Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
Кабинет A 719
Приемно време

КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ УАСГ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА:
- Вторник от 10:00 до 11:30 ч. в каб. А719
- Сряда от 14:00 до 15:00 ч. в каб. А719

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА БЕЗЛЕКЦИОННА 16 СЕДМИЦА:
- Вторник от 10:00 до 15:00 ч. в каб. А719
- Четвъртък от 12:00 до 15:00 ч. в каб. А719

Консултациите се провеждат след предварителна заявка по мейл или телефон.

По изключение консултациите могат да се провеждат и в електронна среда на посочения по-долу линк. 

Телефон +359 885 28 98 58
E-mail asparuhov_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2015

Лекционни курсове

ЛИНК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ОН-ЛАЙН СРЕДА

https://us02web.zoom.us/j/6184511638?pwd=QVF6ams1Vk90bmhSaTV2QVZxelVNZz09 


Дисциплини в УАСГ:

- "Индустриални сгради" за специалност "Архитектура", III курс;

- "Индуастриални сгради" за специалност "Архитектура", IV курс;

- "Архитектура" за специалност ССС, II курс;

- "Архитектура" за специалност УУЗИ, II курс;

- "Енергоефективна архитектура и човежко здраве" за спрециалност "Архитектура", IV курс;

- "Енергоефективно поведение на сградите", избираем курс за специалност "Архитектура", IV и V к.

Календарните планове по преподаваните дисциплини съгласно чл. 62 от вътрешната система за оценка на качеството на УАСГ могат да се видят на следния URL адрес: 
http://uacgbg-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/asparuhov_far_uacg_bg/EYZVeqFxrlZJob70DhkyKk8BadoQo_MBXRsbFtTe8NxVyg

Международни:

- Ръководител на студентски обмен в Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет (08/2015);

- Гост-лектор в Карагандинския държавен технически университет - Казахстан (КарГТУ), 12/2014г.;

Образование

- Завършен редовен курс на обучение за консултант по енергийна ефективност на сгради (ниво 1) - Технически университет - София.. Удостоверение за квалификация №01010081/07.07.2023г.

- Институт по публична администрация. Завършен курс на обучение „2016-ЗО-2 Предизвикателството да управляваш“, Удостоверение №00076198/ 06.07.2016г.

- Доктор по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“, УАСГ (03/2014г.);

- Магистър по икономика, специалност „Управление на международни проекти“, Университет за национално и световно стопанство (07/2010г.);

- Магистър по архитектура, катедра „Промишлени и аграрни сгради“ УАСГ (01/2009г.).

- Завършен курс „Лидерски умения” при Нов Български Университет (2005г.).

- Участие в стажантска програма в Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет (06/2006 и 08/2007);

- Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Монтана. Завършено средно образование с математически профил и интензивно изучаване на английски език (2002)

Езици

английски, руски

Научни интереси

Териториално устройство, регионално планиране, архитектура на индустриални сгради, планиране на нндустриални зони, устойчива архитектура, енергийна ефективност на сгради, управление на  проекти

Членство

- Член на Съюза на архитектите в България;

- Член на Камарата на архитектите в България;

- Член на Ректорски съвет на УАСГ (2005-2007) като председател на Студентски съвет;

- Член на Академически съвет на УАСГ (2005-2007 и 2012-2013) от квотата на студентите и докторантите и от квотата на нехабилитираните преподаватели (2019-2023);

- Член на Факултетски съвет на АФ (2004-2009 и 2012-2013) от квотата на студентите и докторантите и 2019 г. от квотата на нехабилитираните преподаватели.

- Член организационного комитета Международной научно-практическая конференция «Современные проблемы истории и теории архитектуры: ХХ век, итоги мирового градостроительного и архитектурно-планировочного развития», СпБГАСУ, Россия

- Член на УСО към НБС ВОН - КНСБ

Участие в научно-изследователски проекти

- Участие в проект "Прецизиране на физичните характеристи (звукоизолационни и слънцеотражателни) на материали за ограждащи конструкции"финансиран от ЦНИП при УАСГ (р-л доц. д-р  Светлана Джамбова) (2017) – в процес на разработка.

- Ръководител на проект “Новаторски енергоспестяващи мерки за постигане на здравословен микроклимат при саниране на сгради”, финанси от ЦНИП при УАСГ по договор № БН187/16, 2016;

- Координатор на проект „Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (р-л проф. д-р арх. Йордан Радев) (2015-2016);

- Участие в проект „Изготвяне на методически указания за прилагане на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради, съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура“ финансиран от ЦНИП при УАСГ (р-л проф. д-р арх. Асен Писарски) (2013-2014) – реализиран.
 

Участие в проектиране и строителство

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ КАТО ПРОЕКТАНТ

- Технически проект за „Жжилищна сграда и допълващо застрояване - гараж и водоплътна изгребна яма“, находящи се в ПИ с ид. 07106.1430.461, съставляващ УПИ III-461, кв. 9 по плана на кв. "Абдовица", с. Бусманци, р-н Искър-СО, м. Кръсто, общ. Столична (2023)

- Прединвестиционно проучване и идеен проект за „Многофамилнa жилищнa сградa с подземен гараж и допълващо застрояване - обект за търговия и услуги" с местонахождение УПИ XVII-525, кв. 1, район "Младост" - СО по плана на гр. София (2023)

- Прединвестиционно проучване и идеен проект за „Многофамилна жилищна сграда с к.к. ≤ 10м с подземен гараж и спомагателна постройка на допълващото застрояване - гаражна рампа“ в УПИ V-350 "за жил. стр.", кв. 41, м. "кв. Горубляне", р-н "Младост" – СО (2023)

- Технически проект на четири жилищни сгради свободно застрояване с к.к. ≤ 10м в УПИ XIII-698, кв. 17, м. "кв. Горубляне", ПИ с ид. 68134.4087.698 по КККР, р-н "Младост" – СО (2023)

- Технически проект на три многофамилни жилищни сгради с к.к. ≤ 10м и допълващо застрояване – лятна кухня“ в УПИ VIII-410, кв. 35, м. "кв. Горубляне", ПИ с ид. 68134.4084.410 по КККР, р-н "Младост" – СО (2023)

