Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Петър Филков

Хидротехнически факултет - Декан

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

доц. д-р инж. Петър Филков
Кабинет А 408
Приемно време

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ДЕКАН (каб. А204)
Сряда 11-12 ч.

През зимната сесия - за заверки и консултации- по договорка (каб. А408)

Телефон Декан/Dean: 0886600865 (9:30-18:30 h); Преподавател/Teacher: 9635245/589
E-mail filkov_fhe@uacg.bg
Семейно положение неженен

Лекционни курсове

Мелиоративни помпени станции - за спец. "Хидромелиоративно строителство" ІV курс Хидромелиорации и помпени станции - за спец. "Хидростроителство", специализация ХТС ІII курс 
Отводнителни системи и корекции на реки - за спец. "Хидромелиоративно строителство" ІV курс
Специални въпроси при отводнителните системи и корекции на реки - "Хидромелиоративно строителство" V курс  
Хидромелиорации в ланшафтното планиране - за спец. "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране" ІІ курс
Декоративни водни площи и течения - избираема дисциплина за "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране" ІІІ курс

 

Образование

1986-1990 Строителен техникум "Хр. Ботев" - гр. София, спец. "Строителство на метрополитени" 1990-1995 Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр. София, спец. "Хидромелиоративно строителство"
1998-2001 Институт по хидротехника и мелиорации - гр. София - докторант
2006 Защитена дисертация на тема "Приложение на метода "по поискване" в напорни мрежи за напояване"

Езици

Английски (Добър), Руски (Добър)

Участие в международни проекти

 2014-2015 г.  "Проект за обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите" - по договор между Световна банка и Р. България; консултант на Световна банка.

Научни и академични длъжности

 доцент (май 2014 г.)

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Напояване, Напорни мрежи "по поискване", Водоразпределение, Помпени станции

Други длъжности и дейности

 Заместник-декан на ХТФ по научноизследователската и международна дейност (2016-2020) г.

Декан на ХТФ (от март 2020 г.)

Публикации

1. Д. Давидов, Н. Гаджалска, П. Филков. „Снижение на добива при дъждуване в условия на вятър”. Научни трудове на Селскостопанска Академия, Том V. София, 1998 г.
2. Д. Давидов, Н. Гаджалска, П. Филков. „Насоки при преустройството на напоителната мрежа пригодена за новите условия на земеделие”. Научни трудове на Селскостопанска Академия. Том VI. София, 1999 г.
3. П. Филков. „Възможности за въвеждане на разпределение “по поискване” в съществуващи дъждовални мрежи”. Сборник доклади от юбилейна научна конференция "60 години УАСГ", Том 7, София, 2002 г., стр. 315-324.
4. П. Филков. „Проводимост на разпределителните тръбопроводи при преустройство за работа “по поискване””. Селскостопанска техника № 5-6, София, 2003 г., стр. 63-66.
5. Филков, П., Й. Герински, З. Русева. „Сравнение на използваните у нас методи за определяне на оразмерителните водни количества при напоителни полета за полустационарно дъждуване”. Сборник доклади от юбилейна научна конференция „65 години УАСГ”, София, 2007, стр. 155 – 164.
6. Василев, М., П. Филков, Й. Герински, З. Русева, П. Петров. „Конструктивни решения на водоплътни екрани при специални насипни съоръжения”. Международна научна конференция УАСГ 2009, Годишник на УАСГ, том XLIV, свитък Х., София, 2009, стр.185-192.
7. Filkov, P., J. Gerinski. "Design Discharge of Irrigation Pumping Stations Under Reconstruction". "Ovidius" University Annals - Constantza, Year XII (2010), Series: Civil Engineering., Constantza, 2010, p. 359-3665.
8. Филков, П. “Използване на сключени мрежи в системи за капково напояване”, Научни трудове от юбилейна научна конференция с международно участие “65 години Аграрен университет – Пловдив“, Том LV, кн. 2, 2010, стр. 199 – 204.
9. Петров, К., Д. Георгиев, П. Филков, Й. Герински. „Методи за експериментално определяне на характеристиките на помпени агрегати и тръбна мрежа“. Водно дело, № 1/2, 2011 г., стр. 38-41.
10. Filkov, P., R. Meranzova. “Pump Selection for Extending Drip Irrigation Systems”. “Ovidius” University Annals - Constanza, Year XIII – Issue 13, Series: Civil Engineering, Constantza, 2011, p. 13-20.
11. Филков, П., Р. Меранзова. „Проблеми при разширението на съществуващи системи за капково напояване“. Сборник доклади от международна юбилейна научно-приложна конференция „70 години УАСГ“, том 3, София, 2012, стр. 377 – 382.
12. Филков, П. „Определяне характеристичната крива на разклонена мрежа чрез MS ExceL“. Сборник доклади от международна юбилейна научно-приложна конференция „70 години УАСГ“, том 3, София, 2012, стр. 383 – 388.
13. Филков, П. „Използване на MS ExceL за изчисляване на сключени напорни мрежи“. Сборник доклади от международна юбилейна научно-приложна конференция „70 години УАСГ“, том 3, София, 2012, стр. 389 – 394.
14. Filkov, P., G. Nachev, G. Mihaylova, G. Tonchev. “A New Life for the Old Pumping Stations?”. “Ovidius” University Annals - Constanza, Year XV – Issue 15, Series: Civil Engineering, Constantza, 2013, p. 133 - 140 (публикувана онлайн на http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/doc/anale/2013.pdf).
15. Филков, П. „Оразмеряване на стационарни системи за дъждуване с MS ExceL“. Годишник на УАСГ, том XLVІ, свитък VІ., София, 2014, стр.101-109.
16. Филков, П. „Отчитане на разходите за електроенергия при зонирани дъждовални помпени станции“, Годишник на УАСГ, том XLVІ, свитък VІ., София, 2014, стр.93-100.

Конспекти


Учебни материали

Курсови задачи и задания

Ситуация по ОСКР
Проект по "Отводнителни системи и корекции на реки"Други

Каталог Д-помпи (непълен)
за проектите по МПС и ХМПС

Каталог Е-помпи Грюндфос 1 част
за проектите по МПС и СВОСКР

Каталог Е-помпи Грюндфос 2 част
за проектите по МПС и СВОСКР

Ситуация землище с.Г
Проект по "Напоителни системи" за ХМС

Ситуация за спец. УУЗИ
Проект по "Хидромелиоративни системи"Програма Хидромелиорации
Програма Мелиорации на проф. дтн Д. Давидов дава възможност за изчисляване на оразмерителните задачи в областта на дъждуването, капкуването и поливането по бразди, хидрологията, язовирите, напоителните системи и аграрно-икономическа оценка на напояването.

Информация