Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Хидравличен удар в помпени напорни тръбопроводи

Хидравличен удар в помпени напорни тръбопроводи

 ЦЕЛ НА КУРСА: Курсът е насочен към проектанти на напорни тръбопроводи на помпени станции, и други напорни системи, незапознати или недостатъчно запознати с явлението хидравличен удар, евентуалните негови последствия и средства за защита, и компютерното му моделиране с цел приложение в реални проекти. Представят се основните съоръжения за защита срещу хидравличния удар, с техния принцип на действие и условия за приложение. Подходът е напълно практически, представяйки минимални основни понятия необходими за разбиране на явлението и нагледна демонстрация на неговото протичане в различни случаи с и без защитни средства, посредством софтуер за интерактивно числено моделиране. Участниците в курса получават една ограничена свободна версия на софтуера. В курса също ще могат да се анализират спрямо хидравличен удар конкретни проекти от техен интерес.

 

Метод на обучение:  Лекции 20 часа; Упражнения 10 ч.; 

Такса: 760,00 лв. платима авансово до започването на курса

Интензивен курс: 5 дни /от понеделник до петък/ от 9:00 ч. - 16:00 ч., зала 508; корпус "А"; ХТФ, УАСГ.

Лектор: доц. д-р инж. Борис Ц. Цанков - кат. "Хидравлика и хидрология“ при УАСГ;

Гост лектор: проф. д-р инж. Величко Г. Цачков - Мексикански Институт по Технология на Водата.

Придобивани знания: Основи на хидравличния удар в помпени напорни тръбопроводи, съоръжения за защита и тяхното компютърно числено моделиране.

Придобивани умения: Изследвания на хидравличния удар, с оразмеряване на защитни съоръжения посредством компютърно числено моделиране.

Изисквания към участниците: Основни познания по хидравлика и проектиране на напорни тръбопроводи.

Форма на оценяванe: тест.

Документ при завършване на курса:  Удостоверение за допълнително обучение, издадено от Центъра за кариерно развитие и следдипломна квалификация при УАСГ.

Справки и записвания: тел.  0882 529 592; 02/8666 453 – каб. 205, Стара сграда - Ректорат на УАСГ; Инспектор: Сийка Илова.