Начало / За Университета / Центрове / Център за качеството и акредитация / Описание

Описание

Центърът за качество и акредитация (ЦКА): осъществява оперативен контрол върху дейностите по подобряване на качеството на учебния процес в УАСГ; оказва методическа помощ на ръководните органи, академичния състав, студентите и докторантите при изпълнение на техните задачи; предлага промяна в нормативните документи на УАСГ, свързани с поддържане и повишаване на качеството на учебния процес.

За реализиране на тези задачи Центърът за качество и акредитация организира и провежда редовни обучения на органите по качеството, академичния състав и административния персонал.

Основна задача на ЦКА е и подготовката на документите за акредитация и следакредитационния контрол на УАСГ за специалностите по регулираните професии и докторските програми.

В състава на центъра е назначен следния персонал:

  • Ръководител;
  • Технически сътрудник.

Центърът за качество и акредитация е създаден за осъществяване на оперативен контрол и оказване на методическа помощ при осъществяване на дейностите по подобряване на качеството на учебния процес в УАСГ, в тясна комуникацията с факултетните ръководства, ректорското ръководство, професионалните и обществени организации, академичната общност и студентите.

ЦКА е създаден с решение на Академичния съвет на УАСГ от 8 март 2017 година (протокол № 16). Дейността му се ръководи от Правилник за устройството и дейността на Център за качество и акредитация. Дейността на ЦКА се наблюдава и контролира от Заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация.
Центърът за качество и акредитация извършва следните дейности, свързани с поддържане и повишаване на качеството на учебния процес и на комплексната дейност в УАСГ:

  • организира обучения на академичния състав и административния персонал за запознаване с целите на УАСГ по качеството и повишаване на тяхната професионална компетентност;
  • предлага промяна в нормативните документи на УАСГ, свързани с поддържане и повишаване на качеството на учебния процес;
  • организира и реализира подготовката на документите за институционална и програмна акредитация на УАСГ;
  • оказва съдействие на факултетните ръководства при подготовка на материали за програмна акредитация на специалности от регулираните професии и докторски програми;
  • организира периодични срещи за запознаване с дейността и ангажиментите на ЦКА;
  • подпомага ръководствата на факултетите при организиране на работни срещи и мероприятия със студенти, преподаватели и работодатели в полза на повишаване на качеството на учебния процес в УАСГ.

Специфични задачи на ЦКА:
Съгласно изискванията на чл. 8 д от Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ, преди началото на всяка учебна година ЦКА разработва и предлага за обсъждане и приемане в Академичния съвет на УАСГ Годишен план за дейностите по самооценяване и вътрешен одит (за учебната 2019 / 2020).
Със заповед № 90 от 27.02.2019 г. на Заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация, ръководителят на ЦКА разработва График за изготвяне на годишните доклади за изпълнение на препоръките (за 2019 година) и следи за неговото изпълнение.
Със заповед № 91 от 27.02.2019 г. на Заместник-ректора по учебната дейност, качество и акредитация, техническият сътрудник на ЦКА извършва контрол върху регулярното предаване на отчетите, залегнали в Годишен план за дейностите по самооценяване и вътрешен одит.
ЦКА ежегодно разработва График за обучения на академичния състав в УАСГ (за 2019 година) и График за обучения на административния персонал (за 2019 година).
Забележка: Актуалните планове и графици се публикуват в секция Новини на ЦКА.

 Среща на ЕГ на НАОА с ректорското ръководство
Среща на ЕГ на НАОА с ректорското ръководство

Обучение на ръководители на дипломанти
Посещение на ЕГ на НАОА в лаборатория на УАСГ

   
Обучения на катедрени отговорници по качеството

   
 Обучения на докторанти и на ръководителите им

   
Обучения на ръководители на дипломанти

   
Обучения на председатели на изпитни комисии

   
Обучения на комисии по качеството