Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри

Катедри

Висша геодезия
Създадена през 1948 г., шест години след основаването на Висшето техническо училище. Катедрата обучава студентите по дисциплините: Математическа геодезия, Физическа геодезия, Национални геодезически мрежи, Геодезическа астрономия, Космическа геодезия, Глобални ...
Геодезия и геоинформатика

Катедрата е основана през 1942 г. в резултат от обнародвания през 1941 г. Закон за висшето техническо образование под името "Геодезия и астрономия".

През 1945 г., съгласно приета наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за висшето техническо образование, името на катедрата се променя на "Геодезия".

През 2001 г. от нея се формират катедра "Геодезия и геоинформатика" и катедра "Приложна геодезия". Катедрата обучава студентите от Геодезическия факултет по дисциплините: Геодезия, CAD системи, Математическа обработка на геодезическите измервания, Геоинформатика, Бази данни и графични системи, Кадастър, Морска геодезия, Многоцелеви кадастър, Проектиране на БД и ГИС, Информационни системи на кадастъра и др.

Катедра " Геодезия и геоинформатика" води учебен процес и по дисциплината Геодезия със студентите от Архитектурния, Строителния (до 2009 год.), Транспортния и Хидротехнически факултети на УАСГ.

В катедрата се обучават докторанти и специализанти по различни научни и приложни области.

Нашите дипломанти може да видите тук.

Устойчиво земеползване и управление на имоти

Катедрата е основана в началото на учебната 1950/1951 г. като катедра “Земеустройствено проектиране”. През 1992 г. се обединява с Проблемната научноизследователска лаборатория по “Почвознание и опазване на земята” и е преименувана в катедра “Земеустройство и аграрно развитие”.

Приложна геодезия

Историята на катедра Приложна геодезия започва малко след създаването на Висшето техническо училище през 1942 г., от което е произлязъл УАСГ. Първоначалното наименование е Кадастър и комасация, през 1947 г. катедрата е преименувана в Кадастър и земеустройство. Името Приложна геодезия получава през 1948 г. През 1973 г. катедрата се слива с катедра Геодезия, в която се оформя направление Приложна геодезия. Възстановяване на катедра Приложна геодезия се осъществява през 2001 г. След административна реформа през 2019 г. към катедра Приложна геодезия е присъединена катедра Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика и в катедрата се оформят двете направления: Приложна геодезия и Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика.


Направление Приложна геодезия:

Обучение: Дисциплините, преподавани в направление Приложна геодезия, са свързани с устройственото планиране и инвестиционното проектиране; геодезически дейности при проучване, проектирането и строителството на различни инженерни съоръжения, следене на техните деформации, маркшайдерство, геодезически работи на акваториите и др. Катедрата извършва обучение в две основни направления:

 • Дисциплини от сферата на приложната геодезия за студенти, специалност Геодезия от III, IV и V курс. Дисциплините са основно с приложен характер и касаят геодезически дейности в етап на предварителни проучвания, проектиране и строителство на сгради и др. инженерни съоръжения.
 • Дисциплини за студентите от Архитектурен, Строителен, Транспортен и Хидротехнически факултет - Обучението на студентите от другите факултети е основно по дисциплината Инженерна геодезия, като за всеки факултет съдържанието на предмета е съобразено със спецификите на съответната специалност. Преподават се и още няколко дисциплини, целта на които е да дадат базови знание на студенти от други специалности, касаещи устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Подробни устройствени планове
 • Вертикално планиране
 • Инженерна геодезия – I част
 • Инженерна геодезия – II част
 • Инженерна геодезия за студентите от Геодезически факултет, Строителния факултет, Хидротехническия факултет и Транспортния факултет
 • Маркшайдерство
 • 3D моделиране във вертикалното планиране
 • Инженерно-геодезически работи на акваториите
 • Хидрографски измервания
 • Инженерни проучвания на акваториите
 • Геодезически работи при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти
 • Административно обслужване на строителството
 • Инженерна геодезия – за студентите от Строителния факултет, Хидротехническия факултет и Транспортния факултет
 • Прецизни инженерно-геодезични работи
 • Геодезия и вертикално планиране - за за студенти от Архитектурен факултет, сп. ЛАЛП
 • Въведение в регулациите и вертикалното планиране за студенти от Геодезически факултет, сп. УУЗИ
   

 

 

Фотограметрия и картография

Катедрата е основана през 1942 г. като катедра към отдела за земемерно инженерство при Висшето техническо училище под името “Фотограметрия, топография и кадастър”. През 1945 г. от тази катедра се обособява катедра “Фотограметрия и топография”, която през 1948 г. приема името “Фотограметрия и картография".