Начало / Прием / Бакалавър / Балообразуване

Балообразуване

 

ТАБЛИЦА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА
Специалност
 (максимален бал, форма на обучение и образователно-квалификационна степен) 
Кандидатстудентски изпити Балообразуване от Балообразуване
Кандидатстудентски изпит 1 Кандидатстудентски изпит 2 Оценка/ДЗИ 1 Оценка/ДЗИ 2 Оценка/ДЗИ 3 Оценка/ДЗИ 4
Архитектура - редовно обучение
 (Максимален бал - 30)
 ОКС "Магистър

  
Математика Рисуване (рисунка 1 - перспектива; рисунка 2 - пластичен модел и рисунка 3 - цветна композиция) Една от следните оценки (О1):
 1) оценка от кандидатстудентски изпит по Математика
 2) оценка от ДЗИ по Математика по утвърдени програми за XI и XII клас 
Оценките от трите части на кандидатстудентския изпит по Рисуване (рисунка 1 - перспектива; рисунка 2 - пластичен модел и рисунка 3 - цветна композиция) (О2) Общ (среден) успех от дипломата за средно образование (О3)   О1+О2+О3
Всички инженерни специалности - редовно и задочно обучение
 (Максимален бал - 30)

 ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"
Математика   Една от следните оценки (О1):
 1) оценка от кандидатстудентски изпит по Математика
 2) оценка от ДЗИ по Математика по утвърдени програми за XI и XII клас
 3) оценка от ДЗИ по Български език и литература по утвърдени програми за XI и XII клас
Оценката по Математика от задължителната подготовка от дипломата за средно образование (О2) Една от следните оценки (О3):
 1) оценката по Физика (физика и астрономия) от задължителната подготовка от удостоверението за завършен първи гимназиален етап
 2)  оценката по Физика (физика и астрономия) от дипломата за средно образование
  О1х3+О2+О3
 или
 О1х2.5+О2+О3
Урбанизъм - редовно обучение
 (Максимален бал - 30)
 ОКС "Бакалавър"
Математика   Една от следните оценки (О1):
 1) оценка от кандидатстудентски изпит по Математика
 2) оценка от ДЗИ по Математика по утвърдени програми за XI и XII клас  
 3) оценка от ДЗИ по Български език и литература по утвърдени програми за XI и XII клас
Общ (среден) успех от дипломата за средно образование (О2) Една от следните оценки (О3):
 1) оценка по Български език и литература от задължителната подготовка от дипломата за средно образование
 2) оценка от ДЗИ по Български език и литература по утвърдени програми за XI и XII клас
Една от следните оценки (О4):
 1)  оценка по География (география и икономика) от задължителната подготовка от удостоверението за завършен първи гимназиален етап
 2) оценка по География (география и икономика) от дипломата за средно образование
 3) оценка от ДЗИ по География по    утвърдени програми за XI и XII клас
О1х2+О2+О3+О4
Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране - редовно обучение
 (Максимален бал - 30)

 ОКС "Магистър"
Математика Рисуване I част (перспектива) Една от следните оценки (О1):
 1) оценка от кандидатстудентски изпит по Математика
 2) оценка от ДЗИ по Математика по утвърдени програми за XI и XII клас  
 3) оценка от ДЗИ по Български език и литература по утвърдени програми за XI и XII клас
Оценката от изпита по Рисуване I част (перспектива) (О2) Общ (среден) успех от дипломата за средно образование (О3)   О1х2+О2+О3+О4
Забележка:              
(1) Кандидат-студентите за специалностите „Архитектура”, „Урбанизъм” и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране”, които са завършили средно образование през 2003 г. и в дипломите си нямат формиран общ успех, задължително представят Удостоверение за общ успех от училището, в което са завършили, като неразделна част от дипломата си. Липсата на такова удостоверение им отнема правото да кандидатстват за тези специалности.
 (2) Оценката от представянето на кандидат-студентите, спечелили първите места в Националния кръг на олимпиадата по математика, организиран от МОН, се признава за оценка по математика при образуването на бала.
 (З) На участниците в националния отбор на Република България за олимпиадата по математика се признава оценка — отличен (6,00).
 (4) Кандидат-студентите, притежаващи диплома за средно образование, които в годините на обучението си във втори гимназиален етап са станали лауреати на национални или международни олимпиади или състезания, или носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства по математика, се приемат без кандидатстудентски изпит и извън утвърдения от Министерски съвет планов брой във всички специалности без специалности „Архитектура” и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране”. За специалности „Архитектура” и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране” им се признава оценка по математика отличен (6,00).
 Кандидатстудентските изпити ще се проведат присъствено на територията на Университета по архитектура, строителство и геодезия.
 
 Бал за специалност "Архитектура" не се образува, когато:
 - на кандидатстудентския изпит по Математика е получена оценка слаб (2) и кандидатът няма оценка от ДЗИ по Математика по утвърдени програми за XI и XII клас
 - при получена оценка слаб (2) на някоя от трите рисунки
 - средната оценка от трите рисунки е по-ниска от добър (4,00)
 
 За инженерните специалности:
 При балообразуване с оценката от ДЗИ по Български език и литература, тя се умножава с коефициент 2.5. Кандидатстудентският изпит по Математика не е задължителен за кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование след 2008 г. Те участват с най-високата оценка от посочените ДЗИ. Кандидатстудентският изпит по Математика е задължителен за кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование преди 2008 г. Бал не се образува само за кандидати, завършили средно образование преди 2008 г. и положили кандидатстудентски изпит по Математика с оценка слаб (2). Кандидатите за СПЕЦИАЛНОСТ "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - АНГЛОЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ" полагат и задължителен изпит по английски език, който се оценява с "ДА" - издържал и "НЕ" - неиздържал. От изпит по Английски език са освободени завършилите езикови гимназии с английски език, както и кандидатите с успешно издържан ДЗИ по Английски език, с оценка най-малко добър (4,00) независимо от профила на училището, както и кандидатите, притежаващи международно валидни сертификати за владеене на английски език ниво минимум В1.
 За специалност "Урбанизъм": Ако кандидат-студентът е положил изпит по Математика с оценка слаб (2), балът се изчислява с по-високата оценка от посочените ДЗИ. Бал не се образува при оценка от кандидатстудентския изпит по Математика слаб (2) и кандидатът няма съответните ДЗИ.
 За специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране": В случай, че кандидатът е положил изпит по Математика с оценка слаб (2), балът се изчислява с по-високата оценка от посочените ДЗИ. Бал не се образува при оценка от кандидатстудентския изпит по Математика слаб (2) и кандидатът няма съответните ДЗИ. Бал не се образува при оценка слаб (2), получена на изпита по Рисуване I част (перспектива).