- Проект на ПУП-ПРЗ на ПИ с ид. 52012.7.8, съставляващ УПИ III "за жил. стр.", УПИ IV "за жил. стр.", УПИ V "за жил. стр." и УПИ VI "за жил. стр.", кв. 7c и парцеларен план за транспортен достъп, м. „САДИНАТА“, с. Нови хан, Община Елин Пелин, Област Софийска, с. Нови хан, община Елин Пелин (2023)

- Проект на ПУП-ПРЗ за образуване на УПИ XXIV „за ЖС“ (52012.23.1), УПИ XXV „за ЖС“ (52012.23.2) и УПИ XXVI „за ЖС“ (52012.23.3), в т.ч. ПП за осигуряване на транспортен достъп до новообразувани УПИ в ПИ с идентификатор 52012.23.4 и част от полски път с ид. 52012.24.767, м. „НАД СЕЛОТО“, с. Нови хан, община Елин Пелин (2023)

- Технически проект за Еднофамилна двуетажна жилищна сграда с изгребна яма, находяща се в ПИ с ид. № 52012.23.1020 по КККР, съставляващ УПИ XX „за ЖС“, кв. 23, с. Нови хан, Община Елин Пелин, Област Софийска – в процес на ОСИП за издаване на РС (2021);

- Технически проект за Еднофамилна двуетажна жилищна сграда с изгребна яма, находяща се в ПИ с ид. № 52012.23.1020 по КККР, съставляващ УПИ XX „за ЖС“, кв. 23, с. Нови хан, Община Елин Пелин, Област Софийска – в процес на ОСИП за издаване на РС (2021);

- Технически проект за Еднофамилна двуетажна жилищна сграда с изгребна яма, находяща се в ПИ с ид. № 52012.23.1022 по КККР, съставляващ УПИ XXII „за ЖС“, кв. 23, с. Нови хан, Община Елин Пелин, Област Софийска – в процес на ОСИП за издаване на РС (2021);

- Технически проект за Еднофамилна двуетажна жилищна сграда с изгребна яма, находяща се в ПИ с ид. № 52012.23.1023 по КККР, съставляващ УПИ XXIII „за ЖС“, кв. 23, с. Нови хан, Община Елин Пелин, Област Софийска – в процес на ОСИП за издаване на РС (2021);

- Проект за ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор 52012.23.770 в с. Нови хан по КККР, одобрен със Заповед ТС-114/05.02.2021г. (кв. 23, по плана на с. Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска) (2021).

- Ръководител на колектив за изработване на техническо задание за инвестиционен проект за обект: „Детска градина в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж.к. Малинова долина“, район „Студентски“, гр. София“ (2021) – чрез УАСГ-ЦНИП ЕООД;

- Ръководител на колектив за изработване на техническо задание за инвестиционен проект за обект: „Основно общинско училище с подземен гараж“, ситуирано в област София (столица), община Столична, гр. София, Район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, кв. 20 „за училище“ (2021) – чрез УАСГ-ЦНИП ЕООД;

- Ръководител на колектив за изработване на техническо задание за инвестиционен проект за обект: „Основно общинско училище с подземен гараж“, ситуирано в област София (столица), община Столична, гр. София, Район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, кв. 127, парцел I, „за училище“ (2021) – чрез УАСГ-ЦНИП ЕООД;

- Ръководител на колектив за изработване на техническо задание за инвестиционен проект за обект:„Двуетажна пристройка към Детска ясла №69, гр. София 1700, р-н "Студентски", м. Студентски град, кв. 10, ул. "Йордан Йосифов", №1, ситуирана в УПИ I “За образование – детска градина“, кв. 100, представляващ ПИ с ид. № 68134.1600.4649 по Заповед за одобрение на КККР № РД-18-258/28.07.2020 г. (2021) – чрез УАСГ-ЦНИП ЕООД;

- Предпроектно проучване и идеен проект за жилищен комплекс от три многофамилни жилишни сгради „Triada apartments”, ситуиран в гр. Елин Пелин, бул. „Новоселци“ – съвместно с проектантско бюро СД Дизайн, РЗП ~ 10 000 кв.м., 2021 – нереализиран;

- Зърнобаза с цех за преработка, лаборатория, силози и зърносушилня, находящ се в ПИ с ид. 67489.72.34, област Варна, община Аксаково. Обектът е съставен от 4 броя силози за зърно Ø22,86 м с РЗП 1787,80 м2, административно – битова сграда с РЗП 206,05 м2 и лаборатория с РЗП 103,90 м2, 2019 г. – съвместно с РЕФОРМ ЕООД.

- Реконструкция, пристройка и смяна предназначението на консервна фабрика в склад за зърно, находящ се в УПИ XLIII-3124, кв. 117, ид. 40422.505.3124 – гр. Кубрат, 2018 г., – съвместно с РЕФОРМ ЕООД.

- Предпроектно проучване и идеен проект за жилищна сграда в гр. Варна, м. "Жълъдови хълмове" (2018) – съвместно с РЕФОРМ ЕООД.

- Предпроектно проучване и идеен проект за преустройство на ниско тяло към ТУ-София във Фитнес център, Студентски град, София (2015) – нереализиран.

- Информационни елементи към магазин за продажба на тютюневи изделия, печатни изделия и пакетирани стоки за сграда паметник на културата. Проект за реставрация на фасадата (съвместно с Лесс БГ), гр. Пловдив (2015);

- Идеен проект за Преустройство на еднофамилна жилищна сграда, с. Стамболово, общ. Ихтиман (2014) – нереализиран;

- Технически проект за спортно игрище за минифутбол с обект за обществено обслужване, Младост-4, София (2014) – реализиран;

- Работен проект за вътрешен интериор и дизайн на обзавеждане на жилище, ж.к. Лагера, София (2014) – реализиран;

- Технически проекти за преместваеми обекти в ЦГЧ на София (район Средец, район Слатина) (2013) – реализирани;

- Предварителни проучвания и разработване на концепция за ЦГЧ на гр. София за градоустройствен конкурс на Столична община – в колектив с арх. Тодор Дилов и арх. Явор Дичев (2013) – втора премия;

- Технически проект за соларен парк 50MW и подстанция 110kV/СрН (1,207,000 м2), с. Попович (общ, Бяла, Варна) (2011), съвместно с Три Аксис ООД и инж. Росен Димитров – строително разрешение, нереализиран;

- Работен проект за интериорен дизайн и обзавеждане на бистро „Sorry Charlie”, бул. Патриарх Евтимий 76, София (2011) – реализиран;

