Начало / Прием / Чуждестранни граждани / Условия за кандидатстване

Условия за кандидатстване

 

Приемането на кaндидатите за студенти – прием на чуждестранни студенти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висше образование  – граждани на държави извън Европейския съюз и  Европейското икономическо пространство  за обучение в подготвителния курс се извършва въз основа на минималния среден успех от балообразуващите за съответната специалност предмети в дипломата за средно образование на кандидата, който не може да бъде по-нисък от 62% от максималната оценка по системата на оценяване в страната, в която е придобито средното образование (съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти). Те могат да кандидатстват в УАСГ при следните условия: Общият среден успех от дипломата за завършено средно образование и успехът по математика и физика да не е по-нисък от 62% от максималната стойност на оценките. Допълнително, за специалност Архитектура кандидатите трябва да имат съответния успех и по рисуване.

Приемането на кандидатите за студенти – прием на чуждестранни студенти – граждани на държави от  Европейския съюз и  Европейското икономическо пространство  по желаните специалности  се извършва  при условията на български граждани с конкурсен изпит и класиране след успешно завършен подготвителен курс.

Прием на лица с двойно гражданство, едно от които е българско, може да се извършви по реда и условията на българските кандидат-студенти, или по реда на чуждестранни граждани.
Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определените за чужденци такси, когато са приети при условие и ред, определени за чуждестранни граждани.

Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (Постановления на Министерски съвет ПМС №103/1993 г. и ПМС №228/1997 г.) – класираните кандидати се представят от Министерството на образованието и науката.


Необходими документи:
1. Заявление (формуляр) по образец, съдържаща кратки биографични данни и наименование на желаната от кандидата специалност за обучение;
2. Копие от дипломата за средно образование - при кандидатстване за пълен срок на обучение;
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
4. Академична справка или диплома за висше образование - при кандидатстване за частичен срок на обучение или за магистърска програма;
5. Копия от двата документа за самоличност – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско. При наличие на разлика в имената в документите, кандидатът прилага и нотариално заверена декларация за идентичност на имената или удостоверение от общинските власти.
6. Две снимки 4/6 cm.

7. Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионално Управление на образованието РУО (за информация на техния сайт https://ruo-sofia-grad.com).

8. На Е-mail: gloria_nakova@abv.bg се изпраща pdf файл на всяка една от горните точки с цел подготвяне на документите за внасянето им в МОН.
 

Чуждестранните образователни документи следва да бъдат заверени в държавата по произход на дипломата и по седалище на институцията, издала дипломата.


Документите по т. 2, 3 и 4 се превеждат официално на български език и се легализират в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България и държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за заверките, преводите и легализациите на официални документи.
 

Обработените документи се изпращат в МОН, което издава поименно Удостоверение за право на обучение. След получаването му чуждестранният граждаднин подава молба в посолството на Република България за получаване на виза.

Курсът, в който ще бъдат записани кандидат-студентите за частичен срок на обучение се определя въз основа на информацията, съдържаща се в представената академична справка или в дипломата за висше образование.

Дипломите за средно образование на граждани на държави от Европейския съюз се легализират от МОН, след приемането в подготвителната година.

Обучението в подготвителната година (с продължителност 10 месеца) е на български език – за специалностите преподавани на български език, или на английски език – за специалност ССС англоезично обучение.
Курсистите от подготвителната година след успешното завършване получават СВИДЕТЕЛСТВА за завършен подготвителен курс, след което се записват по факултети в съответните специалности.