Начало / Прием / Магистър след средно образование / Кандидатстудентски изпити

Кандидатстудентски изпити

съгл. Правилника за приемане на студенти в УАСГ за учебната 2024/2025 година

Кандидатстудентски изпити

Чл. 13.(1) УАСГ организира и провежда самостоятелно кандидатстудентските изпити по математика, рисуване и английски език. Критериите за оценяване на изпитните работи по рисуване са неразделна част от изпитната тема и се предоставят на кандидатите в деня на изпита. Всички изпити са анонимни.

(2) Изпитът по математика е задължителен за специалност „Архитектура”, ако кандидатите с дипломи за средно образование след 2008 г. нямат ДЗИ по математика, както и за всички кандидати, завършили средно образование преди 2008 г.

(3) Изпитът по математика е задължителен за всички инженерни специалности, специалност „Урбанизъм“ и специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране”, ако кандидатите са завършили средно образование преди 2008 г.

(4) Изпитите по рисуване I част (перспектива), рисуване II част (пластичен модел) и рисуване III част (цветна композиция) са задължителни за специалност „Архитектура”.

(5) Изпитът по рисуване I част (перспектива) е задължителен за специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“.

(6) Изпитът по математика НЕ е задължителен за специалност „Архитектура“, ако кандидатите са завършили средно образование след 2008 г. и имат ДЗИ по математика.

(7) Изпитът по математика НЕ е задължителен за всички инженерни специалности, специалност „Урбанизъм“ и специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране”, ако кандидатите са завършили средно образование след 2008 г. и имат ДЗИ по математика и/или ДЗИ по български език и литература.

(8) Изпитът по английски език е задължителен за специалност „Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение”, освен ако кандидатите не са освободени от него на основание чл. 15 (2) т. 5.

(9) Кандидатстудентските изпити се организират, провеждат и оценяват от комисии, назначени със Заповед на Ректора на УАСГ. Програмите за съответните изпити са неразделна част от настоящия Правилник (приложение 2).

(10) Кандидатстудентските изпити за прием на студенти за 2024 г. ще се проведат на следните дати съобразно календарния график:

    1. Изпит по математика на 7 юни (петък), от 8:00 часа с продължителност 5 астрономически часа и по програма съгласно приложение 2;
    2. Рисуване І част (перспектива) на 10 юни (понеделник), рисуване ІІ част (пластичен модел) на 12 юни (сряда) и рисуване ІІІ част (цветна композиция) на 14 юни (петък), от 8:00 часа с продължителност 6 астрономически часа всеки и по програма съгласно приложение 2;
    3. Изпит по английски език на 17 юни (понеделник) от 9:00 часа с продължителност 3 астрономически часа и по програма съгласно приложение 2.

(11) Проверката на писмените работи по математика се извършва двукратно от независими един от друг преподаватели по определените критерии. При разлика в оценките по-голяма от две точки, писмените работи се арбитрират.

(12) Оценяването на работите по рисуване се извършва по шестобалната система от две независими една от друга комисии по критериите, записани в конкурсните задачи и на базата на сравнителния метод. При разлика в оценките равна или по-голяма от 0,6 окончателната оценка се определя от арбитражна комисия.

(13) Изпитът по английски е писмен и се оценява с "да" – издържал и "не" – неиздържал.

(14) Кандидатите са длъжни един ден преди провеждане на всеки изпит да проверят сградата и залата, в която са разпределени. Влизането в залата се извършва срещу лична карта и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпит/и. В деня на изпита кандидатите трябва да са заели местата си не по-късно от 7:45 часа, а за изпита по английски език не по-късно от 8:45 часа.

(15)Не се разрешава явяването на изпит в друга зала, освен посочената в разпределението за всеки кандидат. Личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Квесторите на залата настаняват кандидатите според спецификата на изпита и капацитета на залата. За изпитите по рисуване номерата на местата се теглят на случаен принцип. Преди започване на изпитите квесторите провеждат инструктаж. Кандидатите са длъжни да спазват определения ред в залата и указанията на квесторите.

(16) Кандидати, явили се след съобщаване на темата, не се допускат до участие в изпита.