- Като архитект-стажант - идейно проектиране, инвеститорски контрол и авторски надзор на над 20 банкови офиси в цялата страна; техническо проектиране на бензиностанции и търговски обекти, вкл. градоустройствени планове.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ КАТО КОНСУЛТАНТ

Инвеститорски контрол на основен ремонт и обновяване на студентско общежитие на Университет за национално и световно стопанство – бл. 55Г (2021-2022)

- Преустройство и смяна на предназначение на „Магазин“ в „Дентален център“ в „Жилищна с офиси, магазини и гаражи УПИ XXXII-448, кв. 240, м. „Лозенец -1“, ул. „Бунтовник“, гр. София (С Консулт)

- Логистичен център с административна част в УПИ II-111, поземлен имот с идентификатор по 68134.2814.111, кв.1, м. "бул. Ломско шосе", район Връбница, Столична община (С Консулт)

- Преустройство във връзка с чл.137, ал.1, т.4, буква "д" от ЗУТ на складови и технически помещения в производство на супозитории и сектор за експерименти, намиращи се на ниво сутерен (кота -5,70) в Завод за твърди, дозирани, лекарствени форми, площадка „Б“ (С Консулт)

- Магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро и зона за консумация, гишета за битови услуги и аптека в УПИ II, кв. 198, гр. Ботевград” и подобект „Преработка по чл.154, ЗУТ на „Магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро и зона за консумация, гишета за битови услуги и аптека в УПИ II, кв. 198, гр. Ботевград“ (С Консулт)

- Мултимодална логистична платформа „СОФИЯ – ЗАПАД”, подобект "Ограда", етап 1 (С Консулт)

- Преустройство, промяна на предназначението и текущ ремонт на съществуващи производствени сгради, находящи се в УПИ I-618.127, кв.2а, поземлен имот с идентификатор по КККР 04279.618.127, Промишлена зона, Община Благоевград (С Консулт)

- Жилищна сграда с магазини, подземен паркинг и помещение за трафопост в УПИ XV-256 за офиси, складове, търговия жилища и автомивка /ПИ 68134.1114.256/, кв. 133, м. "Факултета", район "Красна поляна", СО (С Консулт)

- Логистичен център с административна част и контролно- пропускателен пункт в УПИ II-120077, 120078, 120080, 120081, 120082, 120083, 120095, 120096, 120097, 120106, 120107, 120108, 120110, 120111, 120113, 120114, 120115, 120116 за производство и обществено – промяна по 154; (С Консулт)

- Жилищна сграда, апартаментен хотел, шоурум, фитнес, трафопост и подземни гаражи в УПИ I-412 за офиси, OO, ЖС, ПГ и ТП, кв. 2, м. „Група Зоопарк“, р-н Лозенец“ и „Апартаментен хотел, фитнес и подземни гаражи в УПИ II-412 за офиси, OO, ЖС, ПГ и ТП, кв. 2, м (С Консулт)

- Многофамилна жилищна сграда „Кипарисите“, в УПИ I-368, „Малинова долина; Американски Колеж 2Б-част“, СО- р-н Панчарево ул.16, №3 („Широки път“ №3) , гр. София (С Консулт)

- Многофамилна жилищна сграда с апартаменти и подземни гаражи в УПИ XXIII-1334, кв.50 , местност "Бояна", район „Витоша” при СО, гр. София (С Консулт)

- Жилищна сграда и допълващо застрояване – подземен гараж и изгребна яма в УПИ XI-1174, ПИ с идентификатор 68134.1972.3033 по КККР на гр. София, кв. 125, район „Витоша“, гр. София, Община Столична (С Консулт)

- Мултифункционална зала с изложбена площ и подпорни стени, Ниско застрояване (H=10м), УПИ-II – за ВУЗ, ОО и ТП, ПИ 68134.4333.9958, кв. 505, м. „Овча купел“, стар кв. 50, гр. София, р-н Овча Купел, ул. Монтевидео №21 (С Консулт)

- Едроплощен хипермаркет магазин на самообслужване "Кауфланд", находящ се в УПИ XІ660,303,304,973,976, кв. 24d, м. Младост 4, район Младост, гр. София (С Консулт)

- Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи и трафопост в УПИ II-709, кв. 33б, м. ж.к. „Люлин – 2-ри м.р.“ СО - район "Люлин", по плана на гр. София (С Консулт)

- Работилница със складови площи и шоурум с пречиствателно съоръжение с безоточен резервоар в УПИ XIII-1593, кв.45,м.“Кръстова вада“, район "Триадица", гр. София (С Консулт)

- Вътрешно преустройство и промяна на предназначението от производствено-административна сграда на фирма ОРТ АД в пилотна ферма за насекоми в ПИ 44063.6209.3158, ул. „Съединение“ 299, м. Сахтяница, с.Лозен, район Панчарево, гр. София (С Консулт)

- Преработка по чл.154 от ЗУТ на 2-ри етап от ПРОИЗВОДСТВО на пластмасови опаковки в ПИ 322037 , с.Голяновци , общ. Костинброд (С Консулт)

- Преустройство и смяна на предназначението от магазин за промишлени стоки, фризьорски салон и бирария в ресторант за бързо хранене KFC, гр. София, район Надежда, бул. Ломско шосе № 176 (С Консулт)

- Еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ 41010.4479.9, м. „Могилата“, с. Кътина (С Консулт)

- Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XXIII-26 (ПИ 68134.514.241), кв. 45, м. „Зона Б-15“, район Сердика, СО (С Консулт)

- Детска градина “Синчец”, УПИ IV – детска градина, кв.13 по плана на с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив (С Консулт)

- „Жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи в УПИ III 9997.9998.9999 - За ЖС, гаражи и ПГ, кв. 32а по действащия регулационен план на м. "Бул. Ал. Малинов",кв. 2,14,19,21,24,32А, Район "Младост" при СО” (за ОПС) (С Консулт)

- Осеметажна жилищна сграда с Г/М+7+А в УПИ Х101, 381 "за ЖС, ОО и ПГ", кв. 7ж, м. "Красно село Стрелбище-урбанистичен блок 32", р-н "Триадица" на СО (С Консулт)

- Сграда за търговия – склад с идентификатор 68134.600.1277.33, рaйон „Подуяне “, бул.Данаил Николаев 1 , гр.София (С Консулт)

- Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XXII-2162 от кв. 59, м. „Манастирски ливади-изток”, р-н Триадица, Столична Община (С Консулт)

- Спортна площадка в УПИ II - парк, кв. 46 по рег. план на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив
Многофамилна жилищна сграда, СО р-н Овча купел, кв. Горна Баня, УПИ IV-6425 за жс, кв. 64, ПИ 68134.4326.222 (С Консулт)

- Многофамилна жилищна сграда на ул. Тимок №32, в УПИ XVII6, кв.42, м. "ГГЦ зона В-15", р-н Сердика (С Консулт)

- Жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи в УПИ VI-7, кв.40 (пи 68134.514.363), м. "ГГЦ Зона В-15, част пробив бул. "Данаил Николаев"", район "Сердика" -СО, с административен адрес ул. "Панагюрище" №20, гр. София (С Консулт)

- Еднофамилна жилищна сграда с външен басейн в УПИ II 6957.31,6957.88, кв. 52, м. "Орешковица - с.Бистрица", с.Бистрица, район Панчарево (С Консулт)

- Административна многофункционална сграда с подземен паркинг - промяна предназначението на обект “Ресторант” от Етап 4 в “Обект за спортна и развлекателна дейност” , УПИ I 9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, за “Научно-технологичен парк София” кв. 10, м. НПЗ “Изток м-ст Къро”, р-н “Младост”, гр. София (С Консулт)

- Пристройка, преустройство и смяна на предназначението на триетажна офис сграда за магазин, склад и офиси в частно училище за деца от 1 до 7 клас, УПИ VI-3097, кв. 130, м. Драгалевци – разширение север – II част, р-н Витоша, гр. София (С Консулт)

- Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, УПИ II-944, ПИ 68134.4337.944, кв. 30, м. „Овча купел“ гр. София, адм. Адрес , ул. Народно хоро, 83

- Реконструкция, разширение и надстройка на хотел - УПИ I, кв. 487, м. „Центъра“, пл. „народно събрание“ 4, р-н Средец . Етап II: Преработка по време на строителство - вътрешно преустройство и промяна предназначението на нощен клуб (конферентна зала) в игрално казино за организиране на хазартни игри - разширение на съществуващо игрално казино в хотел „ИнтерКонтинентал“ (С Консулт)

- Преустройство и реконструкция на помещения за рецепция, гардероб и охрана в служебна стълба, гардероб и стая за почивка, находящи се в партерното пространство на казино в хотел „Интер Континентал“ - УПИ I, кв. 487, м. „Центъра“, пл. „Народно събрание“ 4 (С Консулт)

- Поетапно строителство на многоетажна жилищна сграда с кота корниз до 26м, магазини и подземни гаражи в УПИ X, кв.892, м."Фондови жилища", р-н "Сердика"- СО (С Консулт)

- Модернизация (подготовка) на лаборатории за изграждане на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) в Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН, бул. „Цариградскто шосе“ №72 (С Консулт) 

- Жилищна сграда с гаражи в УПИ – VI 2698, кв. 45, м. „Малинова долина”, СО - Район „Студентски“, гр. София, ПИ с идентификатор № 68134.1608.2698 (С Консулт)

- Еднофамилна жилищна сграда, изгребна яма и ограда, находящи се в УПИ XXI-14, кв. 18, м. "в.з. Киноцентър– I част" по регулационния план на р-н Витоша, гр. София (С Консулт)

- Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ VI-4,5, кв. 32, зона Г-14, гр. София (С Консулт)

- Крайпътен търговски комплекс –бензиностанция с газостанция, КТП, изгребни ями, технологичен резервоар, резервоари за противопожарни нужди, санитарен контейнер, паркинг в п.и.№ 67372.7.9005 /обединени– 67372.7.5 ; 67372.7.116; 67372.7.118., Сливница, общ.Сливница обл. София на път I-8 при км 23+800 (С Консулт)

- Складова сграда в УПИ XI-623 - за складове и офиси, поземлен имот с идентификатор 39791.6003.623, кв. 59 по плана на м. с. Кривина, район Панчарево, СО (С Консулт)

- Административен комплекс със смесена функция – офиси, магазини, спортно-развлекателен център, жилища, подземни гаражи и трафопост <Геритидж парк – етапно изпълнение> с местонахождение УПИ I – 2856, 2866, 2867, 2888, 2889, 2891, 2893, 2896, 2904, 2907, 295, Етапи 11, 12 и 13 (С Консулт)

- Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – барбекю (Н<8,5 м.), в УПИ XII-568, кв. 10 ,р-н Витоша, м. в.з. „Киноцентър II част“ (С Консулт)

- Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи - трети етап; секция "В" , УПИ XI-1007,1008,1010-"за ЖС и КОО". кв5, м. ЖК "Хаджи Димитър" (С Консулт)

- Жилищна сграда с подземен гараж и допълващо застрояване изгребна яма, УПИ XХХIII1125, кв. 20а, м. „в.з. Бояна", р-н „Витоша“, гр. София (С Консулт)

- Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в ПИ с идентификатор 68134.1607.4233, УПИ VII-4233, кв. 6, м. "Малинова долина", р-н "Студентски град", гр. София (С Консулт)

- Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в ПИ с идентификатор 68134.1607.4202, УПИ VIII-4202, кв. 6, м. "Малинова долина", р-н "Студентски град", гр. София (С Консулт)

- Вътрешно преустройство на "апартамент 1" с промяна на предназначението на част от прилежащи тераси" в нежилищна сграда с ателиета и подземни гаражи УПИ XV-215, ПИ с ид. 68134.902.215, кв. 75, м. "Лозенец III-та част" по плана на гр. София , р-н Лозенец (С Консулт)

- Преустройство и смяна на предназначение на имот с идентиф. 68134.4082.726.4.170 - тип "Ателие за творческа дейност" в стоматологичен кабинет (С Консулт)

-  Жилищна сграда, М+5+а, М+6+а с гаражи, кафе-аперитив, магазин, ателиета и ПГ, гр. София, СО, р-н "Илинден", ул. "Ген. Столетов"/ ул. "Зайчар", УПИ VI-538, 539,540, кв. 49Б (С Консулт)

- Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи, УПИ IV-171, кв. 535, м. "Център –Зона А-Север", район "Оборище", гр. София, промяна по време на строителството при условията на чл. 154 (С Консулт)

