Начало / Прием / Магистър след средно образование / Условия за прием

Условия за прием

Условия за кандидатстване

Чл.8. (1)   В УАСГ могат да кандидатстват български граждани (включително и тези с двойно гражданство), които:

                 1. Притежават диплома за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища;

                 2. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;

                 3. Отговарят на условията за прием в настоящия Правилник.

          (2)   В УАСГ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установен за българските граждани:

                 1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България;

                 2. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.

                 3. Чужденци, граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство. Това обстоятелство се удостоверява с документ за самоличност.

                 4. Чужденци, които са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на МС от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. 

          (3)   Кандидат-студентите по чл. 8, завършили средно образование в небългарски училища, представят в УАСГ удостоверение за признато средно образование от Министерството на образованието и науката или от Регионално управление на образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.