(17) За изпита по математика изпитните материали се предоставят на кандидатите от УАСГ. Кандидатите са длъжни да пишат с химикал, пишещ синьо, могат да ползват черен молив, чертожни пособия и гума. Разрешава се да се ползват следните помагала: „Четиризначни математически таблици и формули” от Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов, както и „Справочник по математика” от В. Ангелов, А. Дишлиев, М. Маринов, В. Пашева, П. Стоев, В. Тодоров и С. Цветков. В тях не трябва да има вписана допълнителна информация. Забранява се ползването на калкулатори, електронни бележници, портативни компютри, мобилни телефони, таблети, МР3 устройства, техника с мобилна връзка и други подобни.

(18) За изпита по английски език изпитните материали се предоставят на кандидатите от УАСГ. Кандидатите са длъжни да пишат с химикал, пишещ синьо, могат да ползват черен молив и гума. Забранява се ползването на мобилни телефони, таблети, МР3 устройства, техника с мобилна връзка и други подобни.

(19) На изпитите по математика и английски език при доказано преписване, опит за преписване, снимане и/или опит за снимане на работата или изпитната тема, разговаряне по време на изпита, подсказване, откриване на неразрешени материали, нарушаване на реда в залата, ползване на непозволена техника (вкл. и в тоалетните), нарушаване на анонимността чрез поставяне на особен знак върху изпитните материали, писмената работа се анулира. Не се разрешава изнасяне на изпитната тема.

(20) Всеки кандидат, явил се на изпит по математика или английски език, след приключване на изпита лично предава писмената си работа на квестор от залата, който в негово присъствие запечатва големия плик с дадения определен брой листа, малкото пликче с личните данни на кандидата, както и изпитната тема.

(21) Листовете (за беловата и за подготвителната скица) за изпитите по рисуване се предоставят от УАСГ. Забранява се ползването на внесени отвън листа за рисуване. Останалите необходими материали и пособия (моливи с различна твърдост, гуми, темперни бои и др.) се носят от кандидатите в зависимост от спецификата на конкретния изпит. Подробни указания и изисквания относно всеки отделен изпит по рисуване са предоставени в програмата по рисуване, неразделна част към настоящия Правилник (приложение 2). Забранява се ползването на мобилни телефони, таблети, МР3 устройства, фотоапарати, техника с мобилна връзка и други подобни. Не се разрешава снимането на рисунките, моделите и изпитните теми, както и изнасянето на рисунки или изпитни теми извън залата. Анулиране на конкурсна работа се извършва при нарушаване на реда в залата, снимане или опит за снимане на рисунка/тема/модел, изнасяне на рисунка/тема извън залата, ползване на непозволена мобилна техника (вкл. и в тоалетните), нарушаване на анонимността чрез поставяне на особен знак върху рисунката, рисуване върху чужда рисунка, рисуване върху листа, не предоставени от УАСГ. Не се разрешава изнасяне на изпитната тема.

(22) Всеки кандидат, явил се на изпита по рисуване, след приключване му, лично предава рисунката си на квестор от залата, който, в негово присъствие, полага плътно непрозрачно правоъгълно картонче върху личните му данни и го запечатва с второ бяло листче по краищата.

(23) При съмнение в самоличността на кандидата или при други опити за измама, УАСГ има право да потърси съдействие от компетентните органи.

Чл. 14.(1) Резултатите от изпитите се обявяват съобразно календарния график. Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите.

(2) След обявяване на резултатите, в определения по календарния график ден, кандидатите могат лично да видят конкурсните си работи (без придружители) с цел разпознаване (идентифициране) в зала 225 на Ректората с работно време от 10:00 ч. до 13:00 ч. Допускането в залата става след представяне на лична карта и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпит/и. Кандидатът има право да види само собствената си работа. Ако в нея се установи допусната техническа грешка, за нейното отстраняване се подава заявление до Ректора в същия ден в деловодството на УАСГ. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения по конкурсните работи на трети лица.

(3) Обявените оценки са окончателни и важат за приемане само за 2024 г. УАСГ не издава служебни бележки на кандидат-студентите до приключване на окончателното записване на приетите първокурсници (към началото на новата учебна година), удостоверяващи положените изпити и резултатите от тях.