- „Жилищна сграда с ателиета, апартаменти и подземни гаражи", находяща се в УПИ IV-1403, кв. 28, м. "бул. Сливница", Община Столична, гр. София, район Връбрница (С Консулт)

- МЖС с магазин и подземни гаражи, УПИ VI-1284, "за магазини, офиси, ЖС, и ПГ" кв. 80, м. "Манастирски ливади-изток", р-н "Триадица", гр. София (С Консулт)

- Преустройство и промяна на предназначението на съществуващи търговски помещения в Търговско – административен комплекс – “ЕНИМКОМ – М” в помещения за Телевизионни студия и сървъри. УПИ I-718, кв. 1, м.”Цариградско шосе” 7-11 км. Гр. София (С Консулт)

- Изграждане и монтаж на навес от стоманена конструкция за съхранение на стъклени отпадъци и трошки, сп. Верила, с. Равно поле, кв. 4, УПИ III-ПСД, общ. Елин Пелин, обл. Софийска (С Консулт)

- „Хипермаркет Кауфланд София - Манастирски ливади”, находящ се в УПИ III-838, “За магазин, офиси, гаражи и трафопост“, кв. 82а, местност „Манастирски ливади-изток“ гр. София” (С Консулт)

- Многофункционална сграда от смесен тип в УПИ ІІІ, кв.139, м."Гео Милев", район "Слатина" СО; ул."Шипченски проход"№18, гр.София; подобект: Преустройство и промяна на предназначението на с.о.с. с ид.№№ 68134.704.561.1.175, 68134.704.561.1.176, 68134.704.561.1.192 и 68134.704.561.1.193 в игрална зала за провеждане на хазартни игри с игрални автомати и търговски офис (С Консулт)

- Жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи В УПИ IX-1271, кв.6, м. „Малинова долина“, р-н Студентски – СО (С Консулт)

- Комплекс от многофамилни жилищни сгради с обекти за обществено обслужване, подземен паркинг, трафопостове, водни резервоари и плътна ограда по имотни граници в УПИ V-1017,1018 за офис-администрация, търговия, хотелиерство и жилища, ПИ 68134.512.151 (С Консулт)

- Разширение на производствено хале и административна част в УПИ 36.313 – “за производствени и складови дейности“, поземлен имот с идентификатор по КККР 03839.36.313, м. Тузлите, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив (С Консулт)

- Реконструкция, основен ремонт на сградните инсталации, репариране на фасадите и подмяна на покрив на съществуваща жилищна сграда в УПИ I-5, сграда с идент. 68134.403.141.5, кв. 523, м. Ггц зона г14, гр. София (С Консулт)

- Многосекционна жилищна сграда с магазин и подземен гараж в УПИ III-1377, поземлен имот с идентификатор по кккр 68134.1942.1377, кв. 59 а, м. “кв. Бояна“, район Витоша, Столична община (С Консулт)

- Реконструкция и преустройство на вътрешно пространство на сграда паметник на културата - Централни хали (сграда с идентификатор 68134.300.436.1) и ремонт на външна зона към ул. "Пиротска" и ул. "Г. Вашингтон", ПИ с идентификатор 68134.300.436, УПИ I - "за централни хали и озеленяване", кв. 193, м. "Център Зона Б-2-3:, район Възраждане – СО (С Консулт)

- „Жилищна сграда и второстепенни постройки на допълващо застрояване -басейн, изгребна яма и кладенец“, в УПИ V-61,62 на ЖС, кв.21, м. "в.з. Бели брег”, ПИ 32216.2312.85, с. Иваняне, район Банкя, обл. София (С Консулт)

- Жилищна сграда с подземни гаражи и ограда в УПИ VIII-209,211,1858, кв. 54, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“, гр. София (С Консулт)

- Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма, УПИ LIV-358 за жс, кв.3, м. "в.з Американски колеж I част", р-н "Младост" СО (С Консулт)

- Допълващо застрояване – зимна градина към съществуваща еднофамилна сграда, находяща се в УПИ IX-905,906 , кв.67, в.з.“Симеоново-север“, р-н „Витоша“ , гр.София (С Консулт)

- Разширение на съществуваща производствена и складова сграда с офиси в УПИ 11.1644 - производствена и складова дейност, кв.11, местност „Капсида“ в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

- Еднофамилна жилищна сграда с максимална КК до 8,50м в УПИ XXXII/1553,358, кв. 3, м."в.з.Американски колеж 1-ва част", р-н "Младост" при СО, ПИ 68134.4090.15,74, гр. София.
Суисотел Сапарева баня ризорт енд спа хотелски, медицински, диагностичен и спа комплекс- находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358, м.“Света богородица“, гр. Сапарева баня (С Консулт)

- "Преустройство и разширение на производствени сгради в комплексна база Фесто“, В УПИ XXV - 1093, 503, 483, 1376, 1440, 448, 59, 289, 361, 446, 447, 1206, 1271, кв. 6, НПЗ "Изток", м. "Къро", гр. София, район Младост, Столична община (С Консулт)

- Четири еднофамилни жилищни сгради с подземен гараж, изгребна яма и допълващо застрояване – лятна кухня и басейн в ПИ с идентификатор 04234.6959.795, м."Орешковица", с. Бистрица, район Панчарево, Столична община (С Консулт)

- Пристройка на жилищна сграда с гаражи /Г+3/ с височина H=11,75м и преустройство на допълващо застрояване от навес в гараж, в УПИ XXI-522, кв. 341, м. "Левски - к-с Ботевградско шосе - II ч.", ПИ 68134.607.1950 , р-н "Подуяне" СО (С Консулт)

- “Комплекс от многофамилни жилищни сгради с подземни гаражи на две нива, търговски площи, офиси и подземен резервоар – етап I”, в УПИ VII-16,80,93 „за търговски комплекс, офиси, обществено обслужване, чисто производство, жил. сгради, паркинги, подземни паркинги, трафопостове, детска градина“ кв.2 по плана на м. „НПЗ Средец“, район „Красно село“, гр. София, Столична Община, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.200.106 по КККР на гр. София (С Консулт)

- Жилищна сграда с обществено обслужване и подземен гараж в УПИ XI - 851, 852 (ПИ с идентификатори по КККР 68134.610.851 и 68134.610.852), кв. 12, м. ж.к. "Суха река - Запад", СО - р-н. Подуене (С Консулт)

