Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри

Катедри

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

Катедрата е профилираща за специалност Водоснабдяване и канализация с две специализации: "Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" и "Пречистване на водите". 

заявление за разпределение по профили след 3ти курс

таблица ексел

заявление за явяване на изпит кат. ВК

Прикаченият по-долу линк съдържа Наръчник за изготвяне на дипломни работи в УАСГ.

UserFiles/File/%D0%92%D0%9A%D0%9F%D0%92/Naruchnik%20na%20diplomanta%20UACG.pdf

 

Хидротехника и хидромелиорации

Катедрата е профилираща за защитената специалност "Хидростроителство" (пет годишна магистърска програма) и  и за кратките магистърски програми по  "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство".

Преподавателите от катедрата обучават докторанти по научните специалности "Хидротехническо строителство" и "Хидромелиоративно строителство" и провеждат следдипломно обучение и специализации в сферата на хидростроителството . 

Хидравлика и хидрология

Преподавателите от катедрата обучават студенти по следните общообразователни и общотеоретични дисциплини

 • Механика на флуидите за специалност ВК
 • Хидромеханика за специалност ХС
 • Хидравлика I част за специалности ВК и ХС
 • Хидравлика II част за специалности ВК и ХС
 • Инженерна хидрология за специалност ВК
 • Инженерна хидрология и океанология за специалност ХС
 • Хидроинформатика за специалности ВК и ХС
 • Морска хидродинамика за специалност ХС
 • Речна морфология и корекция на реки за специалност ХС
 • Хидрология и хидравлика за специалност ТС
 • Водно дело за специалност Геодезия
 • Хидрология и хидравлика за специалност УУЗИ
 • Основи на управлението на водните ресурси за специалност УУЗИ

Катедрата е профилираща за специалност Управление на водните ресурси.

Тук може да намерите учебни програми на дисциплините, преподавани от преподаватели на кат. Хидравлика и хидрология.

Преподавателите от катедрата обучават докторанти по научна специалност Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство.

Научните интереси на преподавателите към катедрата са в областта на: хидравлика на открити течения в реки и канали, хидравлични процеси в напорни системи, хидравлично моделиране на хидротехнически съоръжения, хидроморфологични изследвания, хидроложко моделиране, управление на водни ресурси.

Преподавателите към катедрата участват в научно-изследователски проекти и проекти от практиката чрез ЦНИП.

Лаборатории към катедрата:

Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) - 1ет. Ректорат, тел. 963 52 45/662;  зали 108,109 - блок А.

Лаборатория по Хидравлика - блок А, сутерен, тел. 963 52 45/662

 

Техническа механика

Катедрата е общотехническа, обучава студентите от Строителния, Хидротехническия факултет и Факултета по Транспортно строителство по дисциплините “Теоретична механика” (статика, кинематика и динамика), “Съпротивление на материалите” и свободно избираеманат дисциплина "Динамично моделиране с MATLAB и Simulink".

Физика

Катедрата е общообразователна за всички специалности в УАСГ. Нейните преподаватели водят учебните дисциплини “Физика”, “Строителна физика” , "Оценка на влиянието на физичните фактори" и “Приложна електротехника”.