите, подобренията на процесите и цифровата информация, за да се оптимизират радикално резултатите на проектите, както и операциите с активи. BIM е стратегически фактор, способстващ за подобряване на процеса на вземане на решения както за сградите, така и за инфраструктурните активи в публичния сектор, през целия им жизнен цикъл. BIM се прилага основно за нови строителни проекти, но решаващата му роля е да подпомага обновяването, реконструкцията и поддръжката на застроената среда.

Ролята на BIM мениджъра е да изпълнява всички процедури в BIM базираното цифрово строителство по време на етапите на проектиране, изграждане и приключване на проекта. BIM мениджъра ръководи и поддържа използването на цифрови технологии за създаване и управление на BIM съдържание в строителния сектор.

Основната философия на програмата е да се разрушат бариерите между строителните дисциплини и чрез обучение, базирано на проекти и задачи, да се даде възможност на професионалистите да работят в рамките на мултидисциплинарен, съвместен процес на проектиране и управление, базиран на международни стандарти и свързаните с тях професионални насоки. В крайна сметка същността на BIM не е свързана с технологии или процеси, а с хората и как техните познания могат да бъдат обединени в процес на сътрудничество, за да се предостави напълно интегриран проект, който отговаря на всички поставени цели и задачи.

Обучение:

Учебният процес, от приема на студенти до завършването им, е организиран на базата на съгласувана учебна документация включваща: квалификационна характеристика, учебен план за специалността и учебни програми за отделните дисциплини. Учебният процес се осъществява в рамките на поредица от задължителни и избираеми дисциплини с продължителност:

·      Два академични семестъра – изучават се основни, общи и специализирани дисциплини;

·      Дипломен семестър – разработва се дипломна работа.

Основните принципи на учебния план са насочени към задоволяване на необходимостта от нови практически знания и умения на студентите чрез:

·      Високо академично ниво на преподаване, което да осигури концептуално мислене и умения за практическо приложение на получените знания и умения;

·      Включване на професионалисти от практиката в рамките на учебния процес;

·      Осигуряване на съвместна работа със студенти от различни специалности от област на висше образование 5 „Технически науки“.

Занятията се провеждат под формата на лекции, упражнения и курсови проекти. Не е задължително студентите да имат предишен опит в работата с BIM софтуер. Изисква се активно участие на студентите в интерактивни комбинации от теоретични и практически занимания. Учебният план включва задължителни, задължителноизбираеми и свободноизбираеми дисциплини. Дипломирането се осъществява през третия семестър след успешно разработена и защитена дипломна работа или дипломен проект. Цялостният образователен процес е структуриран в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Обхват на знанията, уменията и компетентностите на BIM мениджъра:

Чрез изучаваните дисциплини студентите се запознават с принципите на BIM и управление на проекти, проектиране и сътрудничество чрез BIM, икономически и бизнес анализ, финансов анализ и прогнозиране, как правилно да оценяват, планират и прилагат BIM върху проекти, как да структурират изисквания към информацията и планове за изпълнение на BIM, също така ще придобият необходимите технически умения за работа с BIM. Обръща се внимание на значимостта на управлението на информацията при строителните проекти и най-добрите практики за осъществяването му.

Магистърската програма е уникална за България и подходът към обучението е отличителен по отношение на конкурентните програми, достъпни в международен план. Търсенето на професионалисти с умения в прилагането на BIM технологиите за управление на процесите в строителството е много силно както на национално, така и на международно ниво. Той е в основата на нуждите на широк спектър от дисциплини в строителния сектор за професионалисти, квалифицирани в процесите на съвместно проектиране, изграждане и управление. Очаква се завършилите програмата да намерят работа както в рамките на собствените си дисциплини, така и в нововъзникващите съвместни кариери, тъй като BIM процесите стават все по-широко приети.

Реализация на завършилите специалисти:

Придобитата магистърска степен подобрява знанията и уменията на завършилите студенти в различни аспекти, което им дава възможност да работят в много роли, свързани с изпълнението и внедряването на BIM:

·      BIM мениджър, отговарящ за цялостната организация на инвестиционния проект;

·      BIM мениджър, отговорен за цялостното намаляване на риска в строителния сектор;

·      BIM мениджър, отговарящ за цялостната дигитална стратегия на проекта;

·      BIM координатор, отговарящ за координирането на техническото изпълнение на BIM по проект;

·      Дизайнер, работещ по проект с широко използване на BIM;

·      Мениджър на проекти по проект с широко използване на BIM;

·      BIM експерт, представляващ работодателите и техните информационни нужди;

·      BIM експерт, представляващ изпълнителите и техните отговорности към BIM;

·      Експерти, участващи в разработването и разпространението на BIM софтуер;

·      Университети, колежи, професионални училища и частни образователни институции – като преподаватели.

Завършилите студенти също ще имат необходимите умения и знания, за да оптимизират работните процеси и да стимулират дигиталната трансформация в организации като:

·         Проектантски бюра;

·         Строителни фирми;

·         Фирми за недвижими имоти;

·         Компании за управление на проекти и консултации;

·         Публични институции, участващи в обществените поръчки за сгради;

·         Обществени институции, участващи в администриране на строителството;

·         Изследователски институции в строителния сектор;

·         Производители на строителни продукти.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Проф. д-р арх. Орлин Давчев – Декан на Архитектурен Факултет и отговорник за магистърската програма, е-mail: o.davchev@uacg.bg, тел. +359 898 599 297.