- Консервационно-реставрационни работи (КРР), вътрешно преустройство и реконструкция на съществуваща сграда – недвижима културна ценност (НКЦ) с идентификатор по КККР 68134.407.76.2; реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор по КККР 68134.407.76.1; допълващо застрояване (Н до 3,60 м) - открит навес за паркоместа и постройка, допряна към съществуващи сгради, с идентификатори по КККР 68134.407.76.1 и 68134.407.76.2, и разширение на съществуващ английски двор и подпорни стени към него в УПИ IX-11 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.76), кв.539,м."ГГЦ Зона Г-12", район "Оборище" (С Консулт)

- Работилница със складови площи и шоурум с водоплътна изгребна яма в УПИ II-519, кв.5, м.“Малинова долина-изток“, район "Студентски", гр. София  (С Консулт)

- Многофамилни жилищни сгради в УПИ V-3601, кв. 27, м. Витоша-ВЕЦ Симеоново, р-н Лозенец, Столична община; подобект: смяна на предназначение на апартаменти за детска градина в многофамилна жилищна сграда „Б“ (С Консулт)

- Реконструкция на автомобилна рампа в луксозна жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ – IV 288, кв. 282, м.“Лозенец“ I-ва част, СО – Район „Лозенец“, гр. София (С Консулт)

- Преместваеми обекти-контейнери в ПИ с идентификатор 68134.8275.58, в землището на район Кремиковци, ул. "Евтим Евтимов" № 17, местност VIII-15,кв. Ботунец, гр. София, община Столична  (С Консулт)

- Реконструкция и основно обновяване на съществуваща сграда и временен паркинг, находящи се в ПИ с идентификатор 68134.900.921 по КККР, попадащ в УПИ II - “за училище, административна сграда и спорт", кв. 267, м. „Лозенец-I част“, район Лозенец, СО (С Консулт)

- Логистичен център - склад за селскостопанска продукция в УПИ 022020 – склад за селскостопанска продукция, кв. 22, местност „Шопови брести“ по КК на с. Радиново, община “Марица”, област Пловдив (С Консулт)

- Логистичен център за промишлени стоки в УПИ 022023 – промишлена и складова база, кв. 22, местност „Шопови брести“ по КК на с. Радиново, община "Марица", област Пловдив. (С Консулт)

- Пристройка за детски център и преустройство и смяна на предназначението на част от фоайето на хотел в ресторант разположена в УПИ VI-2810,3150,3233 /за хотел/, ПИ 02676.501.2810, кв.1 по плана на гр. Банско (С Консулт)

- Логистичен център с административна част и контролно пропускателен пункт в УПИ IV 1329,1330, 1338 за производство и обществено обслужване, ПИ по КККР 68134.8600.1491, кв.13, м. "Голямата локва - Търговски парк "София"", район Кремиковци  (С Консулт)

- Жилищен комплекс от затворен тип с апартаменти, обекти за КОО, подземни гаражи и трафопостове в УПИ I-6206 "за жилища, магазини, офиси, КОО, ПГ и трафопостове", кв. 23, м. младост 3, гр. Софи (С Консулт)

- Жилищни сгради с магазини, гаражи, детско заведение, подземен гараж и помещение за трафопост: етап 1 в УПИ III-57 - „за ЖС, Офиси, ОО, ПГ и ТП“, кв.13, м. „Дървеница“, СО – р-н „Студентски  (С Консулт)

- Административна сграда с офиси, магазини, подземен етаж, две нива подземен гараж, помещение за трафопост в УПИ IV-368, кв.138, м. "Гео Милев", ПИ с идентификатор 68134.704.368, район Слатина, Столична Община  (С Консулт)

- Административна сграда с офиси, магазини, подземен етаж, две нива подземен гараж, помещение за трафопост в УПИ V-369, кв.138, м. "Гео Милев", ПИ с идентификатор 68134.704.369, район Слатина, Столична Община (С Консулт)

- Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, УПИ V-334, кв. 1, м. Хиподрума (С Консулт)
 

Участие в международни проекти

- Научно-изследователски урбанистичен проект „GROSEE Полюси на растеж в Югоизточна Европа“ по програма ESPON с водещ партньор Букурещки университет и партньори Национален технически университет в Атина (Гърция), Съюз на архитектите в България и университета "Ал Куза" в Яси (Румъния) (2012-2014) - реализиран;

- Съдействие и консултации по разработване на албум „Моята красива Европа из улиците на София“, част от проект „Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика“ с автори Кръстева В., Колева Й., Чангулев В., Петров П.,изд. Надежда Нейнски, ISBN 978-954-92657-2-9

Научни и академични длъжности

 - Председател на организационния комитет на научна конференция, организирана по повод 100 години от рождението на проф. арх. Методи Писарски, 2022г

- Катедрен отговорник по качеството (2020-2021)

- Член на редакционната колегия на Международната научна конференция „International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering, SINARG 2023“ Niš, 14-15 September 2023

Други длъжности и дейности

- Съветник на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заместник-министър председателн на Р България по въпросите за устройство на територията и контрол по строителството (27.06.2022г.-08/2022)

- Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (17.02.2022г. - 27.06.2022г.)

- Председател на Синдикалната организация към Национален браншов синдикат  "Висше образование и наука" - КНСБ при УАСГ (от 06/2015г. до 02/2022г.);

- Главен архитект на община Елин Пелин (от 02/2016 до 02/2020 г.)

Публикации

46. Аспарухов С., Шаблони за пространствено планиране на индустриални територии. XI Международна научна конференция по архитектура и строителство, ArCivE 2023. 03 Юни 2023 г., Варна, България, с. 151

45. Аспарухов С., Измерения на генералния план – видове и отличителни белези. XI Международна научна конференция по архитектура и строителство, ArCivE 2023. 03 Юни 2023 г., Варна, България, с. 141
 
44. Аспарухов, С. Синкретични репродукции на общия план и неговите разновидности. Доклад. Областна конференция „Общ устройствен план на община – механизъм за модерно управление на общинските територии“, гр. Елин Пелин, 21 октомври 2022 г.
 
43. Aспарухов, С. „Периурбанизационните процеси и трансформациите на земеделски територии в България“. Лекция в рамките на изложбата „Градът отдалече“, организирана от Френският институт в България, и Регионалния фонд за съвременно изкуство на Център „Долина на Лоара“. Галерия ONE, София. 13-27 септември 2021 г.
 

