Начало / Прием / Бакалавър / Кандидатстудентски изпити

Кандидатстудентски изпити

съгл. Правилника за приемане на студенти в УАСГ за учебната 2024/2025 година
кандидатстудентският изпит по математика може да се окаже задължителен за прием в бакалавърските специалности при определени обстоятелства

.......

(3) Изпитът по математика е задължителен за всички инженерни специалности, специалност „Урбанизъм“ и специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране”, ако кандидатите са завършили средно образование преди 2008 г.

...........

(7) Изпитът по математика НЕ е задължителен за всички инженерни специалности, специалност „Урбанизъм“ и специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране”, ако кандидатите са завършили средно образование след 2008 г. и имат ДЗИ по математика и/или ДЗИ по български език и литература.

..........


(9) Кандидатстудентските изпити се организират, провеждат и оценяват от комисии, назначени със Заповед на Ректора на УАСГ. Програмите за съответните изпити са неразделна част от настоящия Правилник (приложение 2).

(10) Кандидатстудентските изпити за прием на студенти за 2024 г. ще се проведат на следните дати съобразно календарния график:

    1. Изпит по математика на 7 юни (петък), от 8:00 часа с продължителност 5 астрономически часа и по програма съгласно приложение 2;
..........


(11) Проверката на писмените работи по математика се извършва двукратно от независими един от друг преподаватели по определените критерии. При разлика в оценките по-голяма от две точки, писмените работи се арбитрират.

.............

(14) Кандидатите са длъжни един ден преди провеждане на всеки изпит да проверят сградата и залата, в която са разпределени. Влизането в залата се извършва срещу лична карта и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпит/и. В деня на изпита кандидатите трябва да са заели местата си не по-късно от 7:45 часа.

(15)Не се разрешава явяването на изпит в друга зала, освен посочената в разпределението за всеки кандидат. Личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Квесторите на залата настаняват кандидатите според спецификата на изпита и капацитета на залата. За изпитите по рисуване номерата на местата се теглят на случаен принцип. Преди започване на изпитите квесторите провеждат инструктаж. Кандидатите са длъжни да спазват определения ред в залата и указанията на квесторите.

(16) Кандидати, явили се след съобщаване на темата, не се допускат до участие в изпита.

(17) За изпита по математика изпитните материали се предоставят на кандидатите от УАСГ. Кандидатите са длъжни да пишат с химикал, пишещ синьо, могат да ползват черен молив, чертожни пособия и гума. Разрешава се да се ползват следните помагала: „Четиризначни математически таблици и формули” от Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов, както и „Справочник по математика” от В. Ангелов, А. Дишлиев, М. Маринов, В. Пашева, П. Стоев, В. Тодоров и С. Цветков. В тях не трябва да има вписана допълнителна информация. Забранява се ползването на калкулатори, електронни бележници, портативни компютри, мобилни телефони, таблети, МР3 устройства, техника с мобилна връзка и други подобни.

..........

(19) На изпита по математика при доказано преписване, опит за преписване, снимане и/или опит за снимане на работата или изпитната тема, разговаряне по време на изпита, подсказване, откриване на неразрешени материали, нарушаване на реда в залата, ползване на непозволена техника (вкл. и в тоалетните), нарушаване на анонимността чрез поставяне на особен знак върху изпитните материали, писмената работа се анулира. Не се разрешава изнасяне на изпитната тема.

(20) Всеки кандидат, явил се на изпит по математика, след приключване на изпита лично предава писмената си работа на квестор от залата, който в негово присъствие запечатва големия плик с дадения определен брой листа, малкото пликче с личните данни на кандидата, както и изпитната тема.

........

(23) При съмнение в самоличността на кандидата или при други опити за измама, УАСГ има право да потърси съдействие от компетентните органи.

Чл. 14.(1) Резултатите от изпитите се обявяват съобразно календарния график. Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите.

(2) След обявяване на резултатите, в определения по календарния график ден, кандидатите могат лично да видят конкурсните си работи (без придружители) с цел разпознаване (идентифициране) в зала 225 на Ректората с работно време от 10:00 ч. до 13:00 ч. Допускането в залата става след представяне на лична карта и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпит/и. Кандидатът има право да види само собствената си работа. Ако в нея се установи допусната техническа грешка, за нейното отстраняване се подава заявление до Ректора в същия ден в деловодството на УАСГ. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения по конкурсните работи на трети лица.

(3) Обявените оценки са окончателни и важат за приемане само за 2024 г. УАСГ не издава служебни бележки на кандидат-студентите до приключване на окончателното записване на приетите първокурсници (към началото на новата учебна година), удостоверяващи положените изпити и резултатите от тях.