Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Кратка характеристика на магистърската програма в Геодезически факултет

Кратка характеристика на магистърската програма в Геодезически факултет

 Магистърска програма по УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ задочна форма на обучение, държавна поръчка и обучение срещу заплащане

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговаря на съвременните насоки на устойчиво развитие, фокусиращи се в интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда. Целта е да се подготвят специалисти с компетентност по разработването и структурирането на предложения за европейски инфраструктурни проекти и притежаващи умения и знания да участват в техническото, административното и финансово управление и реализиране на дейностите по проекта. Образователните цели се реализират чрез задълбочаване на теоретичните познания и практическа подготовка в направленията управление на проекти, регионално развитие, инфраструктурни мрежи и техните компоненти, законодателна рамка, кадастър и имотна регистрация, информационни технологии, опазване на околната среда.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър – инженер по управление на европейски инфраструктурни проекти.

Продължителност на програмата: три семестъра, от които последният семестър – дипломна работа.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към лица с инженерно и урбанистично висше образование по специалности от област 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър със степен „бакалавър” и/или „магистър”. Формата на обучение е задочна – срещу заплащане при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование, а за студентите, завършили редовния бакалавърски курс на обучение по специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – при условията на държавна поръчка с класиране за бройките отпуснати от Министерски съвет (класирането на кандидатите е по успех от дипломата за висше образование). При свободни бройки могат да бъдат класирани и кандидати, завършили другите бакалавърски специалности в УАСГ.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2024/2025 година

Адреси за контакти: проф. д-р инж. Маргарита Мондешка-Недялкова - катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти” и ръководител на магистърската програма, тел: 02/963-52-45/вътр. 583 или 711, е-mail: m.mondeshka@abv.bg.