42. Аспарухов, С., Съвременни проявления на индустриалната архитектура в земеделски територии, АТЛ-50, София. 2020  (978-6-19-719455-5)

41. Аспарухов С., Ганчева В. "Съвременни подходи за ревитализация на междублоковите пространства", АТЛ-50, София (ISBN 978-619-719-451-7)

40. S. Djambova, O.Simov, S. Asparuhov "Experimental Evaluation of Soundproofing and Sunreflecting of Nanoceramic Coatings for Building Envelope", SDEWES2018.0395, 13th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Palermo, 2018, pp 98 (ISSN 1847-7186 - book of abstracts; ISSN 1847-7178 - digital proceedings)

39. Симеонов Цв., С. Аспарухов, „Архитектурна типология на сградите“, Университетско пособие, Изд. „Технически университет – София“, 2019 г., ISBN 978-619-167-378-0;

38. Вълчева Л., С. Аспарухов, "Държавните висши училища в България и тенденциите за развитие - година по-късно", Научно списание на МОН "Стратегии на образователната и научната политика", Година XXVII, Книжка 1, 2019г. с. 9-23, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online)

37. Иванов В., О. Симов, С. Аспарухов, „Пространствена организация на жилищните територии и сгради за постигане на здравословен микроклимат“, Годишник на УАСГ, Том 51, Брой 8, София, 2018, с. 97-111 (ISSN 2534-9759)

36. Шахънов В., М. Маринова-Шахънова, В. Рангелов, Ст. Аспарухов “Моделирането на терена като предпоставка за обогатяване на представата за пространство в ландшафтната архитектура”, Геодезия, картография, земеустройство (Издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България – ФНТС), бр. 1-2’2017, ISSN 0324-1610, с. 18-22

35. Вълчева Л., С. Аспарухов, "Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България", Научно списание на МОН "Стратегии на образователната и научната политика", Година XXV, Книжка 3, 2017г. с. 240-269, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online)

34. Аспарухов, С., Симов, О., Манева, В. Нанокерамичната боя като ефективно средство за превенция от поява на мухъл и плесен, Годишник на УАСГ, Том 50, Брой 3, София, 2017, с. 51-56 (ISSN 2534-9759)

33. Иванов В., О. Симов, С. Аспарухов, "Повишаване на енергийната ефективност и здравословен микроклимат чрез средствата на пространствената организация в жилищните територии", Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Том 50, Брой 1, 2017г., с. 59-72 (ISSN 2534-9759)

32. Радев Й, Д. Попова, С. Аспарухов, А, Енкин, Д. Джотолов, "Метод за прогнозиране на състоянието на междублоковите пространства на панелните комплекси в София", XVII Международна научна конференция ВСУ’2017, София, 2017г.,

31. Налбант Ю., С. Аспарухов, "Типология на допълващото застрояване в жилищните територии на малките населени места в България ", VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017, 1 –3 Юни 2017 г., Варна, България

30. Аспарухов С., В. Ганчева, Д. Попова, А. Енкин, "Социо-културното поведение като фактор за устойчива ревитализация на междублоковите пространства в панелните комплекси", VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017, 1 –3 Юни 2017 г., Варна, България

29. Rangelov V., V. Shahanov, M. Shahanova, S. Asparuhov, "Spaces between prefab residential bloks in Bulgaria", International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, Ajman, UAE, Vol.1, December 2016, ISSN 2413-1032, p. 58-61

28. Аспарухов С., Цв. Симеонов, "Урбанистичные структуры для высокотехнологичных производств – становление и развитие в международной практике", Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы истории и теории архитектуры: ХХ век, итоги мирового градостроительного и архитектурно-планировочного развития», СпБГАСУ, Россия

27. Аспарухов С., Цв. Симеонов, "Отражение развития технологий на промышленую архитектуру
в зарубежной практике - исторический обзор", Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы истории и теории архитектуры: ХХ век, итоги мирового градостроительного и архитектурно-планировочного развития», СпБГАСУ, Россия

26. Аспарухов С., В. Рангелов, В. Шахънов, "Индоктринация при опазването на промишлената архитектура и ландшафт в България", Международна научна конференция БАНИ’2016, ВСУ "Л. Каравелов", гр. София, 2016 г., стр.17-23

25. Рангелов В., С. Аспарухов, В. Шахънов, "Междублоковите пространства в панелните комплекси като социо-културен феномен от втората половина на 20 век.", Международна научна конференция БАНИ’2016, гр. София, 2016г.

24. Недялков Д., С. Аспарухов, Приложение на информационните технологии за интегриране на проектите на всички специалности в единен Строително Информационен Модел., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том II, с. 345-350, ISSN: 1314-071X

23. Аспарухов С., Териториално – устройствено състояние на междублоковите пространства в панелните комплекси на град София., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том III, с. 44-50, ISSN: 1314-071X

22. Аспарухов С., С. Димитров, Й. Радев, Д. Недялков, Типология на междублоковото пространство на панелните комплекси в град София и приоритети за неговото обновяване., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том III, с. 38-44, ISSN: 1314-071X

21. Писарски А., Д. Недялков, С. Аспарухов, "Методически указания за прилагане на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране", Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Том XLVIII, Свитък VIII-A, Научни изследвания 2014-2015, ISSN 1310-814X, 17-22

20. Симеонов. Цв., С. Аспарухов, И. Христов, „Развитие на индустриалните зони в България след 1990 г.“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 94-99 ;

19. Аспарухов, С., „Планировъчни изисквания за спомагателните пространства в лабораторни сгради за високо-технологични производства“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 157-162;

18. Христов, И., Цв. Симеонов, С. Аспарухов, „Конверсия на многоетажни индустриални сгради“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 163-168;

17. Симеонов, Цв., С. Аспарухов, „Иновационни структури в промишлената архитектура“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 146-155;

16. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, И. Христов, “Класификация за обектите на архитектурата с производствени функции според видовете икономически дейности“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 139-145;

15. Писарски, А., Д. Недялков, С. Аспарухов, „Практически насоки за внедряване на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 130-138;

14. Аспарухов, С., „Исторически преглед на развитието на технологиите и тяхното въздействие върху промишлената архитектура“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 122-129;;

13. Аспарухов, С., А. Енкин, "Устройствени данни за междублоковите пространства на панелните комплекси в София ", презентация на VI-та научно-приложна конференция "Пространствено планиране: проблеми и перспективи", катедра "Градоустройство" към Архитектурния факултет на УАСГ, 14-15 май 2015г.

