Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Кратка характеристика на магистърските програми в Хидротехнически факултет

Кратка характеристика на магистърските програми в Хидротехнически факултет

  §  Магистърска програма по ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (редовно обучение, ДЪРЖАВНА поръчка и обучение срещу заплащане)

Продължителност на обучението: четири семестъра, от които три с аудиторни занятия и един за дипломна работа

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година.

Магистърската програма по специалност „Инженерна екология“ е синхронизирана със сходна специалност в Университета на Неапол „Федерико ІІ“, Италия, като е подписано двустранно споразумение, позволяващо придобиването на двойна диплома, при спазването на определени изисквания.

Съгласно споразумението, обучението на български студенти през първите два семестъра е в УАСГ, на български език, а през третия и дипломния семестър – в Италия, на английски език. Включването в програмата за двойна диплома е по желание на студентите, като кандидатите трябва да владеят английски на добро ниво (В1 или по-високо), а подборът им се извършва след първата година на обучение. За студентите, продължаващи обучението си през втората година в УАСГ, преподаването е на български език.

Обучението подготвя бъдещите магистри за заемане на управленски позиции чрез придобиване на специализирани знания относно управление на различни хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, селищни водоснабдителни и канализационни мрежи и пречиствателни станции. Курсовете включват актуални обществени теми и политики, свързани с енергийната неутралност и ефективност, кръговата икономика и други.

Завършилите тази специалност имат широки възможности, както за професионална реализация, така също и за научна кариера след продължаване на образованието в докторантска програма на обучение.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: „Инженер-еколог“.

Условия за прием: Държавната поръчка е за кандидати, завършили ОКС „бакалавър“ от област на висше образование 5 „Технически науки“ или от професионално направление 4.4 „Науки за земята“ с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“. Когато броят на кандидатстващите е по-голям от отпуснатите места по държавна поръчка, се извършва класиране на кандидатите.

Кандидатите, притежаващи ОКС „магистър“, се обучават срещу заплащане, по такси, определяни ежегодно от Академичния съвет на УАСГ, като трябва да са завършили специалности от област на висше образование 5 „Технически науки“ или от професионално направление 4.4 „Науки за земята“ с успех от дипломата не по-нисък от „добър“.

 

§  Магистърска програма по ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВиК  МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (редовно обучение, срещу заплащане)

Продължителност на обучението: четири семестъра, от които три с аудиторни занятия и един за дипломна работа.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/25 година.

Целта на програмата е вече дипломирани инженери, притежаващи познания по базовите строително-конструктивни дисциплини, да бъдат квалифицирани в специалност „Водоснабдяване и канализация“, специализация „ВиК мрежи и съоръжения“. При обучението се изучават профилиращи дисциплини, чрез които се придобиват необходимите знания, умения и компетенции за проектирането, строителството и експлоатацията на водоснабдителни мрежи и съоръжения, както и необходимите допълнителни познания относно пречистването на води.

Обучението отговаря на условията, посочени в Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ част „Водоснабдяване и канализация“ (ДВ, бр. 96/2016 г.)

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“.

Дипломата за висше образование позволява придобиването на правоспособност за самостоятелно проектиране по част „Водоснабдяване и канализация“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Условия за прием: Кандидатите трябва да са завършили специалности от област на висше образование 5 „Технически науки“, с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“. Когато в предходното образование не са изучавани всички дисциплини, съгласно Раздел ІІІ от горепосочената Наредба (ДВ, бр. 96/2016 г.), за кандидата се изработва индивидуален учебен план, съобразен с нея, като продължителността на обучението се увеличава.

 

§  Магистърска програма по ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ (редовно обучение, срещу заплащане)

Продължителност на обучението: четири семестъра, от които три с аудиторни занятия и един за дипломна работа.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Целта на програмата е вече дипломирани инженери, притежаващи познания по базовите строително-конструктивни дисциплини, да бъдат квалифицирани в специалност „Водоснабдяване и канализация“, специализация „Пречистване на води“. При обучението се изучават профилиращи дисциплини, чрез които се придобиват необходимите знания, умения и компетенции за проектирането, строителството експлоатацията на ВиК пречиствателни станции, както и необходимите допълнителни познания относно водоснабдителните мрежи и съоръжения.

Обучението отговаря на условията, посочени в Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, част „Водоснабдяване и канализация“ (ДВ, бр. 96/2016 г.)

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“.

Дипломата за висше образование позволява придобиването на правоспособност за самостоятелно проектиране по част „Водоснабдяване и канализация“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Условия за прием: Кандидатите трябва да са завършили специалности от област на висше образование 5 „Технически науки“, с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“. Когато в предходното образование не са изучавани всички дисциплини, съгласно Раздел ІІІ от горепосочената Наредба (ДВ, бр. 96/2016 г.), за кандидата се изработва индивидуален учебен план, съобразен с нея, като продължителността на обучението се увеличава.

