Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Кратка характеристика на магистърските програми в Строителен факултет

Кратка характеристика на магистърските програми в Строителен факултет

 §  Магистърска програма по КОНСТРУКТИВНО ИНЖЕНЕРСТВО (обучение срещу заплащане)

Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адекватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори. Лекциите в курса се базират на получените в предходното обучение добри познания по приложна математика, физика и конструктивна механика. Предлага се специализирано изучаване на проблемите, свързани с конструктивното композиране, конструктивното формообразуване, изчисляване и оразмеряване на разнообразни носещи конструктивни системи от различни конструктивни материали – стоманобетон, стомана, дърво и др.

В магистърския курс по конструктивно инженерство са включени и въпроси, свързани с поведението на носещите конструкции при различни експлоатационни товари и въздействия. Отделено е специално внимание на проектирането на конструкциите за сеизмични въздействия. Изясняват се въпросите на конструктивното моделиране и се създават основни умения за непрекъсната самоподготовка и стремеж към научни изследвания.

Учебният план включва задължителни, задължително-избираеми и свободно-избираеми дисциплини.

За покриване на изискванията на Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, към утвърдения учебен план е възможно да се добавят допълнителни учебни дисциплини.

Завършилите магистърската програма по „Конструктивно инженерство“ ще могат да се реализират като строителни конструктори, консултанти, експерти и изследователи по строителни конструкции, главни специалисти в специализираните държавни органи и др.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: строителен инженер по конструктивно инженерство, образователно-квалификационна степен „магистър”.

Продължителност на програмата: три семестъра (два учебни и един дипломен).

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:

– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;

– студенти, завършили степента „бакалавър“ или „магистър“ в други висши училища по специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Транспортно строителство“;

      чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен „бакалавър“ или „магистър“ по строително инженерство. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Начало на обучението: летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Проф. д-р инж. Борислав Белев – отговорник на магистърската програма, ръководител на катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“, www.uacg.bg.

 

 

§  Магистърска програма по ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (обучение срещу заплащане)

Магистърската програма „Изследване и проектиране на строителни конструкции” по специалността „Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of Technology, Göteborg, Department of Civil Engineering. Този магистърски курс е завършен успешно от няколко випуска редовни студенти, които са намерили добра реализация като научни работници и преподаватели в наши и чуждестранни университети, а също така и като експерти, консултанти и проектанти във водещи международни и български компании.

Програмата осигурява специализирано обучение на студентите в областта на проектирането на сложни съвременни конструкции с различно предназначение. Това обучение обхваща целия процес на създаване на нови конструкции: концептуално проектиране и последващо детайлиране на сгради и мостове; разработване на подходящи изчислителни модели; методи за анализ на нови, съществуващи и допълнително усилени, конструкции; съвременни специализирани програмни системи за изчисляване на конструкциите; проектиране на сгради и съоръжения, отговарящи на изискванията на Европейските норми. Магистърската програма създава и добри умения у студентите за самостоятелна научноизследователска работа.

Студентите разработват дипломна теза (проект) в рамките на 12 седмици, като дипломният проект може да бъде разработен в Университета, в чужбина (ако са на специализация) или навън, ако работят.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по изследване и проектиране на строителни конструкции.

Продължителност на програмата: три семестъра, от които последният семестър – дипломна работа.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:

– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;

– студенти, завършили степента „бакалавър“ или „магистър“ в други висши училища по специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Транспортно строителство“;

      чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен „бакалавър“ или „магистър“ по строително инженерство. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Доц. д-р инж. Александър Таушанов – ръководител катедра „Строителна механика“ и отговорник на магистърската програма, е-mail: taushanov@uacg.bg и www.uacg.bg.

 

 

§  Магистърската програма по УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)

Магистърската програма „Управление на проекти в строителството“ е разработена от колектив на катедра „Организация и икономика на строителството“ към Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество с „Project Management Institute“ – Chapter in Bulgaria.

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Управление на проекти в строителството“ в образователно-квалификационна степен „магистър“ има за цел да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление на проекти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както и във висшите училища, в научноизследователски институти, развойни звена и др. в областта на строителството, регионалното развитие и благоустройство, транспорта, опазването на околната среда и водите.

Магистърът по „Управление на проекти в строителството“ трябва да придобие знания и умения в широк управленски, технико-икономически, правен и социален аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по строително инженерство, икономика и право. Това надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – строителни инженери, архитекти, геодезисти, юристи и икономисти изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят актуалните въпроси в областта на управлението на проекти, включващи задължителни курсове, както следва:

•   същността и основните характеристики на управлението на проекти;

•   стандарти в управлението на проекти;

•   управление на недвижими имоти;

•   финансово управление на проекта;

•   планиране и контрол на проекта;

•   управление на риска на проекта;

•   цифрово управление на проекти в строителството;

•   управление на човешките ресурси на проекти;

•   управление на ресурситe на проекта;

•   управление на инфраструктурни проекти и опазване на околната среда; 

•   управление на качеството на проекта;

•   управление на договорите, правна и нормативна уредба в строителството;

•   управление на програми и портфолия;

•   строително информационно моделиране

и

избираеми курсове, както следва:

•   финансиране на проекти по европейски програми;

•   управление на исторически и културни ценности;

•   управление на строителните отпадъци;

•   управление на мостове;

•   управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации;

•   управление на проекти по договори ФИДИК;

•   повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството (ПРЕЕС);

•   устойчива архитектура;

•   възстановяване и усилване със съвременни композитни материали.

С цел придобиване на по-добри и задълбочени знания и практически умения за успешно планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти е предвидено изучаването и използването на софтуерно приложение за управление на проекти чрез софтуерните продукти «Примавера» (Primavera), WorkStream, Microsoft Project. Участниците в образователно-квалификационната степен ще придобият знания как ефективно да идентифицират, организират и управляват дейностите и ресурсите, необходими за изпълнението на даден строителен инвестиционен проект в рамките на ограниченията за време и бюджет, така че да постигат успешно поставените цели.

Придобитата квалификация след успешно завършване на програмата: магистър по управление на проекти в строителството.

Продължителност на програмата: два семестъра (една академична година). В зависимост от първоначалната завършена специалност на кандидатите се предвижда и допълнително обучение в основни инженерни дисциплини. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование по специалности от област 5 „Технически науки“ (в т.ч. проф. направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“), професионални направления 3.6 „Право”, 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“, със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър.

Приемат се студенти по държавна поръчка с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“. При повече кандидати за отпуснатите бройки, се извършва класиране по оповестени критерии от факултета.

Останалите кандидати за магистърската степен могат да бъдат записани в платена форма на обучение (обучение срещу заплащане), при условията на чл. 21 от ЗВО и заплащане на такси, определени от Академичен съвет.

Кандидати завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Проф. д-р инж. Жулиета Манчева – отговорник на магистърската програма, катедра „Организация и икономика на строителството”, mancheva_fce@uacg.bg.