12. Аспарухов, С., „Архитектурная систематизация биохимических предприятий в соответсвии с их планироввочными элементами“, Международной научно-практической конференции <Актуалсьные проблемы архитектуры и строительства>, г. Благовещенск, Издателство ДалыГАУ, (ISBN 978-5-9642-0238-7,c.202-205), 2014;

11. Аспарухов, С., „Планировъчни решения на лаборатории със специален режим на достъп и чисти стаи (2/2)“, XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014 – гр. София, 2014;

10. Аспарухов, С., „Планировъчни решения на лаборатории за рутинни дейности (1/2)“, XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014 – гр. София, 2014;

9. Международен колектив, „GROSEE Полюси на растеж в Югоизточна Европа“, двуезично издание и научен доклад по програма ESPON, 2013;
Ioan IANOȘ, Daniela STOIAN, Andrei SCHVAB, Irina SAGHIN, Natașa VĂIDIANU, Cristina MERCIU, Gabriel PASCARIU, Cristian IOJĂ, Cristian DRĂGHICI, Daniel PEPTENATU, Radu PINTILII, Loreta CERCLEUX, Cristian TĂLÂNGĂ, Crisitan BRAGHINĂ, Daniela ZAMFIR, Valentina STOICA; Minas ANGELIDIS, Epameinontas TSIGKAS, Maria KOTRONAKI, Antonia – Aspasia KOUTSOPOULOU, Theodore CHATZIIOANNOU, Marianna PATELIDA; Atanas KOVACHEV, Mintcho NENTCHEV, Neno DIMOV, Tania PETROVA, Kostadin POPOV, Stefan ASPARUHOV, Marya SABCHEVA, Dimitra DZHODZHEV, Ivo ANEV, Verzhiniya LAZAROVA; Cornel IAȚU, Roxana CERNESCU, Mihai BULAI, „GROSEE Growth Poles in South East Europe“, Science Report, ESPON & University of București, 2014, (ISBN 978-2-919777-41-9)

8. Аспарухов, С, „Ролята на архитекта в планирането и проектирането на биорафинериите“, сп. Архитектура, бр.1/2013г., 45-46 (ISSN 0324-1254);

7. Аспарухов, С., „Планировъчни модели на предприятия за преобразуване на биомаса и отпадъци в топлинна и електрическа енергия“, XIII-та Международна научна конференция ВСУ, 2013, том II, 170-175

6. Аспарухов, С., Р. Кюприбашиева, „Устройствено планиране и проектиране на предприятия за производство на биоетанол“, VI научна конференция „Архитектура, строителство – съвременност“ - гр. Варна, 2013 ISSN 1314-3816, Том I, с. 90-98;

5. Аспарухов, С., "Aлгоритъм за устройствено планиране на биорафинерии", Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Том XLVI, Свитък VIII, Научни изследвания 2012, ISSN 1310-814X, 25-30, София, 2013

4. Аспарухов, С., „Екологични, технологични и устройствени предимства на предприятия за производство на биогорива от водорасли”, VIII Международен симпозиум: Екология-устойчиво развитие – гр. Враца, 2012;

3. Аспарухов, С., „Архитектура на промишлени предприятия за производство на биодизел“, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012“ - гр. София, 2012. Tом I, 279-284; ISBN 978-954-724-049-0;

2. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, „Промишлени биорафинерии. Класификация и възможности за тяхното локализиране в България“, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012“ - гр. София, 2012, Tом I, 273-278, ISBN 978-954-724-049-0;

1. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, „Биогаз: генерален план на предприятия от централизиран тип“, XII Международна научна конференция ВСУ‘2012 – гр. София, 2012, Tом II, IV-111-116, ISSN: 1314-071X;

Друга информация

- Като Главен архитект на Община Елин Пелин от 02/2016 г. до 02/2020 г. - утвърдил над 300 проекта на Подробни устройствени планове, в т.ч. и изменения на ПУП – одобрени за същия период;

- Като Главен архитект на Община Елин Пелин от 02/2016 г. до 02/2020 г. - издал над 800 Разрешения за строеж, от които 90 за производствено-складови обекти;

- Като Главен архитект на Община Елин Пелин от 02/2016 г. до 02/2020 г. – въвел в експлоатация над 250 строежа от IV и V категория, от които 28 с производствено-складови предназначение;

- „Най-добра презентация на млад учен“ – XII Международна научна конференция ВСУ‘ 2012г. – второ място;

- Подписал Декларация за жилищата и строителството на среща на министрите ангажирани в тази област на 7-8 март 2022 г. в гр. Ница, Република Франция по инициатива на Френското председателство на Съвета на ЕС;

- Като заместник-министър в МРРБ одобрил над 50 инвестиционни проекта;

 - Победител в конкурса за късометражен филм „София в един кадър“, проект съфинансиран от столична програма „Европа“;

- Първенец на випуск 2009/2010г. по специалност „Управление на международни проекти“ към катедра „МИО и бизнес“ при Университета по национално и световно стопанство

-  Съорганизатор на първото издание на Националния приз „Студент на годината“ през 2006 г.;

- Награден за „Преподавател на годината в Архитектурния факултет на УАСГ“ на студентските награди ХАОС (2022);

- Ежегодно участие в „Батик“ пленери и изложби, организирани от студио „Рени Арт“, гр. Монтана;

- Автор на логото на Националното представителство на студентските съвети;

- Участие в Международен арт-симпозиум за съвременно изкуство, Елабуга, Русия (2018) (ISBN 978-5-9907478-9-0);

- Кандидат за Ректор на УАСГ за мандат 12/2023-12/2027. Платформа и творческа автобиография. 

Книги


Конспекти
Учебни материали

Курсови задачи и задания
Ескизен устройствен план - Промишлена зона "Орион", Промишлени сгради, IV курс, Част I
Мариана Боюкова (9659), Ива Кънчева (9662), Наталия Алексова (9744)


ДругиПроект на Логистичен център, "КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ BRAER"
Ирина Капаклъ (9563), Йоана Станева (9491)


Хоби

 

Батик, приложно изобразително изкуство. Платформа като кандидат за Ректор на УАСГ - ТУК.