Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Описание

Описание

 

 

КАНДИДАТ СТУДЕНТИ 2023!!!

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием без конкурсен изпит в ХТФ за учебната 2023-2024 год.

През 2019 год Хидротехническият факултет на УАСГ отбеляза 70 години от своето създаване. Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и хидромелиоративното строителство.

 

Фото галерия

  • HTF2

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия е партньор по
Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Обучението в ХТФ отразява динамичните промени във водния сектор и е отговор на социалната поръчка на бизнеса и институциите и на изискванията на пазара на труда. ХТФ на УАСГ е движеща сила за обмен на знания между науката и практиката, с което способства за подготовка на високо квалифицирани съвременни кадри.

Обучението за специалност Водоснабдяване и канализация, специалност Хидростроителство (защитена специалност) специализация Хидротехническо строителство и специализация Хидромелиоративно строителство е в редовна и задочна форма.

Има възможност за кандидатстване за стипендии:

*Съюз на ВиК операторите; *Софийска вода


 От учебната 2017/18 година е въведена нова бакалавърска специалност:

 „Инженерна екология“.

   

 Има ни и във:  https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

 

Ако сте завършил ХТФ при УАСГ/ВИАС/ВИСИ/ИСИ/Държавна политехника, помогнете ни да създадем регистър на завършилите ХТФ, като попълните данните си тук.

 

Обучението в Хидротехническия факултет включва базовата инженерна подготовка по всички основни строително-конструктивни дисциплини. Върху тях се надгражда специализираната подготовка в областта на водното строителство и водните технологии.

 

За специалностите с образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" се приемат студенти с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” от област 5 “Технически науки” на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и успех от дипломата за висше образование съгласно ЗВО най-малко добър. Таксите за обучение се определят от Академичния съвет на база на годишната държавна издръжка за професионалното направление.

 Хидротехническият факултет разполага с богата лабораторна база (вкл. компютърни лаборатории) за практически занятия на студентите и за научноизследователска дейност в областта на хидростроителството и водните технологии.

Обучението в Хидротехническия факултет отговаря на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити ECTS (общоевропейска система за отчитане на учебната работа на студентите при усвояване на образователните дисциплини). Това позволява легитимно обучение на студенти в сродни Европейски университети.

Програма ЕРАЗЪМ дава възможност и субсидира студентски обмен между висши учебни заведения в страните-членки на Европейския съюз, както и в страни извън него. Студентите от ХТФ имат възможност за обучение за един-два семестъра (обикновено от 4-ти и 5-ти курс) в партниращи университети, с които има сключени двустранни договори за обмен: ТУ Виена, Австрия; ТУ Дрезден, Германия; Технологичен институт Карлсруе, Германия; Университет Генуа, Италия; Норвежки университет за наука и технологии, Трондхайм, Норвегия; ТУ Бърно, Чехия.

Чрез Централноевропейската програма за академичен обмен CEEPUS ежегодно в Хидротехническият факултет се реализира студентска мобилност по линия на двустранното сътрудничество с ТУ Виена, Австрия. 

 

Випускниците на Хидротехническия факултет се дипломират с държавни дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър”, като получават професионална квалификация строителен инженер по съответните специалности.  

Завършилите студенти се реализират професионално в: проектантски, строително-монтажни, инженерингови и други фирми, занимаващи се с широкопрофилна конструкторска и строителна дейност, включително проектиране, строителство и експлоатация на хидроенергийни системи и съоръжения, хидромелиоративни системи и съоръжения, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, пречистване на природни и отпадъчни (битови и промишлени) води, третиране на твърди отпадъци, газоснабдяване на населени места и сгради; звената по екологичен контрол – районни инспекции  за опазване на околната среда и водите (РИОСВ); речни басейнови дирекции и съвети, управленчески структури в съответните отдели и служби в министерства, областни, градски и общински съвети; инвеститорски звена към различните ведомства, фирми и предприятия; преподаватели в строителни техникуми и в УАСГ; научно-изследователски и контролни лаборатории; научно-изследователски звена и институти; търговски фирми и кантори, занимаващи се с посредническа и търговска дейност в областта на строителството; консултантски бюра, фирми и експертни звена; строителни специалисти в банки и застрахователни фирми и институти. 

 

 

 

Факултетна комисия по учебни дейности (ФКУД) за ХТФ:

ЗаповедПротокол1; ГрафикПротокол2

 

И малко история и спомени:

снимка Преподавателски състав май 2022г.

Исторически документи, събрани от доц. В. Божков

 

70 год. ХТФ през 2019г.:

Указ на Президента за 70 години ХТФ и плакет

Този юбилей, изобразен като българска шевица (чрез двоичен код)

 

Декани на ХТФ

Преподаватели от Хидротехническия факултет, заемали ръководни длъжности в системата на държавната администрация

снимка Преподавателски състав март 2002г. 

история на ХТФ, написана за честването на 50 год. ХТФ през 1999г.

схема на развитието на ХТФ (създадена 1999г)

 

 

50 год. ХТФ през 1999г.: