Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Материали

Материали

Публикации


Книги


КонспектиТест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, уч. год. 2017

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчевкадастър I
конспект по дисциплината

Конспект по МОГИ 200_2021
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Учебни материали

Примерни типове линии
гл. ас. инж. Иван Кунчев

SHP_AutoCAD
гл. ас. инж. Иван Кунчев
Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформацииМорска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

MOGI 1- 4
лекции теми 1 до 4


статистика
въведение в математическа статистика, числени характеристики, надеждност

зависими случайни величини
коефициент на корелация, регресия


Теория на вероятностите
ас. инж. Петя Георгиева

Изравнение на ъглово-линейни мрежи
пример с нелинейни уравнение на измерванията

Двумерно разпределение
Думерно нормално разпределение. Елипса на грешките

Изменение в КККР - ПУП
Изменение в КККР при прилагане на ПУП

Лекция МОГИ
Определяне параметрите на емпирични формули по МНМК

Упражнение 4 МОГИ
Упражнение 4 определяне на параметрите на формули по МНМК.

ПУП - Кадастър
помощен материал

кадастър - ИС 1
кадастрални системи в ЕО 1

кадастър - ИС 3
кадастрални системи в ЕО 3

кадастър - ИС 2 4
кадастрални системи в ЕО 2 4
План за упражнения по МОГИ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

cadview-Signed.apk
Програма за визуализация на CAD/ZEM файлове на операционна система Android.

Курсови задачи и задания

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатикаЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10mУчебни материали и задания за упражнения по Геодезия, част 1
Записки на лекции по Геодезия, част 1, задания за упражнения и методически указания


Правила за заверкаИзисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван КунчевДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-ЦветковаИнформация


Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина