Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

проф. д-р арх. Стоянка Иванова

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд - Ръководител катедра

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

проф. д-р арх. Стоянка Иванова
Кабинет Б6
Приемно време

Приемни часове в седмицата за заверка (08.01-12.01.2024):

вторник - 13:00-13:30 часа

сряда - 13:00-15:00 часа

За въпроси по заверка и изпити ми пишете на siva_fce@uacg.bg или с лично съoбщение в MS Teams.

За проверка на курсови задачи - само с лично съoбщение в MS Teams.

 

Кабинет 6 се намира в топлата връзка на етаж 3 между корпус А и корпус Б, над главното фоайе.

Телефон 9635245/303
E-mail siva_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1988

Лекционни курсове

Програмиране и използване на изчислителни системи (ПИИС)

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството

Управление на енергийно-ефективно обновяване на сгради

Възобновяеми енергийни източници

Активни слънчеви системи в строителството

Пасивни слънчеви системи за отопление и охлаждане на сгради

Енергийни модели в строителствотo

Образование

Дипломиране във ВИАС, специалност "Архитектура на промишлени сгради и съоръжения" - 1987 г.

Специализация във ВИАС на тема "Приложение на компютърни системи в проектирането на промишлени сгради и съоръжения" - 1988 г.

Докторантура на тема "Изготвяне на компютърен модел за генериране на енергийно ефективни архитектурни решения по отношение на слънчевата радиация" - 2014 г., в УАСГ

Езици

Английски, руски

Научни интереси

Основните й научни и професионални интереси са в следните области:

= Компютърна графика и автоматизация на архитектурния и инженерния труд и обмяната на данни между различните специалности в един проект.

= Автоматизирано генериране на архитектурни решения по зададени критерии и оценка на тяхната енергийна ефективност.

= Определяне на падащата слънчева радиация за сгради с по-сложна архитектура. Определяне на количествата падаща дифузна радиация от частично засенчено небе с анизотропно излъчване.

= Слънчева енергия

= Слънчева архитектура, устойчиво строителство и устойчиво развитие

= Изкуствени невронни мрежи, изкуствен интелект

= OpenGL

 

Научна дейност

Текущата й научна дейност е отразена в:

https://www.researchgate.net/profile/Stoyanka_Ivanova/

Рецензент на списания:

* "Solar Energy" на издателство Elsevier

* "Energy and Buildings" на издателство Elsevier

* "Architectural Science Review" на издателство Taylor & Francis Group

* "Journal of Renewable and Sustainable Energy" на издателство AIP Publishing

Членство

Член на САБ

Член на World Society of Sustainable Energy Technology (WSSET)

Член на International Solar Energy Society (ISES)

Участие в научно-изследователски проекти

Участие в международни проекти на тема "Обмяна на данни между различните специалности в процеса на проектиране" към НИС и СПП при ВИАС, както и в разработката на система за проследяване движението на транспортни средства чрез GPS. В съавторство с други колеги от катедрата разработва обучаваща система „Веди”, където отговаря за реализацията на графичната част (с приложение в обучението с AutoCAD).

 

 

Участие в международни проекти

ERASMUS+

Участие в международния проект "Fit-To-nZEB Иновативни обучителни системи за реновиране на сгради в nZEB нива", финансиран от Европейската комисия по "Хоризонт 2020" - от 2017 до 2019 г.

Научни и академични длъжности

асистент, старши асистент, главен асистент, доцент, професор

 

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

solar energy, solar architecture, anisotropic factor algebra, solar diffuse irradiance, solar models

Други длъжности и дейности

От 1995 до 1997 г. е заместник-ръководител на УИК.

Автор и отговорник за Магистърската програма на СФ "Енергийна ефективност в строителството": http://eec.uacg.bg

Публикации

Публикации, включени в дисертационния труд

Ivanova, S., Estimation of background diffuse irradiance on orthogonal surfaces under partially obstructed anisotropic sky. Part I – Vertical surfaces, Solar Energy 09/2013; 95(September):pp. 376-391, Impact factor 3.541; DOI: 10.1016/j.solener.2013.01.021
Note: This article was featured online as Key Scientific Article, contributing to the excellence in Energy research, on Renewable Energy Global Innovations {ISSN 2291-2460} http://reginnovations.org/category/key-scientific-articles/
с 4 цитата до м. декември 2014 г.

Иванова С., Чобанов П., Един формален метод за оценка на конструктивната целесъобразност при автоматизирано генерирани архитектурни решения, Сборник доклади от Международната юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 ноември 2012, София, стр. 465-470

Иванова С., Савов Р., Сравнение на две методики за търсене на оптималната ориентация на сгради с еднакъв план, обем и различен наклон на ската по отношение на получената слънчева радиация, Сборник доклади от Международната юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 ноември 2012, София, стр. 489-494

Ivanova S., Estimation of solar radiation for buildings with complex architectural layouts, 5th International Conference on solar radiation and daylighting Solaris 2011, Brno, 10-11 August 2011, pp. 104-109
с 1 цитат до м. декември 2014 г.

Публикации извън дисертационния труд:

Статии в рецензирани списания:

Ivanova, S., Estimation of background diffuse irradiance on orthogonal surfaces under partially obstructed anisotropic sky. Part II – Horizontal surfaces, Solar Energy 02/2014; 100 (February): pp. 234-250, Impact factor 3.541; DOI: 10.1016/ j.solener.2013.12.010
с 3 цитата в сп. “Energy and Buildings”, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” и “Renewable Energy” на издателство Elsevier

Ivanova, S., 3D Analysis of the incident diffuse irradiance on the building’s surfaces in an urban environment, International Journal of Low-Carbon Technologies 01/2014; 9(5), Издателство „Oxford University Press”, pp. 1-6 – Open Access, DOI: 10.1093/ijlct/ctu001

Иванова С., Проблеми на автоматизираното архитектурно проектиране, сп. Архитектура, 2/1992 г., стр. 38-40

Доклади на международни конференции:
 

Иванова С., Влияние на покривните фотоволтаични системи върху сградния фактор на засенчване, Първа научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството /УПС/”, 4-5 декември 2014, София, България, стр. ...-...

Иванова С., Анализ на падащата слънчева радиация и светлина върху сградните повърхности в градска среда, Сборник доклади от Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11-13 септември 2014, Варна, България, стр. 579-587

Иванова С., Определяне на сграден фактор на засенчване в градска среда, Сборник доклади от Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11-13 септември 2014, Варна, България, стр. 588-596

Ivanova, S., 3D Analysis of the incident diffuse irradiance on the building’s surfaces in an urban environment, 6th International Conference on solar radiation and daylighting Solaris 2013, Granada, Spain, 16-17 May 2013, pp. 26-32

Иванова С., Изследване на енергийната ефективност на сгради с различни пропорции и ориентация по отношение на получената слънчева радиация, Сборник доклади от Международната юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 ноември 2012, София, стр. 459-464

Иванов Р., Иванова Ст., Система за подготовка на учебни текстове и графична анимация, Сборник доклади от Международна конференция DECSYM’93 & SAER’93, Св. Константин, Варна, 1-3 Октомври 1993 г., стр. 278-281

Иванова Ст., Иванов Р., Една система за компютърна анимация в реално време за учебни цели, Сборник доклади от Международна конференция DECSYM’93 & SAER’93, Св. Константин, Варна, 1-3 Октомври 1993 г., стр. 282-285

Иванова Ст., Един експериментален технологичен модел за архитектурно проектиране, Сборник доклади от международно съвещание – семинар по проблем 7.0 от КП по НТП на страните – членки на СИВ, София, 18-22 април 1988 г.

Издадени монографии или глави от такива:

3 раздела (4, 5, 8) в книгата “Програмиране на Pascal” – R & D, 1992, раздел 4: „Структурни оператори” стр. 28-41, раздел 5: „Процедури и функции” стр. 42-50, раздел 8: „Множества” стр. 67-71
 

Монография "Слънчева енергия в урбанизирана среда"

 

 

Друга информация

НАГРАДИ

Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing - Elsevier 2014

(Сертификат за изключителен принос в рецензирането, признание за принос за качеството на списание "Solar Energy" - Elsevier 2014 г.)

ПубликацииАрхиплан - анимации (архивирани)
доц. арх. Стоянка Иванова


Background Diffuse Irradiance
доц. Стоянка Иванова

Vertical Diffuse Factor
доц. Стоянка Иванова


2D computer graphics in Excel - XLSM
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

3D computer graphics in Excel - XLSM
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Месечна слънчева радиация за София - архив
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Psi на топлинен мост - IF1 & IF3 - архив
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Конспекти


Конспект по ПИИС за ССС
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

Учебни материалиПрограма с матрица - VBA
доц. Стоянка Иванова

Модул 9 от курса по ПРЕЕС
доц. д-р арх. Стоянка Иванова


Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 2 от 3)
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 3 от 3)
доц. д-р арх. Стоянка Иванова


Ръководство за упражнения по ПИИС (с VBA)
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

Ръководство за упражнения по ПИИС (с VB.NET)
проф. д-р арх. Стоянка Иванова


График на упражненията по ПИИС за ССС
проф. д-р арх. Стоянка ИвановаКурсови задачи и задания


Правила за заверка

Изисквания за заверка в катедра АИТ
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

Други

Анимация на разсеяната светлина
доц. арх. Стоянка Иванова


SOLARES v1 - SOLar Anisotropic Radiance Evaluation System
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Информация


Фото галерия

  • Магистърска програма за енергийна ефективност в строителството
  • Магистърска програма за енергийна ефективност в строителството
  • 3D моделиране
  • ПРЕЕС

Хоби

приложен дизайн, компютърна графика, web-дизайн и web-програмиране, фотография