Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Нели Банишка

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

доц. д-р инж. Нели Банишка
Кабинет 1040
Приемно време

Летен семестър на учебната 2023/2024 г.

Понеделник и сряда от 12.00 ч. до 13.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

E-mail nbanishka@abv.bg
Място и дата на раждане гр. Враца
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

 •  "Организация на строителството" за Специалност Архитектура
 • "Правна и нормативна уредба в строителството" за Специалност ССС, ХМС и ХТС
 • "Управление на човешките ресурси на проекта" в магистърска програма по "Управление на проекти в строитеството"
 • "Междуличностна комуникация" в бакалавърска програма по "Управление в строителството"

Образование

 • 1988-1992 Строителен техникум  "Г. С. Раковски", гр. Враца, Специалност:  "Геодезия, картография и фотограметрия"
 • 1992-1997 Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност "Хидромелиоративно строителство"
 • 2000 - 2005 Редовна докторантура, Институт по мелиорации и механизация, гр. София, тема на дисертацията: "Изследване на двустранното действие на отводнителните системи", Научни ръководители: ст.н.с ІІ ст. д-р инж. Пламен Петков; доц. д-р Спаска Калчева

 

Езици

 • Английски
 • Руски

Научни интереси

 • Организация и управление на строителството,
 • Управление на човешките ресурси в строителството,
 •  Организация и управление на напоителните и отводнителните системи и др.

 

 

Членство

2013 - член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, София - област,

Пълна проектантска правоспособност по  Част: Хидромелиоративно строителство

Пълна проектантска правоспособност по Част: Пожарна безопасност - Водно строителство

Участие в научно-изследователски проекти

 

Научно-изследователски проекти към Национален център за аграрни науки / Селскостопанска Академия:
1. “Възстановяване и реконструкция на отводнителните системи и съоръжения в България” , 2001-2005 г.
2. “Устойчиво и ефективно управление на водите в мелиорираните земеделски земи в условията на воден дефицит”, 2006 - 2007 г.
3. ”Интегрирано управление на напояването и отводняването в условия на климатични промени”. 2008 - 2009 г.

Научно-изследователски проект към Фонд “Научни изследвания” МОН:
“Осигуряване на екологосъобразно и устойчиво земеделие в преовлажнени земеделски земи чрез управление на подпочвените водни нива”, 2005-2008 г
 

Участие в проектиране и строителство

Участие в разработването на проекти за инфраструктурни обекти във водния сектор, като в т.ч.:

  - Подготовка на инвестиционен проект за ”Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа с пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, община Вълчедръм, по ТП по ос 1 на ОПОС 2007-2013 год.

-  Подготовка и управление на инвестиционен проект «Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община Георги Дамяново – І етап» за кандидатстване за финансиране съгласно условията на НПРСР 2007-2013г., мярка 321

- Подготовка на инвестиционен проект за ”Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа – с. Медковец”, община Медковец, по ТП по ос 1 на ОПОС 2007-2013 год.

- Работен проект за „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дрен, Община Радомир”

- Подготовка на инвестиционен проект «Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води гр. Мездра» по ос 1 на ОПОС 2007-2013 год, 2010, за агломерации над 10000 е.ж.

 - Подготовка на Инвестиционен проект „Интегрирано водно управление на гр. Белоградчик” , фаза: Прединвестиционно проучване, за кандидатстване за финансиране по ос 1 на ОПОС 2007-2013г.,  за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.

- Подготовка на Инвестиционен проект за „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в община Ракитово: гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково“ във фаза: Прединвестиционно проучване, за кандидатстване за финансиране по  ос 1 на ОПОС  за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.
 

Научни и академични длъжности

 • Научен сътрудник ІІІ ст. в секция “Управление на отводняването” - Институт по мелиорации и механизация – София, 2004 - 2006 г.
 • Научен сътрудник ІІ ст. в секция “Управление на отводняването” - ИММ – София, 2006 - 2008г.
 • Доктор по научна специалност "Хидромелиоративно строителство" - 2007 г.
 • Научен сътрудник І ст. в секция “Управление на отводняването” - ИММ – София, 2008 - 2009 г.
 • Асистент към катедра : "Организация и икономика на строителството" , Строителен факултет, УАСГ 2009 - 2012 г.
 • Главен асистент към катедра : "Организация и икономика на строителството" , Строителен факултет, УАСГ от 2012 г.
 •  Доцент към катедра: "Организация и икономика на строителството" от 2015 г.

Конспекти


Учебни материали