Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Специалности

Специалности

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство - защитена специалност
Магистър (MA)

Хидростроителство - защитена специалност - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)
В специалност „Водоснабдяване и канализация“ се обучават студенти в две специализации: „Пречистване на води“ и „ВиК мрежи и съоръжения“. ВиК - Пречистване на води   Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните ...
Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври
 Специалността „Инженерна екология“ е със срок на обучение 2 години (4 семестъра), в редовна форма на обучение. Тя е създадена като комбинация от традициите в обучението в УАСГ, пречупени през призмата на изискванията на новото време. Мисия: Подготовка на ...
Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври
Специалността е пряко свързана с осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване, зелена енергия, земеделие, промишлено водоснабдяване, охлаждане и др. Тази дейност е от изключително значение за всички сфери на икономиката и живота в условията на климатични ...
Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври
 В специалността се подготвят високо квалифицирани специалисти за двете основни дейности в условията на климатични промени – борба със засушаването и предпазване от наводнения. Компетенциите на дипломираните инженери са проектирането, строителството и ...
Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

 

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври
 Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните технологии за пречистване на води, като се грижат за опазването на водата като ресурс в България и по света. Средства: Модерни лаборатории с нова апаратура, преподаватели с активна практика, ...
Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври
 Специалността дава необходимите познания за проучване, проектиране, строителство и поддържане на: сградни газови инсталации; селищни газоснабдителни системи – селищни газопроводни мрежи, газорегулаторни пунктове и др.; магистрални газопреносни системи – ...
Инженерна екология
Бакалавър (BA)
 Специалността „Инженерна екология“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение е нова за УАСГ. Тя е създадена като комбинация от традициите в обучението в УАСГ, пречупени през призмата на изискванията на новото време. Мисия: Подготовка на ...
Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври
 През учебната 2021/22 година не се предлага обучение по тази специалност.
Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)
 В специалност „Водоснабдяване и канализация“ се обучават студенти в две специализации: „Пречистване на води“ и „ВиК мрежи и съоръжения“. ВиК - Пречистване на води Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните ...
Хидростроителство - защитена специалност
Магистър (MA)
Специалност „Хидростроителство“ (ХС) е единствената инженерна защитена специалност в България. Студентите са освободени от заплащане на семестриални такси и имат възможност да кандидатстват за специални, допълнителни стипендии. Специалност ...