 

§  Магистърска програма по ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО (редовно обучение, срещу заплащане)

Продължителност на обучението: четири семестъра, от които три с аудиторни занятия и един за дипломна работа.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Целта на програмата е вече дипломирани инженери, притежаващи познания по базовите строително-конструктивни дисциплини, да бъдат квалифицирани в специализацията „Хидротехническо строителство“ на специалност „Хидростроителство“. При обучението се изучават профилиращи дисциплини, чрез които се придобиват необходимите знания, умения и компетенции за проектирането, строителството експлоатацията на всички основни хидротехнически съоръжения – язовирни стени и съоръжения към тях, хидроенергийни системи, подземни хидротехнически съоръжения, водни пътища и пристанища, хвостохранилища и др. при интегриране и опазване на околната среда.

Обучението отговаря на условията, посочени в Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, част „Хидротехническа“ (ДВ, бр. 96/2016 г.)

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: „Строителен инженер по хидротехническо строителство“.

Дипломата за висше образование позволява придобиването на проектантска правоспособност по част „Хидротехническа“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Условия за прием: Кандидатите трябва да са завършили специалности от област на висше образование 5 „Технически науки“, с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“. Когато в предходното образование не са изучавани всички дисциплини, съгласно Раздел ІІІ от горепосочената Наредба (ДВ, бр. 96/2016 г.), за кандидата се изработва индивидуален учебен план, съобразен с нея, като продължителността на обучението се увеличава.

 

§  Магистърска програма по ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО (редовно обучение, срещу заплащане)

Продължителност на обучението: четири семестъра, от които три с аудиторни занятия и един за дипломна работа.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Целта на програмата е вече дипломирани инженери, притежаващи познания по базовите строително-конструктивни дисциплини, да бъдат квалифицирани в специализацията „Хидромелиоративно строителство“ на специалност „Хидростроителство“. При обучението се изучават профилиращи дисциплини, чрез които се придобиват необходимите знания, умения и компетенции за проектирането, строителството експлоатацията на: системи за напояване на земеделски земи, дворни места, паркове и спортни терени; мрежи, съоръжения и помпени станции за доставка на вода за напояване; дренажни системи на обработваеми земи и сгради; корекции на реки във и извън населени места и съоръженията към тях. Особено предимство са получените познания за проектирането на рибовъдни стопанства и извършването на водостопански и оптимизационни изследвания.

Обучението отговаря на условията, посочени в Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, част „Хидромелиоративна“ (ДВ, бр. 96/2016 г.)

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: „Строителен инженер по хидромелиоративно строителство“.

Дипломата за висше образование позволява придобиването на проектантска правоспособност по част „Хидромелиоративна“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Условия за прием: Кандидатите трябва да са завършили специалности от област на висшето образование 5 „Технически науки“, с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“. Когато в предходното образование не са изучавани всички дисциплини, съгласно Раздел ІІІ от посочената „Наредба за държавните изисквания …“ (ДВ, бр. 96/2016 г.), за кандидата се изработва индивидуален учебен план, съобразен с нея, като продължителността на обучението се увеличава.

 

§  Магистърска програма по УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИ РЕСУРСИ (редовно обучение, срещу заплащане)

Продължителност на обучението: три семестъра, от които два с аудиторни занятия и един за дипломна работа.

Начало на обучението: зимен/летен семестър на учебната 2024/2025 година.

Чрез програмата се подготвят специалисти по управление на водни ресурси, които познават основните видове водностопански системи – водоснабдителни, канализационни, хидромелиоративни и хидроенергийни; съоръженията към тях; функциите и спецификите на тези системи. Получават се знания, умения и компетенции за извършване на водностопански изследвания, за разработване на планове за управление на речни басейни и планове за превантивна дейност срещу вредното въздействие на водите. Завършилите студенти ще могат да заемат длъжности на различни изпълнителски и ръководни нива в държавни, обществени и частни организации и учреждения като експерти, ръководители на експлоатационни предприятия, инвеститори, консултанти, администратори, преподаватели, научни работници и пр.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: „Инженер по управление на водни ресурси“.

Условия за прием: Кандидатите трябва да са завършили специалности от област на висше образование 5 „Технически науки“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“ или 4.4 „Науки за земята“, с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“.

 

Адрес за контакти за всички магистърски програми, предназначени за студенти със завършена степен на висше образование: Деканат на Хидротехническия факултет – тел.: 0884358084, е-mail: dean_fhe@uacg.bg.

Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.