Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Кратка характеристика на магистърските програми във Факултета по транспортно строителство

Кратка характеристика на магистърските програми във Факултета по транспортно строителство

 § Магистърска програма по ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО (задочна форма на обучение, обучение срещу заплащане)

Предназначение на програмите: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:

– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство);

  студенти, завършили степените „бакалавър” или „магистър“ в български висши училища с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“;

  чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен „бакалавър“ или „магистър“ с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по транспортно строителство.

Продължителност на програмата: три семестъра, от които последния семестър – дипломна работа. През първите два семестъра се провеждат лекции и упражнения по задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на транспортното строителство. През третия семестър се разработва дипломна работа.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Доц. д-р инж. Петър Николов –катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, тел: 02/865 11 89/вътр. 565; e-mail: road.uacg@gmail.com; фейсбук страница: катедра „ПТС“.

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на факултета в периода август – септември (да се следи сайта на университета, факултета и катедрата за точните дати). При подаване на заявленията за кандидатстване и дипломите за висше образование, кандидатите подават задължително и автобиография с посочен подробен трудов стаж по специалността. Кандидатите се класират по успех от дипломата. При повече кандидати от възможната бройка за обучение, предимство имат кандидатите със стаж по специалността.

 

 

§ Магистърска програма по ГЕОТЕХНИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО (редовна форма на обучение, обучение срещу заплащане)

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас ­ фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.

Тематични направления в обучението: съвременни методи за изследване на свойствата и напрегнатото и деформираното състояние на почвените и скалните масиви, специални фундаментни конструкции, свлачищни укрепващи конструкции, геотехнически проблеми на околната среда, геотехнически съоръжения в сеизмичните райони, числени методи в геотехническото проектиране, насипни съоръжения, инженерна скална механика, приложна инженерна геология.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по геотехническо инженерство. Придобитата квалификация дава възможност за реализация на завършилите като проучватели, проектанти, изследователи, консултанти, експерти и др. в специализираните и строителни фирми и държавни органи.

Продължителност на програмата: два семестъра, от които последния семестър – дипломна работа.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:

– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултети и Факултета по транспортно строителство);

– студенти, завършили степен „магистър” във Висше строително училище „Любен Каравелов”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Транспортно строителство“.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: проф. д-р инж. Андрей Тоцев – катедра „Геотехника”, тел: 02/963 52 45/вътр. 434; е-mail: a.tocev@abv.bg.

 

 

§     Магистърска програма по УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (задочна форма на обучение, обучение срещу заплащане)

Предназначение на програмите: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от област 5 „Технически науки“ със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър. Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура.

Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семестър – дипломна работа.

Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура. Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производствено-технически отдели. Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор. 

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Адреси за контакти: Доц. д-р инж. Петър Николов – катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, тел: 02/865 11 89/вътр. 565; e-mail: road.uacg@gmail.com; фейсбук страница: катедра „ПТС“.

Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на факултета (да се следи сайта на университета, факултета и катедрата за точните дати). При подаване на заявленията за кандидатстване и дипломите за висше образование, кандидатите подават задължително и автобиография. Подборът на кандидатите се извършва от комисия, която ще прегледа прецизно документите, на база завършеното предходно висше образование и успеха от дипломата.